بررسی تاثیر دوره تکاور بر عزت نفس و اعتماد بنفس دانشجویان افسری
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.484
کد مقاله : 2739-10THCONF
نویسندگان
1مدرس تربیت بدنی/دانشگاه امام علی (ع)/تهران/ایران
2مدرس تربیت بدنی/دانشگاه امام علی (ع)/تهران/ایران_
3مدرس تربیت بدنی/دانشگاه علمی کاربردی/تهران/ایران
چکیده
مقدمه: عزت نفس و اعتماد بنفس مهم ترین عوامل در روند رشد روانی فرد بوده و اثرات برجسته ای در جریان فکری، احساسات، تمایلات، ارزش ها و هدف های وی ایفا می کند . ورزش سبب ایجاد احساس کفایت و افزایش کارایی فرد می شود . این کارایی و کفایت موجب احساس کنترل بر زندگی شده و در نتیجه به افزایش عزت نفس و اعتماد بنفس منجر می شود . برخورداربودن از شخصیت مطلوب، یک دیدگاه ایده آل و مورد توجه برای نیروهای نظامی است. بنابراین پژوهش حاضر با هدف تاثیر دوره تکاور بر عزت نفس و اعتماد بنفس دانشجویان نظامی صورت گرفت.
روش شناسی: این پژوهش نیمه تجربی در سال ١٣٩٠ انجام شد. افراد مورد مطالعه 48 دانشجوی ورودی سال تحصیلی 93-92 یکی از دانشگاه های افسری ایران بودند که با نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسش نامه مشخصات فردی و پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت 58 سوال و پرسشنامه اعتماد به نفس 2 CSAI- 27سوال بود. داد ه ها با استفاده از آزمون کولموگروف- اسمیرنوف برای نرمال بودن داده ها و آزمون T استیودنت در گروه های مستقل و وابسته برای مقایسه میانگین پیش آزمون و پس آزمون متغیر ها در گروههای تجربی و کنترل به کمک نرم افزار آماری18 SPSS استفاده گردید(0/05 ≥p).
یافته ها: میانگین نمرات عزت نفس دانشجویان در گروه آزمون قبل از اجرای برنامه ورزشی منظم 1/94 و پس از اجرای برنامه ورزشی 8/115 و در گروه شاهد قبل از مداخله9/92 و در پایان مطالعه 18/93 بوده است. میانگین نمرات اعتماد به نفس دانشجویان در گروه آزمون قبل از اجرای برنامه ورزشی منظم 96/20 و پس از اجرای برنامه ورزشی 03/24 و در گروه شاهد قبل از مداخله 4/20 و در پایان مطالعه 56/20 بوده است.همچنین نتایج آزمون تی نشان داد که پس از مداخله تفاوت میانگین نمرات عزت نفس (0/05 ≥p) و اعتماد به نفس (0/05 ≥p)در گروه شاهد و آزمون نشان می دهد از لحاظ آماری معنی دار است.
بحث و نتیجه گیری: نتایج این پژوهش نشان می دهد که دوره تکاور میزان اعتماد به نفس وعزت نفس دانشجویان مورد مطالعه را افزایش می دهد . لذا با توجه به فواید جسمی و نداشتن عوارض جانبی جدی پیشنهاد می شود طی این دوره به عنوان عاملی جهت افزایش اعتماد به نفس وعزت نفس و سلامت جسمانی و روانی دانشجویان استفاده شود.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
The effect of ranger course on self-esteem and confidence of cadets
Authors
Hekmat Ehsanbakhsh, Sajad Mohammadyari, Abdolreza Arianfard
Abstract
Introduction: Self-esteem and self-confidence are the most important factors in the process of spiritual growth and have important effect on the mind, emotions, desires, values and goals. Sport makes the adequacy and efficiency of the people. The sufficiency and efficiency make sense of control over life and thus leads to increased self-esteem and confidence. Having a good character is an ideal and considerable view for military forces. The present study aimed to investigate influence of self-esteem and self-confidence of ranger course on cadets.
Methodology: This quasi-experimental study was conducted in 2011. 48 freshmen academic students of an Iranian officers university selected by simple random sampling. Collecting data tools were personal character questionnaire, Cooper Smith self esteem questionnaire with 58 questions and self confidence questionnaire of CSAI with 27 questions. Data were analysed by Kolmogrov-Smirinov test for data normalizing, t student test in independent and dependent groups for comparison of pre and post test of variables in experimental and control groups using SPSS 18 software (p≤0.05)
Results: Mean scores of students self esteem in pre test before regular sport activities was 94.1 and after that was 115.8. In control group was respectively 92.9 and 93.18. Mean scores of self confidence of students before and after regular sport activities was respectively 20.94 and 24.03 and in control group was 20.4 and 20.56. In addition, t-test results showed that after intervention the average differences in self esteem (p≤0.05) and self confidence (p≤0.05) were significant.
Discussion: The results suggested that self-confidence and self-esteem of the cadets increased after ranger courses.
Keywords
Self-esteem, Confidence, Cadets, Ranger course