بررسی و مقایسه گزینش معلمان تربیت بدنی ایران با کشورهای کانادا و آمریکا
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.487
کد مقاله : 2743-10THCONF
نویسندگان
1آموزش و پرورش بندرعباس
2آموزش پرورش
چکیده
مقدمه: در دنیا بیشترین سرمایه گذاری ها برای انتخاب انسان های شایسته و مدیران خوب هزینه می شود. زیرا اگر فردی شایسته در رأس امور قرار بگیرد می تواند تحولی در جامعه ایجاد کند.
روش شناسی: در این تحقیق گزینش معلمان تربیت بدنی در ایران با کشورهای آمریکا و کانادا مورد بررسی و مطالعه تطبیقی قرار گرفته است. جامعه آماری: نظام تربیت معلم آمریکا، کانادا و ایران و نمونه آماری: نظام تربیت معلم تربیت بدنی در کشورهای مذکور می باشد. از میان روش های تطبیقی، روش جرج بردی که شامل چهار مرحله توصیف، تفسیر، همجواری و مقایسه است استفاده شده است . منبع گردآوری اطلاعات، اینترنت و راهنمای گزینش معلمان تربیت بدنی در کشورهای مورد مطالعه می باشد که بصورت میدانی جمع آوری شده است و مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
یافته ها: در کشورهای مذکور شرط گزینش معلم تربیت بدنی داشتن گواهینامه معلمی، کسب نمره قابل قبول در آزمون و گذراندن یک الی دو سال دوره های آموزش تکمیلی معلمی قبل از خدمت می باشد. در این کشورها معلمان از موقعیت اجتماعی و اقتصادی خوبی برخوردارند و جوانان با دیده احترام به این شغل می نگرند بنابراین در این کشورها برای گزینش افراد با استعداد و نخبه مشکلی ندارند اما در ایران شغل معلمی هنوز به آن جایگاه و منزلت خود نرسیده و این می تواند در گزینش افراد بااستعداد و نخبه برای مسئولین مشکل ساز باشد. همچنین در کشورهای مذکور انگیزه و علاقه داوطلبان معلمی یکی از فاکتورهای گزینش می باشد در صورتیکه در نظام تربیت معلم ایران به انگیزه و خودشکوفایی و علاقه داوطلبان توجهی نشده است.
بحث و نتیجه گیری: مهم ترین دستاورد این تحقیق این است که برنامه های نظام تربیت معلم تربیت بدنی ایران باید با دیدگاهی وسیع تر تدوین شود. و شرایط داشتن گواهینامه معلمی، گذراندن دوره تکمیلی ، رموز کلاس داری و رهبری کلاس به شکل مؤثرتر و مفیدتر در نظام گزینش کشورمان بگنجانیم.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Review and comparison of selection of Iraninan physical education teachers with Canada and America
Authors
Tayebe Valipour Tayebi, Reyhaneh Valipour Tayebi
Abstract
Introduction: The world's greatest investments spent to choose good people and good managers. Because if a person deserves to be at the head of affairs can make a difference in the society.
Methodology: In this paper we surveyed teacher’s physical education selection in Iran in comparison with United States of America & Canada. In fact research statistical community indicated that between comparative methods teaching education system in America, Canada & Iran are same teaching education system in course of physical education in those countries. Researches utilized Jorje Brady method among comparative methods. This method consisted of 4 levels: 1- Description 2- Commentary 3- Neighborhood 4- Comparison. Also, information gathering source were internet & selection of teachers guideline in course of physical education of all those countries gathered as a field and then analysed.
Results: Results demonstrated that in selection of countries physical education teacher having a teaching certification, obtaining an acceptable score on the test and spend one or two years of pre-service teaching are necessary for training courses. In these countries, teachers and young people have good social and economic position with respect to this job, so in these countries there is no limitation to select talented people and elites. But in Iran teachers' job has not such place in society and this can be difficult for the authorities in the selection of talented and elite. Moreover, the motivation and interest in the selection of teacher candidates in mentioned countries are the factors of selection which in Iran educational system of teacher motivation and self-actualization and interested volunteers are not considered.
Discussion: The most important outcome of this research is that physical education teacher training programs of Iran should be established with a broad perspective. Conditions of teacher certification, passing complementary courses, secrets of class leading incorporate our selection system more efficiently.
Keywords
selection, physical education teacher, Iran, America, Canada