بررسی میزان آگاهی ‌رئیس های هیئت های ورزشی استان کردستان نسبت ‌به‌ مبانی ‌حقوق‌ورزشی
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.490
کد مقاله : 2758-10THCONF
نویسندگان
1دانشگاه ازاد، دانشکده مدیریت، گروه تربیت بدنی
2گروه مدیریت ورزشی دانشکده علوم ورزشی دانشگاه رازی. کرمانشاه. ایران
3مربی، گروه تربیت بدنی، واحد پیرانشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، پیرانشهر، ایران
چکیده
مقدمه: گسترش ورزش با مطرح شدن مسائل جدید همراه بوده است؛ مسائلی که خود موجب رونق حقوق ورزش شده است. از جمله ی این مسائل بحث مسئولیت مدنی در ورزش است. این نوع مسئولیت صورت های مختلفی دارد و دعاوی جدید را در دادگاه ها مطرح کرده است. در این میان مسئولیت مدیران ورزشی جایگاه ویژه ای دارد، زیرا این حرفه را به صورت شغلی پرخطر در آورده است؛ شغلی که بیم طرح دعاوی مختلف مسئولیت مدنی از سوی اشخاص گوناگون در آن همواره وجود دارد و این وضعیت خطرناک است. هدف از انجام تحقیق حاضر، بررسی میزان آگاهی ‌رئیس های هیئت های ورزشی استان کردستان نسبت ‌به‌ مبانی ‌حقوق‌ورزشی می باشد
روش شناسی: این تحقیق بر مبنای هدف از نوع تحقیقات کاربردی است و برحسب روش های گردآوری داده ها از نوع تحقیقات همبستگی است. جامعه ی آماری تحقیق شامل کلیه روئسای هیئت های ورزشی استان کردستان می باشند، که 345 نفر به عنوان رئیس های هیئت های ورزشی استان کردستان مشغول به کار هستند، که با استفاده از جدول جامعه مشخص مورگان تعداد 181 نفر به عنوان نمونه انتخاب گردیدند. در این تحقیق از پرسشنامه ی راسخ (1394)، استفاده شد که روایی و پایایی آن ها به تأیید رسید. برای ارائه ی داده های توصیفی از شاخص های آماری فراوانی، درصد فراوانی، و رسم نمودار و جداول استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها در بخش آمار استنباطی از آزمون تی استفاده شد
یافته ها: نتایج نشان داد که میزان آشنایی روئسا در سه وظیفه قانونی یک مدیر یا رئیس نسبت به حفظ و نگهداری از وسایل ورزشی، نسبت به تدارک تجهیزات مناسب ورزشی و نسبت به تدارک کمک های اولیه پزشکی خیلی زیاد است به طوری که بیش از 60% مدیران گزینه خیلی زیاد را علامت زده اند. و نسبت به پرونده های پزشکی ورزشی مفتوح و در مورد اختیارات مدیران در تنبیه ورزشکاران کمترین اطلاعات را به نسبت داشتند یعنی فقط 15% مدیران گزینه خیلی زیاد را علامت زده بودند.
بحث و نتیجه گیری: با یافته های این تحقیق به این نتیجه می توان رسید که اطلاعات حقوقی مدیران ورزش استان کردستان در سطح متوسطی قرار دارد و باید با برگزاری دوره های حقوقی سطح آشنایی روئسای هیئت های ورزشی استان را به مسایل حقوقی افزایش داد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Investigation of awareness of sports boards presidents in Kurdistan toward sports rights principles
Authors
Shahoo Zamani Danesh, Sahar Amiri
Abstract
Introduction : Development of sport has been associated with the emergence of new issues; issues that are promoting sports rights. One of these issues is civil liability in sports. This responsibility has different faces and new claims raised in courts. Accordingly athletic directors have special status because this profession has been in high risk. That Job which always threaten by fears of civil liability claims by various parties. The aim of this study was to evaluate awareness of sports boards presidents in Kurdistan toward sports rights principles.
Methodology: The population included all heads of sports boards in Kurdistan province, where 181 out of 345 people using Morgan table were selected as sample. In this study, the Rasekh questionnaire (2014) was used and its validity and reliability was confirmed. To provide descriptive data from many statistical indicators, frequency, graphs and tables were used. To analyze the data, t-test was used in inferential statistics.
Results: The results showed that the familiarity in three legal obligation towards preserving the sports equipment, compared to prepare good sporting equipment and medical aid were so much so that more than 60% managers marked the option of too much and had a little information about medical records and sports open documents about the powers of the managers to punish athletes which meant just 15% mark the option of too much.
Discussion: Findings of this study suggested that law information of managers in Kurdistan province sport boards has been on a medium level and legal courses at the level of heads of sports boards should be held.
Keywords
Sports rights, Sports boards, Kurdistan province