بررسی سطوح اثرگذار و شناسایی مولفه های موثر بر بروز فساد در فوتبال ایران
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.493
نویسندگان
1استادیار/ دانشگاه گیلان
2دانشجو
چکیده
مقدمه: با توجه به اهمیت مبارزه با فساد و در راستای سالم‌سازی محیط رقابتی و برقراری عدالت و تحقق آرمان‌های متعالی فوتبال در هر کشوری، این پژوهش به شناسایی و تبیین مولفه‌های فساد در فوتبال ایران پرداخت.
روش شناسی: پژوهش، توصیفی،کاربردی بود که به صورت آمیخته و در دو مرحلۀ شناسایی فساد از نظر حوزه‌های مرتبط با فوتبال و تعیین مؤلفه‌های فساد به روش کیفی و کمی انجام شد. ابتدا به روش کتابخانه‌ای و مرور پیشینه و اسناد مرتبط، به شناسایی اولیه مولفه‌های فساد پرداخته شد، سپس از روش مصاحبۀ نیمه ساختار یافته مقدماتی با نخبگان، مؤلفه‌ها تکامل یافته و به صورت پرسشنامۀ اولیه ارائه گردید. بعد از اعمال نظرات روی پرسشنامه در مرحله بعد با تعدیل و تصحیح، تکمیل و در نهایت پرسشنامۀ محقق ساخته در مقیاس 6 ارزشی در بین ذینفعان فوتبال از جمله بازیکنان، مربیان، داوران، کادر فنی و مدیریتی، اصحاب رسانه مرتبط با حوزه فوتبال و اعضای آکادمی فوتبال توزیع گردید و 109 پرسشنامه جمع‌آوری شد و با استفاده از نرم‌افزار 19SPSS وSmartPLS تجزیه و تحلیل شد.
یافته ها:یافته ها نشان داد که متغیرهای مدیریتی– اداری (44/ 23 = t-values ؛ 70/0= R2) و آموزشی– تربیتی (04/ 20 = t-values ؛ 0/72= R2) بالاترین تاثیر در بعد کلان، میانی و خرد داشتند. همچنین بالاترین رتبۀ شکل‌های فساد از دیدگاه بازیکنان، مربیان، داوران و اصحاب رسانه، تبانی، از دیدگاه کادر فنی و مدیریتی، تبانی و رواج خرافه گرایی و از دیدگاه اعضای آکادمی فوتبال تحصیل مال از طریق نامشروع(رشوه، شرط‌بندی و غیره) بود. با توجه به برازش مطلوب مدل مفهومی فساد، اثرگذاری متغیرهای کلان بر فساد زیاد (175/3= t-values) و تاثیر ابعاد میانی و خرد با وجود بعد کلان بسیار ضعیف گزارش شد.
بحث و نتیجه گیری: با توجه به بالا بودن شدت ضرایب اثر عوامل کلان در پژوهش، می‌توان گفت که این بعد نقش بالایی در بروز فساد یا به عکس در پیشگیری از آن دارند و می‌تواند مقدم بر سایر ابعاد در کانون توجهات فدراسیون فوتبال و کمیته المپیک قرار گیرند. همچنین در برنامه‌های کلان باید برنامه‌ریزی‌هایی برای کاهش فساد و اصلاح نابسامانی‌ها و تصحیح روند حاکم مورد توجه بیشتری قرا گیرد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Survey of effective levels and identifying the factors affecting the incidence of corruption in Iran football
Authors
Abstract
Introduction: Given the importance of fighting against corruption and in accordance with developing a healthy competitive environment, delivering justice and fulfillment of sublime ideals in each country's football, this study looked at identifying and determining the components of corruption in Iran football.
Methodology: This study was descriptive and applied type which used qualitative and quantitative methods for a mixed method in two stages of identifying corruption based on related areas to football and determining the components of corruption. First, the basic elements of corruption were identified by desk research and reviewing related literature and documents, and then the components were developed and presented as an initial questionnaire through employing preliminary semi-structured interviews with experts. Then, after making comments on the questionnaire, some adjustments and corrections were done and afterwards it was completed. Finally the researcher made questionnaire in a six-value scale was distributed in both printed and electronic types among football beneficiaries, including players, coaches, referees, technical and management staff, the media related to football field and Football Academy members, and 109 questionnaires were collected subsequently. The survey was conducted in two parts which includes descriptive and inferential parts. The collected data were analyzed with using SPSS 19 and Smart PLS (second edition) software.
Results: The findings showed that managerial-administrative variables (t-values=23.44, R2=70.0) and training-educational variables (t-values=20.04, R2=70.0) had the highest impact on the macro, middle and micro dimensions. In addition, the highest-ranked forms of corruption were collusion from the viewpoint of the players, coaches, referees and the media, collusion and prevalence of superstitions from the viewpoint of technical and management staff, and illegal acquisition of wealth from the viewpoint of the Football Academy members. Considering favorable fit of the conceptual model of corruption, the impact of macro variables on corruption (t-values=175.3) was high and that of micro and middle dimensions was very low because of the high impact of macro variables.
Discussion: Due to the high impact coefficients of the macro components in the study, it can be said that this dimension plays a vital role in incidence of corruption or on the contrary in preventing it and Football Federation and Olympic Committee should focus their attention on this dimension before considering others. Moreover, there should be some plans in the general plan placing more attention to reducing corruption, organizing confusions and modifying prevailing procedures.
Keywords
Corruption, Iran Football, Macro dimensions, Middle dimensions, Micro dimensions