اثرخستگی عمومی وموضعی بر شوت ثابت مردان بسکتبالیست معلول استان البرز
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.481
کد مقاله : 2728-10THCONF
نویسندگان
1دانشجو
2دانشیار فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی-واحد کرج، ایران
3دانشیار فیزیولوژی ورزش دانشگاه آزاد واحد کرج
چکیده
مقدمه: هدف از این تحقیق بررسی اثر خستگی عمومی و موضعی بر شوت ثابت مردان بسکتبالیست معلول بود.
روش شناسی: بدین منظور از 12 نفر بازیکن مرد معلول در رشته بسکتبال با صندلی چرخدار استفاده شد. این افراد با رضایت خود در این پژوهش شرکت کردند آنها در حالی که از بهترین تکنیک شوت برخوردار بودند در این تحقیق شرکت کردند. هر آزمودنی ابتدا در مرحله پیش آزمون اقدام به 5 شوت ثابت به سمت حلقه کردند و پس از اجرای پروتکل های خستگی عمومی و موضعی مجدد 5 شوت ثابت انجام دادند. پروتکل خستگی عمومی شامل مسیرهای طراحی شده که فرد بدون استراحت تا زمان رسیدن به خستگی اجرا می کرد و در پروتکل خستگی موضعی تنها گروه عضلات بازکننده آرنج تحت تمرین قرار گرفت و به صورت تک مفصله اجرا شد.در هر پروتکل برای سنجش میزان خستگی از آزمون درک تلاش بورگ (10 امتیازی) استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل آماری از آزمون تحلیل واریانس اندازه گیری مکرر مورد استفاده شد.
یافته ها: نتایج نشان داد که خستگی موضعی بر شوت ثابت مردان بسکتبالیست معلول در سطح آلفا 05/ 0 اثر معنی داری داشته است و خستگی عمومی بر شوت ثابت مردان بسکتبالیست معلول اثر معنی داری نداشته و بین 2 مدل خستگی عمومی و موضعی نیز تفاوت معنی داری مشاهده نشد. کاهش حداکثر قدرت ارادی و ظرفیت عملکردی عضلات، اختلال در فعال سازی عضلات آگونیست و آنتاگونیست و در نهایت کاهش عملکرد و کارایی سیستم عصبی- عضلانی، پیامد خستگی است. خستگی موضعی در این پژوهش اثر معنی داری داشته است و این خستگی باعث کاهش عملکرد فرد شده است .
بحث و نتیجه گیری: نتیجه کلی این که خستگی موضعی باعث کاهش عملکرد فرد به ویژه در پرتاب شوت ثابت بسکتبالیست های معلول شده است. یافته های پژوهش پیشنهاد می کند که مربیان در رشته بسکتبال با ویلچر به خستگی موضعی عضلات بازکننده آرنج جهت اجرای شوت ثابت توجه نمایند.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
The effects of general and local fatigue on constant shooting of basketball players with disability
Authors
Zahra Saadati, Alireza Rahimi, Eydi Alijani
Abstract
Introduction: The aim of this study was to investigate the effects of general and local fatigue of constant shooting of basketball players with disability.
Methodology: To this end we used 12 basketball players with disability on wheelchair. These players in this study participated with their consent while they had the best shooting techniques. Each subject in the pre-test attempts 5 constant shots to the ring and after the implementation of general and local fatigue protocols performed 5 constant shots. General fatigue protocol consisted of designed routes that person runs until exhaustion without any rest. In the local fatigue protocol just group of extensor muscles of elbow practiced. In each protocol for measuring the fatigue were used rating of perceived exertion (RPE) (10 point). For statistical analysis of repeated measures analysis of variance was used.
Results: The results showed that local fatigue of constant shooting basketball player with disability had a significant effect on the alpha level of 0.05. general fatigue of constant shooting basketball player with disability was not significant effect and between these two models, general and local fatigue was not significant. The findings suggested that educators in the wheelchair basketball should be paid attention to local fatigue of extensor muscles of elbow for performance of constant shooting. Reduce capacity and maximum voluntary muscle function, impaired activation of agonist and antagonist muscles and ultimately reduce neuro-muscular system performance, the result of fatigue. The effect was significant on local fatigue and the fatigue performance is reduced.
Discussion: The overall result is that local fatigue can reduce performance, especially in fixed-throw shooting has been disabled basketball players.
Keywords
General fatigue, Local fatigue, Constant shooting, Wheelchair basketball