تأثیر الگوهای همسو و دگرسو بر تعادل ایستا دانشجویان دختر غیرورزشکار در شرایط مختلف
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.479
کد مقاله : 2714-10THCONF
نویسندگان
1دانشگاه شهید چمران اهواز- دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
2استادیار رفتار حرکتی .دانشگاه شهید چمران اهواز.دانشکده علوم ورزشی
3استادیار گروه رفتار حرکتی .دانشگاه شهید چمران اهواز. دانشکده علوم ورزشی
چکیده
مقدمه: همسویی و دگرسویی چشم و پا یکی از متغیرهای مهم در اجرای حرکتی محسوب می‌شود. تحقیقات مختلف نشان داده‌اند که بین عملکرد افراد همسو و دگرسو تفاوت وجود دارد که ناشی از عوامل احتمالی مختلفی می‌باشد. برتری جانبی یکی از عوامل فردی بسیار تاثیر گذار بر عملکرد ورزشی است، که به معنای استفاده بیشتر از یک دست، یک پا و یا یک چشم است. هرگاه دست، پا و چشم برتر همگی در یک طرف بدن باشند، برتری جانبی را همسو گویند در غیر این صورت برتری جانبی دگرسو خواهد بود. از طرفی نتایج تحقیقات نشان داده‌اند که اطلاعات حسی بینایی، وستیبولار و حسی پیکری در کنترل تعادل نقش مهمی دارند.
روش‌شناسی: روش پژوهش حاضر نیمه تجربی بود. در این پژوهش 30 نفر از دانشجویان دختر غیرورزشکار با میانگین سنی 76/ 1±75/ 21 پس از گزینش آنها با پرسشنامه پابرتری واترلو و کارت سوراخ دار در 2 گروه 15 نفری (همسوی غیرورزشکار، دگرسوی غیر‌‌ورزشکار) قرار گرفتند. تکلیف مورد استفاده در پژوهش حاضر قرار گرقتن شرکت‌کنندگان در دو سطح سخت و نرم به مدت 30 ثانیه با چشم و پای برتر بر روی صفحه فورس پلت جهت سنجش تعادل آنها بود. برای تحلیل داده‌ها از آزمون تحلیل واریانس چند متغیره مرکب با سنجش مکرر استفاده شد.
یافته ها: نتایج نشان داد افراد دگرسو دارای تعادل بهتری نسبت به افراد همسو در جابجایی مرکز فشار در راستای محور جابجایی قدامی-خلفی در سطح اتکای سخت و نرم بودند (05/ 0> P).
بحث و نتیجه‌گیری: یافته‌های این پژوهش نشان داد همسویی و دگرسویی چشم و پا بر تعادل ایستای غیرورزشکاران تأثیر گذار است. پیشنهاد می‌شود مربیان در استعدادیابی به همسویی و دگرسویی افراد توجه نمایند.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Effect of ipsilateral and contralateral patterns on static balance in female non-athlete students in different conditions
Authors
Kobra Javadian, Nahid Shetab Boushehri, Rasool Abedanzadeh
Abstract
Introduction: Ipsilateral and contralateral are important variables in eye and foot in numerous motor performance. Various studies have shown that there is a difference between ipsilateral and contralateral players performance as a result of various possible factors. Lateralization is one of the factors influencing sports performance, which means more than an arm, a leg or an eye. If the hands, feet and eyes are all on one side of the bin are superior, it is called lateralization otherwise would be contralateral. The research results have shown that sensory information visual, vestibular and somatosensory play an important role in controlling balance.
Methodology: The present study was semi-experimental. In this study, 30 female student athlete with average age of 21.75±1.76 after selecting by Waterloo Footedness Questionnaire and punch-card were divided in two groups of 15 (athletes ipsileteral, non-athletes contralateral). Task used in the present study was that participants stayed in both hard and soft surfaces for 30 seconds on force platform with dominant eye and foot to measure their balance. For data analysis ANOVA test and combined multivariable variance analysis with repeated measurement were used.
Results: Results showed that the contralateral had better balance than people moving along the anterior-posterior axis of center of pressure in base of support hard and soft (p<0.05).
Discussion: The findings of this study showed that ipsileteral and contralateral of eye and foot affect static balance in non-athletes. It is recommended that coaches consider ipsilateral and contralateral people in talent way.
Keywords
Ipsileteral, Contralateral, Static balance, Non-athletes, Force platform system