تأثیر تمرین کم خطا و پر خطا بر یادگیری پرتاب آزاد بسکتبال در دانش آموزان با اختلالات طیف اوتیسم
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.49
نویسندگان
1استادیار رفتار حرکتی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
2کارشناس ارشد رفتار حرکتی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
3دانشجوی کارشناسی تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه فرهنگیان (پردیس نسیبه)، تهران، ایران
چکیده
مقدمه: محققین رفتار حرکتی در جستجوی روش های کارآمد برای توسعه مهارت های حرکتی افراد با مشکلات شناختی و حرکتی هستند. اخیرأ، تمرین در محیط کم خطا مورد توجه ویژه قرار گرفته است. از اینرو، هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر تمرین کم خطا و پر خطا بر یادگیری یک مهارت حرکتی در افراد مبتلا به اختلالات طیف اوتیسم می باشد.
روش شناسی: تعداد 40 نفر از دانش آموزان دبستان پسرانه استثنایی بشارت تهران به‌طور تصادفی در چهار گروه ثابت، کم خطا، پر خطا و کنترل قرار گرفتند. آزمودنی‌ها در مراحل پیش آزمون، اکتساب و آزمون های یادداری/ انتقال۱۰ دقیقه ای و ۲۴ ساعته شرکت کردند. در پیش آزمون، همه گروه ها تکلیف پرتاب آزاد بسکتبال را بدون دریافت بازخورد افزوده برای ۱۰ بار اجرا کردند. در مرحله اکتساب، گروه ثابت مهارت پرتاب آزاد را برای40 بار از فاصله 3 متری حلقه تمرین کرد. گروه کم خطا تکلیف را از فواصل 2، 2/5، 3 و 3/5 متر تمرین کردند (10 بار از هر فاصله). گروه پر خطا همین کار را به صورت معکوس انجام دادند (یعنی از فواصل 3/5، 3، 2/5 و 2 متر). گروه کنترل در مرحله اکتساب تمرین بخصوصی نداشتند. ده دقیقه و 24 ساعت پس از مرحله اکتساب، آزمون های یادداری و انتقال برگزار شدند.
یافته ها: نتایج نشان داد که در آزمون های یادداری و انتقال هر سه گروه تمرینی عملکرد بهتری نسبت به گروه کنترل داشتند. این یعنی صرف نظر از نوع تمرین، یادگیری اتفاق افتاده است. مهم تر آنکه، گروه تمرین کم خطابه طور معناداری در هر دو آزمون یادداری / انتقال 10 دقیقه ای و 24 ساعته بهتر از دو گروه تمرینی دیگر (ثابت و پر خطا) عمل کردند. همچنین، گروه ثابت به طور معناداری از گروه پر خطا بهتر بودند.
بحث و نتیجه گیری: این نتایج نشان می دهد محیط های تمرینی که خطاها را محدودتر می کنند، برای یادگیری افراد دارای اختلالات طیف اوتیسم سودمندتر می باشند. احتمالا خطای کمتر، فرصت بیشتری برای کسب الگوی صحیح مهارت فراهم می کند.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Effects of error-less and error-full practice on learning basketball free throw in students with autism disorders
Authors
Hassan Rohban Fard, Payam Mousavi Majd, Fatemeh Sharghi Saransari
Abstract
Introduction: Motor behavior scientists are in search of efficient methods for developing motor skills in individuals with cognitive and motor disabilities. Recently, practice in error-less condition has received special consideration. Thus, the goal of the present study was to investigate the effects of error-less and error-full practice on learning a motor skill in children with autism spectrum.
Methodology: A number of 40 students from Besharat school in Tehran were randomly divided into three practice groups including constant, error-less, and error-full and a control group. All participants took part in four experimental phases: pretest, acquisition, and 10-min and 24-hr retention/transfer tests. In pretest, all groups performed basketball free throw for 10 trials with no augmented feedback. In acquisition, constant practice group performed the free throw task for 40 trials from 3-meter distance. Error-less group practiced the task respectively from 2, 2.5, 3, and 3.5 meters (10 trials per each distance). Error-full group performed the same but in reverse order (i.e., from 3.5, 3, 2.5, and 2 meters; 10 trials each). The control group had no practice in this phase. 10 minutes and 24 hours after the acquisition, retention/transfer tests were performed.
Results: The results of repeated measure ANOVA revealed no significant differences between groups, while all groups outperformed the control group in both retention/transfer tests. This indicates that learning has occurred, regardless of the type of practice. More importantly, in both 10-min and 24-hr retention/transfer tests, error-less practice group significantly performed better than the other two practice groups (constant and error-full). In addition, constant group was better than error-full group.
Discussion: These results suggest that practice conditions in which the probability of error is limited is more appropriate for motor learning in autism individuals. Possibly, making less errors provides more opportunities to promote the correct motor pattern of the task.
Keywords
Autism, Errorless Learning, Motor skill, basketball