تاثیر هشت هفته تمرینات ایزومتریک و ایزوتونیک نوارهای باز کننده ی اندام تحتانی بردردو ناتوانایی عملکردی دختران بسکتبالیست مبتلا به سندرم درد کشککی رانی
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.489
کد مقاله : 2756-10THCONF
نویسندگان
1کارشناس ارشد آسیب شناسی ورزش و حرکات اصلاحی، دانشکده ی علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، کرج، ایران
2استادیار آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج،کرج، ایران
3استاد یار آسیب شناسی و حرکات اصلاحی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، کرج، ایران
چکیده
مقدمه:هدف از پژوهش حاضر، بررسی تاثیر تمرینات ایزومتریک و ایزوتونیک نوارهای عضلانی بازکننده اندام تحتانی بر شدت درد و ناتوانی عملکردی دختران بسکتبالیست مبتلا به سندرم درد کشککی رانی بود.
روش شناسی: 30بسکتبالیست دختر دارای سندرم درد کشککی رانی شهرهای کرج و تهران با سابقه ورزشی بیش از 3 سال به صورت هدفمند در دسترس انتخاب و به طور تصادفی سه گروه تمرینات ایزومتریک نوارهای بازکننده اندام تحتانی، تمرینات ایزوتونیک نوارهای بازکننده اندام تحتانی و کنترل (هر گروه 10 نفر)، تقسیم شدند. تمرینات شامل 8 هفته تمرین بود که به مدت 3 روز در هفته، و هر جلسه در 2 تا 4 ست و10 تکرار در هر ست انجام شد. 24 ساعت قبل و 48 ساعت بعد از تمرینات، آزمودنی ها در جلسه آزمون حاضر شدند و درد (با استفاده از مقیاس درد دیداری VAS) و ناتوانی عملکردی (با استفاده از پرسشنامه WOMAC) آنها اندازه گیری شد. بین الگوی تغییرات شدت درد سه گروه از قبل تا بعد از تمرین، تفاوت معنادار مشاهده شد (P=0.002).
یافته ها: پس از هشت هفته تمرینات ایزومتریک و ایزوتونیک نوارهای عضلانی باز کننده اندام تحتانی با توجه به نتایج پیش آزمون قبل از اجرای پروتکل بین الگوی تغییرات شدت درد سه گروه از قبل تا بعد از تمرین، تفاوت معنادار مشاهده شد (P=0.002). این تغییرات بین گروه ایزوتونیک با گروه کنترل (P=0.003) و بین گروه ایزومتریک با گروه کنترل (P=0.007) بود، و در واقع تفاوت معناداری بین دو گروه ایزوتونیک و ایزومتریک وجود نداشت (P=1). بین الگوی تغییرات ناتوانی حرکتی سه گروه از قبل تا بعد از تمرین، تفاوت معنادار مشاهده شد (P=0.001). این تغییرات بین گروه ایزوتونیک با گروه کنترل (P=0.001) و بین گروه ایزومتریک با گروه کنترل (P=0.001) بود، و در واقع تفاوت معناداری بین دو گروه ایزوتونیک و ایزومتریک وجود نداشت (P=1).
بحث و نتیجه گیری: در نهایت هشت هفته تمرین درمانی از نوع ایزومتریک و ایزوتونیک منجر به کاهش درد و ناتوانی عملکردی دختران بسکتبالیست مبتلا به سندرم درد کشککی رانی میشود؛ اما بین تاثیر این دو نوع تمرین تفاوت معناداری مشاهده نشد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Survey of the effect of an eight week long correctional training using isometric and isotonic extensor lower muscle sling exercises on the pain and functional disability of female basketball players suffering from patellofemoral pain syndrome
Authors
Sara Etemad, Mohammad Hosein Nasermeli, Behnaz Ganji Namin
Abstract
Introduction: The present study was to investigate the effect of an eight week long correctional training using isometric and isotonic extensor lower muscle sling exercises on the pain and functional disability of female basketball players suffering from patellofemoral pain syndrome.
Methodology: 30 female basketball players with sport history over 3 years were randomly divided into three groups, group 1 (n=10) which underwent lower limbs muscle sling's isometric exercises, group 2 (n=10) which underwent lower limbs muscle sling's isotonic exercises and group 3 (n=10) which was divided as the control group. Experimental groups (1 & 2) were received 8 weeks and control group was received no specific exercises. Basketball players analysed 24 hours before and 48 hours after 8 week exercises with using Visual Analog Scale (VAS) for analyzing pain and WOMAC disability questionnaires for analyzing functional disability.
Results: Eight weeks after (EMSII) exercises, when scores compared to the values before exercises, pain intensity was significantly different (p=0.002) in all groups. Differences between isometric group and control one observed (p=0.007) and between isotonic group and control one in comparison with each other was significant too (p=0.003). WOMAC questionnaire differed significantly (p=0.001) between both isometric and isotonic groups in comparison with control one. Differences between isometric group and control one were observed (p=0.001) and between isotonic group and control one observed too (p=0.001). As a consequence, no significant differences (p=1) were seen between isometric and isotonic groups.
Discussion: 8 weeks muscle sling's isometric and isotonic exercises may lead to decrease pain and functional disability in female basketball players with PFPS. But there were no significant differences in effectiveness of isometric and isotonic exercises.
Keywords
Patellofemoral Pain Syndrome (PFPS), basketball, Pain, Functional disability, muscular slings of lower limbs