تأثیر 8 هفته تمرینات اصلاحی منتخب بر سندرم متقاطع فوقانی زنان قالیباف
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.478
کد مقاله : 2733-10THCONF
نویسندگان
1دانشجو،کارشناسی ارشد آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی،دانشگاه آزاد اسلامی،واحد اصفهان(خوراسگان)،ایران
2دانشیار حرکات اصلاحی دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان، ایران
3دانشجوی دکتری آسیب شناسی و حرکات اصلاحی، دانشگاه اصفهان، اصفهان ، ایران
چکیده
مقدمه: سندرم متقاطع فوقانی نوعی اختلال سیستم اسکلتی عضلانی می باشد که با کوتاهی و ضعف برخی عضلات همراه است. از آنجایی که ناهنجاری های اندام فوقانی ناشی از کار در میان قالیبافان از شیوع بالایی برخوردار است، لذا هدف این پژوهش تعیین تاثیر هشت هفته تمرین اصلاحی منتخب بر سندرم متقاطع فوقانی زنان قالیباف بود.
روش شناسی: در تحقیق نیمه تجربی حاضر 30زن قالیباف که به ناهنجاری‌های سر به جلو، شانه به جلو و هایپر کایفوزیس مبتلا بودند مشارکت کردند. آزمودنی ها به صورت تصادفی به دو گروه 15 نفره تجربی ( سن1/8±3/ 45 ، قد 0/5±6/ 159 ، وزن 3/9±8/ 66) و کنترل (سن 1/9±6/43 ، قد 3/4±6/ 160، وزن 17±4/ 65) تقسیم شدند. گروه تجربی تمرینات اصلاحی منتخب را به مدت هشت هفته و سه روز در هفته انجام می دادند. زاویه سر به جلو با استفاده از گونیامتر، شانه به جلو با دبل اسکوار و زاویه کایفوز توسط خط کش منعطف قبل و بعد از مداخله اندازه گیری شد. داده‌ها با استفاده از روش آماری ANOVA برای داده‌های تکراری در بسته نرم افزاری SPSS تجزیه و تحلیل شد(P≤0/05).
یافته ها: نتایج نشان داد در گروه تجربی کاهش معنی داری در زاویه سر به جلو (01/ 0 p= ) و کایفوز (008 /0 p= ) بعد از هشت هفته تمرین مشاهده شد. اما در میزان جلوآمدگی شانه (06/ 0 p=) تفاوت معناداری مشاهده نشد.
بحث و نتیجه گیری: میزان کاهش زوایای سر به جلو و کایفوز در گروه تجربی اثربخشی این برنامه تمرینی را نشان می دهد. بنابراین استفاده از این برنامه تمرینی در افراد مبتلا به ناهنجاری‌های سر به جلو و کایفوز توصیه می شود.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Effect of 8 week selected corrective exercises on upper crossed syndrome in carpet weaver womens
Authors
Zeynab Amini, Reza Mahdavinejad, Morteza Sadeghi
Abstract
Introduction: Upper Crossed Syndrome (UCS) is a kind of muscle skeletal disorder that lead to shortness and weakness of some muscles. As upper limbs deformities are more between carpet weavers‚ so the aim of this study was to determine the effect of eight weeks selected corrective exercises on upper Crossed syndrome in carpet weaver women’s.
Methodology: In this semi-experimental study 30 carpet weaver women with forward head, forward shoulder and hyper kyphosis were selected and randomly divided in two experimental (fifteen with mean age 45.3±8.1 years, height 159.6±5.0 cm, and weight 66.8±9.3kg) and control (fifteen with mean age 43.6±9.1 years, height 160.6±4.3 cm, and weight 65.4±17.0 kg) groups. The experimental groups performed selected corrective exercises during eight weeks and three times per week. forward head with goniometer‚ forward shoulder with double square and Kyphosis angle with flexible ruler were assessed before and after eight weeks program. Data were statistically analyzed via repeated measure ANOVA using SPSS software version 21 (p≤0.05).
Results: The results showed significant difference among forward head and kyphosis‚ in experimental group (p≤0.05). In experimental groups compared with control groups, after eight weeks significant decrease in forward head angle (p = 0.01) and kyphosis (p=0.008) was observed. But regarding the forward shoulder no significant differences was observed (p=0.06). Discussion: The decrease in the forward head and kyphosis angle in experimental group showed the efficiency of this exercises program. Therefore, this program is recommended in subjects with these deformities.
Keywords
Hyper kyphosis, Upper cross syndrome, women weavers, forward shoulder