ارتباط بین آزمون‌های بروس و تناوبی استقامتی فوتسال در توان ‌هوازی فوتسالیست‌های نخبه
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.485
کد مقاله : 2741-10THCONF
نویسندگان
1استادیار، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران
2دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.
3استادیار، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.
4دانشجو کارشناسی ارشد، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.
چکیده
مقدمه: فوتسال ورزشی متناوب و با شدت بالا است که برای ارزیابی انجام فعالیت‌های با شدت بالا، یک آزمون‌ که به راحتی قابل اجرا باشد و برای بازیکنان فوتسال مفید باشد، ضروری است. بنابراین، هدف از پژوهش حاضر تعیین ارتباط بین آزمون‌های آزمایشگاهی بروس و میدانی (FIET) در توان ‌هوازی فوتسالیست‌های نخبه بود.
روش شناسی: جامعه آماری شامل کلیه بازیکنان نخبه فوتسال شهر کرمانشاه بود که در لیگ برتر 95-94 استان حضور داشتند. تعداد 15 نفر از این بازیکنان با میانگین سن، 85/1 04/20 سال؛ قد، 73/4 37/178 سانتی‌متر؛ توده بدن، 13/7 33/66 کیلوگرم؛ درصد چربی، 24/3 29/11؛ و BMI، 62/1 80/20 در پژوهش حاضر شرکت کردند. پس از آشنایی با نحوی اجرای آزمون‌ها، در دو جلسه جداگانه و به فاصله یک هفته آزمون‌ها انجام شدند. شرکت کنندگان به دو گروه تقسیم شدند و به طور متناوب آزمون‌ها را اجرا کردند. آزمون بروس با استفاده از نوارگردان و آزمون FIET در سالن انجام شد. VO2max از طریق ارزیابی دو آزمون بروس و FIET، RER با دستگاه تجزیه و تحلیل گازهای تنفسی، همچنین ضربان قلب بیشینه (MHR) بوسیله ضربان سنج پولار و لاکتات خون با لاکتومتر اندازه‌گیری شدند. برای ارتباط سنجی بین داده‌های دو آزمون، از آزمون آماری ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. سطح معناداری تحلیل آماری 05/0>p در نظر گرفته شد.
یافته ها: بین فاکتورهای لاکتات خون (017/0=p، 60/0=r) و MHR (000 / 0 = p، 94 / 0=r) ارتباط مثبت و معنادار وجود داشت؛ همچنین، بین فاکتورهای VO2max (213 / 0= p، 34/ 0=r) و RER (453/0=p، 21/ 0=r) ارتباط مثبت و معناداری وجود نداشت.
بحث و نتیجه‌گیری: با توجه به وجود ارتباط بین MHR و لاکتات در دو آزمون می‌توان بیان کرد که بین دو آزمون بروس و FIET از نظر فشار فیزیولوژیکی ارتباط معنادار وجود دارد و احتمالاً بتوان جایگزین مناسبی برای همدیگر باشند. در مقابل یافته‌ها نشان داد که همبستگی معنادار در VO2max و RER بین دو آزمون وجود ندارد که احتمالا به دلیل دوره-های استراحت کوتاه و متناوبی در بین اجرای آزمون FIET صورت می‌گیرد. در مجموع آزمون FIET زمانی که ضربان قلب بیشینه و یا میزان لاکتات خون در برآورد شدت فعالیت بازیکنان فوتسال عوامل مهم و قابل توجهی هستند، FIET می-تواند آزمونی معتبر و مناسبی باشد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
The relationship between Bruce laboratory and intermittent endurance tests in determining aerobic power of elite futsal players
Authors
Abdolhossein Parnow, Bijan Khodayari, Worya Tahmasebi, Karim Firozbakht
Abstract
Introduction: Futsal is a high-intensity and intermittent sport which is necessary to assess activates with high intensity for easy perform. The aim of this study was to determine relationship between Bruce Laboratory Test (BLT) and Futsal Intermittent Endurance Test (FIET) in determining aerobic power of elite futsal players.
Methodology: Fifteen elite futsal players (age: 20.4±1.85 years, height: 1.78±4.37 m, body mass: 66.33±7.13 kg, and BMI: 20.80±1.62 kg/m2) participated in this study. The Futsal players accomplished the Bruce laboratory test on treadmill and the FIET for collecting VO2max, RER, blood lactate, and Maximal Heart Rate (MHR) via BLT and FIET, gas analysis, Lactometer, and heart rate monitoring (Polar system), respectively. Pearson correlation coefficient was used to determine relationship between the variables.
Results: Data analysis showed a significant correlation in blood lactate (p=0.017, r=0.60) and MHR (p=0.000, r=0.94) between both tests, although there was no correlation in VO2max and RER (p=0.213, r=0.34 and p=0.453, r=0.21, respectively) at futsal players in both BLT and FIET tests.
Discussion: In nutshell, as FIET give correlated result similar to BLT, therefore, FIET could be a reliable and important test for futsal players since MHR and blood lactate are main factors in estimation of activity intensity in futsal players.
Keywords
Aerobic power, Futsal, FIET, Bruce test