تاثیر تمرینات ثبات مرکزی با توپ سوئیسی بر ابعاد جسمانی و روانی کیفیت زندگی زنان مبتلا به کمردرد مزمن
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.480
کد مقاله : 2732-10THCONF
نویسندگان
1دانشجوی کارشناسی ارشد / گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران
2استادیار، مرکز تحقیقات طب‌ورزشی، واحد نجف‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف‌آباد، ایران
چکیده
مقدمه: کمردرد باعث مشکلات عمده جسمانی، روانی، کاهش عملکرد و پایین آمدن سطح کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به کمردرد میشود. اخیرا تمرینات ثبات مرکزی به عنوان یک مداخله تمرینی برای بهبود عملکرد بیماران توصیه شده است. هدف از این تحقیق تعیین اثر یک دوره تمرینات ثبات مرکزی با توپ سوئیسی بر زیرمقیاسهای سلامت جسمانی و روانی کیفیت زندگی زنان مبتلا به کمردرد مزمن ناشناخته بود.
روش شناسی: این تحقیق از نوع نیمه تجربی و نمونه آماری شامل 30 زن مبتلا به کمردرد مزمن ناشناخته با دامنه سنی 30تا 50 سال، قد 03/ 6±00/ 158سانتی متر و وزن 77/10 ±83/66 کیلوگرم مراجعه کننده به پزشک متخصص بودند. نمونه‌گیری به صورت دردسترس و هدفمند انجام شد. نمونه‌ها به‌طور مساوی به دو گروه تمرین (15=n) و کنترل (15=n) تقسیم شدند. قبل و بعد از مداخله زیر مقیاسهای سلامت جسمانی و روانی کیفیت زندگی توسط پرسشنامه SF-36 اندازه‌گیری شد. تمرینات ثبات مرکزی با توپ سوئیسی به مدت 8 هفته 3 جلسه در هفته با مدت‌زمان 60 دقیقه اجرا و از آزمون های t همبسته و تحلیل کوواریانس برای تجزیه و تحلیل آماری استفاده شد(0/05>p).
یافته ها: زیر مقیاس سلامت جسمانی و سلامت روانی کیفیت زندگی گروه تجربی به ترتیب در بعد از تمرین (14/19±37/ 49) و (91/15±11/ 63) نسبت به قبل از تمرین (93/17±48/ 43) و (21/18±28/ 53) بهبود معناداری نشان داد(0/01>p). در بعد از تمرین، گروه تجربی در زیر مقیاسهای سلامت روانی و جسمانی کیفیت زندگی تفاوت معناداری با گروه کنترل داشتند (0/01>p).
بحث ونتیجه‌گیری: تمرینات ثبات مرکزی با توپ سوئیسی باعث کاهش درد و خستگی، بهبود انرژی و عملکرد جسمانی (زیر مقیاس های سلامت جسمانی و روانی) کیفیت زندگی میشود. در نتیجه کیفیت زندگی این بیماران بعد از این تمرینات بهبود می یابد و تمرینات ثبات مرکزی با توپ سوئیسی برای این بیماران توصیه می شود.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
The effect of core stabilization exercise with the Swiss ball on the physical and mental aspects of quality of life in patients with chronic low back pain
Authors
Asiyeh Emami, Mahnaz Marvi Esfahani
Abstract
Introduction: Low back pain will be caused major problems in physical, psychological, reduced performance and lower quality of life in patients with back pain. The core stabilization training is recommended as an intervention to improve the performance of patients. The aim of this study was to determine the effect of core stability exercises with Swiss ball on physical and mental health subscales of quality of life in women with idiopathic chronic low back pain (ICLBP).
Methodology: This was quasi-experimental study. Statistical sampling was consisted 30 women (height 158.00±6.03 cm and weight: 66.83±10.77 kg) with ICLBP. The age range was 30 to 50 years. A specialist physician referred them. Statistical sampling was conducted in the form of targeted and available. They were divided into two equal and homogeneous groups (experimental group, n=15 and control group, n=15). The physical health and mental health of quality of life were measured by SF-36 questionnaire. Core stability exercises with Swiss ball performed for 8 weeks, 3 sessions per week with a duration of 60 minutes. All parameters measured in pre and post intervention.The data were analyzed by paired sample t-test and covarians analysis (P<0.05).
Results: After exercise, the physical health and mental health of quality of life of experimental group were 49.37±19.14 and 63.11±15.91, which it showed significant improvement compared to pre-exercise (43.48±17.93 and 53.28±18.21) respectively (P<0.01). After exercise, the experimental group had a significant difference with the control group in mental and physical health of quality of life (P<0.01).
Discussion: Core stability exercises with Swiss ball leads to reduction of pain and fatigue, improve energy and physical function (physical and mental health subscales) of quality of life. As a result, these exercises will improve the quality of life of patients with chronic low back pain and core stability exercises with Swiss ball is recommended for these patients.
Keywords
chronic low back pain, core stability exercises with Swiss ball, physical health of quality of life, mental health of quality of life