بررسی تاثیر مدیریت دانش بر تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی (مطالعه موردی: ادارات ورزش و جوانان استان آذربایجان غربی)
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.488
کد مقاله : 2747-10THCONF
نویسندگان
1مربی، گروه تربیت بدنی، واحد پیرانشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، پیرانشهر، ایران
2مربی، گروه تربیت بدنی، مرکز بوکان، دانشگاه پیام نور، بوکان، ایران
3دانشگاه ازاد، دانشکده مدیریت، گروه تربیت بدنی
چکیده
مقدمه: اقتصاد مقاومتی مفهومی جدید در ادبیات اقتصادی جهان است که از سوی رهبر معظم انقلاب مطرح گردیده است. در حال حاضر با اینکه مقام معظم رهبری اوضاع کنونی را به «گردنه ای که از آن عبور خواهیم کرد» تشبیه فرمودند، اما بر داشتن اقتصاد مقاومتی تاکید و اصرار دارند. در همین ارتباط یکی از کارکرد های تلاش برای تبین اقتصاد مقاومتی، پاسخگویی سریع و غیر انفعالی سازمان ها به تغیرات محیطی است. این امر نیازمند انعطاف پذیری و سرعت عمل بالا است؛ این سرعت عمل از توانمندی سازمان ها در خلق، حفظ و بکارگیری دانش در جهت گسترش توانمندی های منحصر به فرد، ناشی می شود. آنچه تاکنون از سوی رهبر معظم انقلاب در باره اقتصاد مقاومتی بیان شده است، ضرورت توجه به مفاهیم دانشی و اقتصاد دانش بنیان را نشان می دهد. بر این اساس مدیریت دانش از متغییر های مهم و موثر در تولید دانش و تولید ثروت مبتنی بر دانش اند که تاکنون در بستر اقتصاد مقاومتی مورد مطالعه قرار نگرفته است، بنابراین با توجه به مطالب بیان شده پژوهش حاضر به بررسی تاثیر مدیریت دانش بر تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی در ادارات ورزش و جوانان استان آذربایجان غربی پردازد.
روش شناسی: روش این پژوهش، توصیفی- پیمایشی می باشد. جامعه ی آماری کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان آذربایجان غربی، شامل 130 نفر بودند و همه آنها به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه مدیریت دانش رجایی پور و همکاران (1392) شامل 21 سوال و پرسشنامه اقتصاد مقاومتی محمدی مقدم و همکاران (1392) شامل 12 سوال، استفاده شد. روایی پرسشنامه ها توسط اساتید متخصص تایید شد و پایایی پرسشنامه ها با آلفای کرونباخ به ترتیب 0/81 و 0/73 بدست آمد. برای تحلیل داده ها از آزمون کلموگراف-اسمیرنوف، پیرسون و رگرسیون استفاده شد.
یافته ها: نتایج نشان داد که مدیریت دانش و همچنین ابعاد آن بر تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی در بین کارکنان ادارات ورزش و جوانان آذربایجان غربی تاثیر مثبت و معنی داری دارد (0/05=P).
بحث و نتیجه گیری: با توجه به نتایج، ادارات ورزش و جوانان لازم است نسبت به پالایش، ثبت، ایجاد، انتشار، و کاربرد دانش در سازمان اقدام نمایند تا بتوانند هم سازمانی دانش محور را تحقق بخشند و هم در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی که یکی از ابعاد آن اقتصاد دانش محور می باشد، کوشا باشند.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
The effect of knowledge management on achieving the goals of resistance economy (Case study: West Azerbaijan youth and sports offices)
Authors
Bisotoon Azizi, Ahmad Nasrollahi
Abstract
Introduction: Resistance economy is a new concept in economic literature that has been raised by Ayatollah Khamenei. Now with the Supreme Leader looks current situation to saddle that it will passed, but emphasize and insist on having a resistance economy. To this end, a function of trying to explain the strength of the economy, rapid response and non-reactive to changes in environmental organizations. This requires flexibility and high speed, the speed of the organizations' ability to create, maintain and apply the knowledge to develop unique capabilities, arises. What has the Ayatollah Khamenei expressed about the strength of the economy, the importance of the concepts of knowledge and knowledge-based economic. The knowledge of the important variables in the production of knowledge and knowledge-based wealth creation that has not been studied in the context of economic strength. Thus, according to the contents expressed in study, the effect of knowledge management on achieving the goals of economic strength in Western Azerbaijan youth and sports offices.
Methodology: The research was descriptive and population of West Azerbaijan youth and sports offices staff, including 130 individuals, all of whom were selected. To collect data, a questionnaire Rajaeepour et al (2013) consisted of 21 questions and the resistance economy questionnaire of M. Moghaddam et al. (2013) consisted of 12 questions, were used. Validity of the questionnaires was confirmed by experts and reliability of the questionnaires was confirmed by experts as 0.81 and 0.73 respectively calculated by Cronbach's alpha. For data analysis, Kolomogrov-Smirnov test, Pearson correlation and regression were used.
Results: The results showed that knowledge management as well as aspects of the economy achieving the goals of resistance among employees and a significant positive impact (P=0.05). Also implementation of knowledge management in innovation and development, management and use jihad as a significant and positive impact on employees (P=0.05).
Discussion: According to the results, it is necessary to refine youth and sports offices, registration, creation, dissemination and application of knowledge in the act So that they can realize a knowledge-based organization and in achieving the goals of resistance economy is knowledge-based economy, one of its aspects, is diligent. As well as economy is more resistant to fulfill the objectives of the organization and transfer of knowledge between members and organizations in their efforts o align with other organizations to realize the goals of resistance economy.
Keywords
Knowledge management, Cleaning, Registration, Creation, Dissemination, Application of Knowledge, Economy of Resistance