آیا محدودیت دامنه حرکتی دورسی‌فلکشن مچ پا عاملی پیش‌بین در ریسک آسیب رباط صلیبی قدامی در ورزشکاران مرد می‌باشد؟
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.477
کد مقاله : 2724-10THCONF
نویسندگان
1دانشگاه تهران
2استادیار آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
3استاد دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران
چکیده
مقدمه: تحقیقات نشان داده‌اند که کاهش زاویه فلکشن مفصل زانو در حین انجام تکالیف عملکردی نظیر پرش_فرود، یکی از مهمترین عواملی است که می‌تواند رباط صلیبی قدامی را در معرض آسیب قرار دهد. ازآنجائیکه میزان حرکت مفصل زانو در صفحه ساجیتال، ارتباط مستقیم و زیادی با دامنه حرکتی مچ پا دارد، لذا هدف از تحقیق حاضر بررسی ارتباط پیش‌بین محدودیت دامنه حرکتی مچ پا با زاویه فلکشن زانو و ریسک آسیب رباط صلیبی قدامی در ورزشکاران مرد می‌باشد.
روش‌شناسی: 15 نفر ورزشکار مرد دارای محدودیت دورسی‌فلکشن مچ پا در گروه دارای محدودیت و همین تعداد ورزشکار مرد فاقد محدودیت دورسی‌فلکشن مچ پا نیز در گروه سالم قرار گرفتند. جهت اندازه‌گیری دامنه‌ی حرکتی مچ پا از گونیامتر یونیورسال استفاده شد. زاویه فلکشن مفصل زانو در لحظه تماس پا با زمین حین انجام تکلیف پرش_‌فرود تک‌پا بوسیله الکتروگونیامتر ثبت شد. برای مقایسه زاویه فلکشن زانو در لحظه تماس پا با زمین از آزمون تی مستقل، برای بررسی ارتباط خطی بین دو متغیر از آزمون همبستگی پیرسون و از آزمون رگرسیون لجستیک برای بررسی ارتباط پیش‌بین بین دو متغیر فوق استفاده شد. سطح معنی داری در تمامی تجزیه و تحلیل‌های آماری کوچکتر از 0/05 در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: نتایج تحقیق نشان داد که ورزشکاران دارای محدودیت دورسی‌فلکشن مچ پا، با زانوی بازتری فرود می‌آیند. همچنین ارتباط مستقیم و قوی بین محدودیت دورسی‌فلکشن مچ پا با زاویه فلکشن زانو وجود دارد(0/84=r). نتایج آزمون رگرسیون لجستیک نیز نشان داد که ورزشکاران دارای محدودیت دورسی‌فلکشن، 1/4 برابر بیشتر در معرض ریسک آسیب هستند.
بحث و نتیجه‌گیری: محدودیت دامنه حرکتی دورسی‌فلکشن مچ پا، به مقدار خیلی زیادی می‌تواند زاویه فلکشن زانو در لحظه فرود و ریسک آسیب رباط صلیبی قدامی را پیش‌بینی کند. محدودیت دامنه حرکتی دورسی‌فلکشن و به طبع آن کاهش زاویه فلکشن زانو در لحظه تماس پا با زمین، می‌تواند منجر به وارد آمدن نیروی عکس‌العمل زمین غیرطبیعی به زانو و بروز آسیب شود.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Does the ankle dorsiflexion range of motion limitation act as a predictive factor in risk of Anterior Cruciate Ligament injury in men athletes?
Authors
Mohammad Kalantariyan, Hooman Minoonejad, Reza Rajabi
Abstract
Introduction: Different researches have shown that the reduction in knee flexion angle during functional tasks such as jump and landing is one of the most important factors that can make the anterior cruciate ligament vulnerable. Since the knee range of motion in the sagittal plane is directly related with ankle range of motion, the aim of this study was to investigate the predictive relationship among the ankle range of motion limitation and knee flexion angle and risk of anterior cruciate ligament injury in male athletes.
Methodology: 15 male athletes with ankle dorsiflexion limitation constituted the group with limitation and 15 male athletes without any dorsiflexion limitation constituted the healthy group. Universal Goniometer was used to measure the ankle range of motion. Knee flexion angle at the moment of foot ground contact during single leg jump-landing task was recorded by electrogoniometer. Independent t-test was used for comparing the knee flexion angle at the moment of foot ground contact, Pearson correlation test was used to check the linear relationship between two variables and logistic regression was used to examine the predictive relationship between two variables. The significance level for all statistical analyzes were smaller than 0.05.
Results: The results showed that athletes with ankle dorsiflexion limitation landed with more knee extension. There was a strong correlation between the limitation of ankle dorsiflexion with the knee flexion angle (r=0.84). The results of logistic regression test showed that athletes with dorsiflexion limitation, were 1.4 times more at risk of injury.
Discussion: Limitation of ankle dorsiflexion can predict the knee flexion angle at the time of landing and the risk of the anterior cruciate ligament injury greatly. Limitation of ankle dorsiflexion and consequently reduced knee flexion angle at the time of foot ground contact, can lead to abnormal ground reaction force imposed on the knee and can cause knee injury.
Keywords
Ankle dorsiflexion limitation, Predictive-knee flexion, anterior cruciate ligament, Single leg jump, Single leg landing