تأثیر هشت هفته تمرینات اصلاحی منتخب بر درد و وضعیت شانه های دختران با سینه های بزرگ
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.48
کد مقاله : 3579-10THCONF
نویسندگان
1دانشگاه ارومیه
2دانشجوی فارغ التحصیل
چکیده
مقدمه: کیفیت وچگونگی وضعیت بدنی انسان از اهمیت خاصی برخوردار است، چرا که تغییرات و دگرگونی های مثبت و منفی ناشی از این امر سایر شرایط انسان را تحت تأثیر قرار می دهد. معمولاً در زنان با پستان های هایپرتروفیک افزایش انحنای ستون فقرات گردنی دیده شده است واحتمالاً این اختلال سبب می شود سر وشانه ها رو به جلو قرار گیرد و باعث تغییرات وضعیتی بیشتری می گردد. فرض براین بوده که یک انقباض ایزومتریک مداوم در عضلات گردن سبب وضعیت سر به جلو می شود. گزارش شده است که پوزیشن سر به جلو نیز با افزایش زاویه کیفوز سینه ای همراه است و همچنین ممکن است منجر به یک چرخش رو به پایین کتف و زائده آخرومی شود و شانه ها دریک وضعیت انحراف به جلو قرار می گیرند.
روش شناسی: روش تحقیق نیمه تجربی، بصورت پیش آزمون وپس آزمون بوده و جامعه آماری دانشجویان دختر دانشگاه ارومیه با دامنه 23-28 سال بودند. تعداد 31 نفر بصورت تصادفی در دو گروه تجربی (15نفر) و شاهد (16نفر ) قرار گرفتند. گروه تجربی 8 هفته برنامه ورزشی اجرا کردند. برای اندازه گیری میزان درد از مقیاس vas، برای اندازه گیری زاویه شانه گرد از روش عکس برداری با دوربین، برای اندازه گیری میزان کیفوز از خط کش منعطف، برای اندازه گیری سایز سینه از متر پارچه ای استفاده شد.
یافته ها: بر اساس نتایج حاصل از آزمون تی همبسته، گروه تجربی تغییرات معنی‌داری در درد و بهبود وضعیت شانه ها داشتند. به طوری که درد و زاویه شانه به جلو در این گروه تجربی کاهش معنی‌داری را متعاقب اجرای 8 هفته تمرینات اصلاحی منتخب نشان داد (P≤0.05).
بحث و نتیجه گیری: بر اساس یافته های حاصل از این پژوهش، بین میزان درد و زاویه شانه به جلوگروه تجربی در پیش از تمرین و پس از آن تفاوت معنی داری وجود دارد. لذا از می توان چنین نتیجه گرفت که تمرینات اصلاحی در بهبود وضعیت شانه و نیز کاهش درد آزمودنی ها تأثیر مثبت داشته است.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
The effect of eight weeks corrective exercises on pain and shoulder posture of girls with large breasts
Authors
Narmin Ghani Zadeh Hesar, Mahdiye Maleki, Zahra Sadehdel Fadafan
Abstract
Introduction: The quality of the human and physical status is important. Positive and negative changes caused by this issue and other human conditions are affected. Increase in cervical spine curvature commonly seen in women with large breasts. This disorder causes head and shoulders bent forward and may cause more changes in positions and postures. Assumed to that a constant isometric contraction of the neck muscles causing forward head position. It is reported that the forward head positions are also associated with increased thoracic angle and kyphosis and may also lead to a downward rotation of the scapula and acromion and shoulders in front to the abnormal posture.
Methodology: The purpose of the present article was to study the effect of selective corrective exercises on pain and posture of neck in girls with large breasts. In this study, 31 university female students from large breasts with neck pain were purposefully selected. The experimental group performed 8-week exercise program. For measurement pain visual analog scale and analog forward head posture camera was used to photograph. Kolmogorov- Smirnov, independent and paired t test were used for statistical analysis (P≤0.05).
Results: The results of analyzing data by use of paired t-test showed that the corrective exercise significant effect on pain and posture of shoulder,of the girls with large breasts (p≤0/05), and reduced pain and improved their conditions.
Discussion: The results indicate that corrective exercises can decrease the symptoms of large breasts. So, using this exercise program is recommended to these individuals.
Keywords
Corrective exercises, Shoulder pain, Shoulder posture