نقش رسانه ها در ایجاد انگیزه هواداران برای حمایت مالی از تیم های فوتبال
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.483
کد مقاله : 2736-10THCONF
نویسندگان
1دانشگاه ازاد، دانشکده مدیریت، گروه تربیت بدنی
2گروه مدیریت ورزشی دانشکده علوم ورزشی دانشگاه رازی. کرمانشاه. ایران
3مربی، گروه تربیت بدنی، واحد پیرانشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، پیرانشهر، ایران
چکیده
مقدمه: باشگاه های حرفه ای در سراسر جهان برای تأمین منابع و هزینه های خود از روشهای مختلفی همچون جذب حامیان جهت تبلیغ کالاهای تجاری، فروش بازیکن، فروش بلیت و محصولات ورزشی و ارائه خدمات جانبی استفاده می کنند. یکی از اصلی ترین راه های جذب حامیان مالی رسانه های گروهی از جمله جراید، رادیو تلویزیون هستن که نقش بسیار مهمی را در حین پخش و انتشاررویدادهای ورزشی ایفا می کنند. چرا که کارشناسان معتقد هستند مهم ترین عامل در رونق و جذب سرمایه گذاری و حمایت مالی در ورزش حرفه ای و قهرمانی افزایش تماشاگر است و این تماشاگران با حمایت مالی خود می توانند باعث رونق و پیشرفت باشگاه شوند.
روش شناسی:. جامعه آماری پژوهش 360 نفر از هواداران در نظر گرفته شد. جهت گرداوری اطلاعات پرسشنامه ای طراحی گردید که روایی آن توسط اساتید برجسته مدیریت بازاریابی ورزشی تایید گردید، که شامل ابعاد نام ونشان تجاری، علاقه هواداران به حمایت مالی و وفاداری هواداران به محصولات و خدمات حامی مالی بود. برای تجزیه و تحلیل نتایج در دو بخش امار استنباطی و توصیفی انجام گرفت که از آزمون دو جمله ای باینومیال استفاده گردید.
یافته ها: نتایج بدست اماده از ازمون ها نشان داد که نقش رسانه ها بر نام و نشان تجاری اثر گذار است و همچنین با علاقه هواداران به حمایت مالی نیز موًثر است و همچنین نتایج نشان داد که رسانه ها در وفاداری هواداران به محصولات و خدمات حامی مالی اثر گذار بوده است.
بحث و نتیجه گیری: مسئولین باشگاه ها باید در نظر داشته باشند که ایجاد تعهد در هواداران نسبت به حمایت مالی می تواند در موفقیت باشگاه از مهم ترین عوامل است. باید با ایجاد تعامل بین مسئولین ورزش و باشگاه با مسئولین صدا وسیما برنامه ریزی های لازم را انجام دهند که بتوانند انگیزه لازم در مخاطبین و هواداران برای حمایت های مالی بوجود آورند. یکی از کارهای خوب جهت حمایت مالی هواداران راه اندازی سامانه پیامکی 3090 می باشد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Effect of media in creating motivation to football fans in financial support of football teams
Authors
Shahoo Zamani Danesh, Sahar Amiri, Biston Azizi
Abstract
Introduction: Professional sport clubs in the world for supply and charging financial cost, use the various method such as fans advertisement commercial goods, athletes sell, ticket sell, sport product sell and other services. One of main methods to trapping sponsor and financial supporter is multimedia, such as newspapers, TV, radio, these multimedia has important rule during publishing and reporting each sport event. On the other hand it’s clear for researcher that main factor to growth and improve financial supporting in sport championship and professional games is increasing fan population, this people with financial supporting can improve and development club situation.
Methodology: Research population was 360 person of sport fans. For gathering information, a questionnaire was designed and it’s validity was confirmed by noted master of sport marketing management. This questionnaire had dimensions of commercial name, fan motivation for financial supporting and fealty of fan to sponsor products. Data analysis was taken by two methods, logical statically analysis and descriptive method, in application use of binominal test (Yes or No).
Results: Research explicit media had effect on commercial brand also had impact on motivations of fans to financial supporting and fealty of fans. Financial supporting.
Discussion: Club managers should create task and motivation to fan for financial supporting which are so important to club success and club managers also should have cooperation with media directors to plan for creating motivation in fans for financial supporting. There is good example idea for this, starting 3090 number for catching financial fee of fan.
Keywords
Media, Financial Support, Motivation, Football fans