تاثیرتمرینات ثبات مرکزی بر سطح ناپایدار بر شدت درد و استقامت عضلات تنه زنان مبتلا به کمردرد مزمن ناشناخته
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.482
کد مقاله : 2735-10THCONF
نویسندگان
1دانشجوی کارشناسی ارشد / گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران
2استادیار، مرکز تحقیقات طب‌ورزشی، واحد نجف‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف‌آباد، ایران
چکیده
مقدمه: کمردرد باعث ایجاد محدودیت‌های حرکتی در افراد مبتلا می‌شود که دلیل آن ایجاد تغییرات مورفولوژیکی در عضلات کمری است. این تغییرات منجر به کاهش قدرت و استقامت عضلات کمری شده و ثبات ناحیه‌ی کمری را کاهش می‌دهد1. هدف از تحقیق حاضر تعیین اثر یک دوره تمرینات ثبات مرکزی برسطح ناپایدار (توپ سوئیسی) بر شدت درد و استقامت عضلات تنه زنان مبتلا به کمردرد مزمن ناشناخته بود.
روش: این تحقیق از نوع نیمه تجربی و نمونه‌گیری به‌ صورت دردسترس و هدفمند انجام شد. نمونه آماری شامل 30 زن مبتلابه کمردرد مزمن ناشناخته با میانگین سن 44/9± 73/ 36 سال ، قد 03/6±00/ 158سانتی متر و وزن 77/10 ±83/ 66 کیلوگرم مراجعه کننده به پزشک متخصص بودند. نمونه‌ها به‌طور مساوی به دو گروه همگن، تجربی (15 n =، انجام تمرینات ورزشی) و کنترل (15 n =، بدون اجرای تمرینات ورزشی) تقسیم شدند. شدت درد، استقامت عضلات تاکننده و راست‌کننده تنه به ترتیب توسط پرسشنامه کبک، آزمون درازونشست و آزمون سورنسون اندازه‌گیری شد. اندازه‌گیری‌ها در قبل و بعد از تمرین تکرار شد. تمرینات ثبات مرکزی برسطح ناپایدار به مدت 8 هفته 3 جلسه در هفته، با مدت‌زمان 60 دقیقه اجرا و از آزمون های t همبسته و تحلیل کوواریانس برای تجزیه و تحلیل آماری استفاده شد (05/0>P).
نتایج: کاهش معناداری در شدت درد گروه تجربی، بعد از تمرین (18/18±80/ 27) نسبت به قبل از تمرین (78/20±00/ 35) مشاهده شد (0001/ 0> P). همچنین 26 % افزایش در زمان نگهداری آزمون سورنسون و 38 % افزایش در تعداد تکرارهای آزمون درازونشست نشان دهنده‌ی بهبود معنادار در استقامت عضلات تنه گروه تجربی در بعد از تمرین بود. همچنین تفاوت معناداری در متغیرهای فوق بین گروه تجربی و کنترل مشاهده شد(008/ 0>P).
بحث ونتیجه‌گیری: ورزش‌های ثبات مرکزی بر سطح ناپایدار متمرکز بر عضلات تنه است و باعث افزایش توان و استقامت عضلات تنه می‌شود و در نتیجه شدت درد کاهش می‌یابد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
The effect of core stabilization exercise with Swiss ball on the pain intensity and trunk muscles endurance of women with idiopathic chronic low back pain
Authors
Asieh Emami, Mahnaz Marvi Esfahani
Abstract
Introduction: Low back pain can limit mobility due to morphological changes in lumbar muscles strength and endurance. These changes lead to a decrease of muscles strength and endurance, and it reduces the stability of the region of the lumbar spine. The aim of this study was to determine the effect of core stabilization exercise with Swiss ball on the pain intensity and trunk muscles endurance of women with idiopathic chronic low back pain (ICLBP).
Methodology: This was quasi-experimental study and statistical sampling was conducted in the form of targeted and available. Statistical sampling was consisted 30 women (height 158.00±6.03 cm and weight: 66.83±10.77 kg) with ICLBP. The age range was 30 to 50 years. A specialist physician referred them. They were divided into two equal and homogeneous groups (experimental group, n=15 and control group, n=15). The pain intensity and flexor and extensor trunk muscles endurance were measured by Quebec questionnaire, sit-up test and Sorenson test, respectively. Core stability exercises with Swiss ball performed for 8 weeks, 3 sessions per week with a duration of 60 minutes. All parameters measured in pre and post intervention.The data were analyzed by paired sample t-test and covarians analysis (P<0.05).
Results: the significant reduction was showed in the pain intensity of the exprimental group, after training (27.80±18.18) compared to pre-exercise (35.00±20.78) (p<0.008). The 26% increasing was observed in maintenance time of the sorenson test and 38% increasing in the number of repetitions of sit-up test. It indicated significant improvement in trunk muscles endurance of ICLBP patients in after training (p<0.008).
Conclusion: Core stabilization exercises on unstable surfaces focus on trunk muscles and increase muscles endurance strength. As a result, the pain intensity reduces in people with ICLBP.
Keywords
Idiopathic chronic low back pain, core stability training on an unstable surface, pain intensity, trunk muscle endurance