مدلسازی معادلات ساختاری ارتباط سبک رهبری مربیان و تعهد ورزشی با انگیزه مشارکت والیبالیست ها
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.492
کد مقاله : 2761-10THCONF
نویسندگان
تربیت بدنی
چکیده
مقدمه: ظهور رهبری به شروع زندگی اجتماعی انسان باز میگردد. در موقعیتهای ورزشی مربی این نقش را بر عهده دارد و بازیکنان را هدایت و رهبری میکند. با توجه به اینکه ورزشکاران و مربیان دائماً در تعامل با یکدیگرند و از هم تأثیر میپذیرند، تعهد ورزشکاران از جمله متغیرهایی میباشد که میتواند تحت تأثیر رفتار رهبری مربی قرار گیرد. نوروزی سید حسینی و همکاران (1390) در پژوهشی نشان دادند که رفتارهای رهبری مربیان بر تعهد ورزشی اثرگذار است. از سوی دیگر یکی از عواملی که موجب تداوم و حضور مستمر در فعالیتهای ورزشی میشود تعهد است. حسینی و همکاران (1392) و گارسیا و همکاران (2010) در تأیید این موضوع دریافته اند که انگیزش ارتباط معناداری با تعهد ورزشی دارد.
روش شناسی: روش تحقیق حاضر، توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری تحقیق 858 نفر والیبالیست استان سمنان که 250 نفر از آنان به روش تصادفی- خوشه ای انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه های سبک رهبری در ورزش (چلادوری و صالح، 1980)، تعهد ورزشی (اسکانلان و همکاران، 1993) و انگیزه مشارکت ورزشی (گیل و همکاران، 1983) استفاده شد. داده ها به کمک روشهای آماری همبستگی پیرسون و مدل سازی معادلات ساختاری تحلیل شد.
یافته ها: نتایج نشان داد که سبک رهبری مربیان بر تعهد ورزشی و انگیزه مشارکت تأثیر مستقیم و معناداری دارد. همچنین تعهد ورزشی بر انگیزه ورزشی اثر مستقیم و معناداری دارد. در نهایت، کلیه شاخصهای برازش مدل نشان دهنده برازش مطلوب بودند.
بحث و نتیجه گیری: یافته های پژوهش بیانگر اهمیت نقش سبک رهبری مربیان بر تعهد ورزشی و انگیزه مشارکت میباشد.لذا رهبران تیمهای ورزشی میتوانند با توجه به شرایط و اقتضائات و سطح مهارت بازیکنان،سبکهای مناسب را اتخاذ کرده و در جهت کسب بهترین نتایج گام بردارند.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
The structural equations modeling relationship between leadership style of coaches and sport commitment motvated by volleyball players participation
Authors
Shariat Zare, nasrin biglari, hadi bagheri
Abstract
Introduction: The emergence of leadership derives from the beginning of humans social life. In athletic situations, the coach is responsible for this role and has to guide and lead the players. With respect to this idea that athletes and coaches are always coordinating and can be influenced by each other, athletes’ commitment is on of the variables that can be influenced by the coach’s leadership behavior. In study conducted by Norouzi Seyyed Hosseini et al. (2011), it was shown that coaches’ leadership behavior had an effect on athletic commitment. On the other hand, commitment is an element which leads to permanent and continuous participation in athletic activities. Hosseini et al. (2013) and Garcia et al. (2010) emphasize this fact found that motivation is significantly correlated with sport commitment.
Methodology: The method used in present study was descriptive and correlational. The target population was 858 volleyball players of Semnan province, among them 250 players were selected through random cluster sampling. Leadership Style Questionnaire (Cheladori and Saleh, 1980), Sport Commitment Questionnaire (Sconelan et al. 1993) and Sport Participation Motivation Questionnaire (Gill et al. 1983) were used for data collection. The data were analyzed using statistical practices of Pearson correlation and Structural Equation Modeling.
Results: The results showed that coaches’ leadership style had a significant influence on sport commitment and participation motivation. Sport commitment had also a significant impact on sport motivation. Finally, all fitting indexes of the model showed an acceptable and desirable fitting.
Discussion: The data of present study indicated the importance of the role of coaches’ leadership style on sport commitment and participation motivation. Hence, considering the situation and the skill level of the players, the leaders of athletic teams can designate appropriate style and try to take step in a way which leads to achieve the best results.
Keywords
Leadership style of coaches, sport commitment, Participation motivations