اثر مصرف مکمل کورکومین در طول تمرین تناوبی شدید بر ظرفیت آنتی‌اکسیدانی کبد موش‌های صحرایی نر ویستار
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.486
کد مقاله : 2742-10THCONF
نویسندگان
استادیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه زنجان
چکیده
مقدمه: ورزشکاران رشته‌های مختلف ورزشی برای بهبود آمادگی خود از تمرینات تناوبی شدید استفاده می‌کنند. در شرایط طبیعی، مقادیر گونه‌های اکسیژن واکنش‌پذیر و آنتی‌اکسیدان در یک وضعیت متعادل قرار دارند. زمانیکه این تعادل در جهت افزایش گونه‌های اکسیژن واکنش‌پذیر به خصوص در هنگام انجام تمرینات ورزشی شدید، مختل گردد باعث ایجاد فشار اکسایشی در سلول می‌شود (1). هدف از پژوهش حاضر، بررسی اثر مصرف مکمل کورکومین بر میزان فعالیت آنزیم آنتی‌اکسیدانی گلوتاتیون‌پراکسیداز (GPX) بافت کبد موش‌های صحرایی نر ویستار در طول تمرین تناوبی شدید بود.
روش شناسی: تمرین تناوبی شدید شامل 8 هفته و 5 جلسه تمرین در هفته بر روی نوارگردان مخصوص جوندگان انجام شد. پروتکل تمرین تناوبی در هفتۀ اول با سرعت 30 متر بر دقیقه به مدت 1 دقیقه با 10 تکرار و 2 دقیقه استراحت فعال شروع شد و در سه هفتۀ پایانی به سرعت 75 الی80 متر بر دقیقه به مدت 1 دقیقه با 7 تکرار و 3 الی 4 دقیقه استراحت فعال رسید (2). موش‌های صحرایی مکمل کورکومین یا دارونما را به وسیلة تزریق زیرصفاقی دریافت کردند (8 هفته، 3 جلسه در هفته، 30 میلی‌گرم به ازای هر کیلوگرم از وزن بدن). سطوح آنزیم گلوتاتیون‌پراکسیداز کبد به‌وسیلة کیت الایزای GPX سنجیده شد (3). داده‌ها به وسیلۀ تحلیل واریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت (05/ 0≤p).
یافته ها: نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که تمرین تناوبی شدید در مقایسه با گروه کنترل سطوح آنزیم گلوتاتیون-پراکسیداز کبد را به طور معنی داری کاهش می‌دهد (0/011=p). همچنین، تمرین تناوبی زمانیکه با مصرف مکمل کورکومین همراه بود در مقایسه با گروه کنترل+دارونما تفاوت معنی‌داری با هم ندارند (0/998=p). علاوه‌براین، مصرف مکمل کورکومین در گروه تمرین تناوبی موجب افزایش غیرمعنی‌دار ظرفیت آنتی‌اکسیدانی نسبت به گروه تناوبی+دارونما شده است (0/072=p).
بحث و نتیجه گیری: به‌نظر می‌رسد مصرف مکمل کورکومین به علت خاصیت آنتی‌اکسیدانی بالا به هنگام اجرای تمرینات تناوبی شدید می‌تواند از کاهش سطوح آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز جلوگیری نماید و در نتیجه آسیب های ناشی از فعالیت رادیکال های آزاد را کاهش دهد. بنابراین ورزشکارانی که از این نوع تمرین استفاده می‌کنند بهتر است از مکمل کورکومین برای بهبود دستگاه آنتی‌اکسیدانی استفاده نمایند.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
The effect of curcumin supplementation during High-Intensity Interval Training on liver’s antioxidant capacity of male Wistar rats
Authors
Samane Ekradi
Abstract
Introduction: Athletes of different sports mostly uses HIIT training for improving fitness. Naturally, ROS and antioxidants are in a balance situation. When this balance disrupted by increasing ROS particularly in high intensity trainings, it induced oxidative stress in cells. The purpose of this study was to investigate the effects of curcumin supplementation on liver’s antioxidant capacity (GPX) during High-Intensity Interval Training (HIIT) in male Wistar rats.
Methodology: HIIT included 8 weeks, consisted of 5 sessions carried out on animal treadmill. HIIT protocol started with speed of 30 m/min for 1 min with 10 reps and 2 min active rest at the first week and reached to 75-80 m/min for 1 min with 7 reps and 3-4 min active rest in the last three week. The animals received curcumin supplement or placebo by sub-peritoneal injection (8 weeks, 3 sessions in a week, 30 mg/kg.Bw). GPX enzyme activity of liver tissues was analyzed by Elisa Kit GPX (GPX Elisa Kit, Randox Rat). Data were analyzed using one-way ANOVA test and significant level was considered (P≤0.05).
Results: The results of this study showed that HIIT+Placebo significantly decreased the GPX levels of liver tissues (P=0.011) in comparison with control+placebo. In addition, there was no significant difference (P=0.998) in GPX levels of HIIT+curcumin compared to the control+placebo group. Furthermore, curcumin supplementation in HIIT group resulted in no significant increase (P=0/072) antioxidant capacity compared to HIIT+placebo.
Discussion: It seems that curcumin supplementation due to its antioxidant property can improve the antioxidant capacity of liver tissue during high-intensity interval training and reduces injuries resulted from ROS. So athletes who use this type of training should reinforce their anti-oxidant system by using curcumin supplements.
Keywords
High-Intensity Interval Training, Curcumin, Anti-oxidant capacity, Liver