مقایسه سطح تعادل ایستا زنان و مردان تیم ملی کاراته جمهوری اسلامی ایران
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.494
کد مقاله : 2767-10THCONF
نویسندگان
ارشد بیومکانیک ورزشی دانشگاه خوارزمی تهران
چکیده
مقدمه: اجرای حرکات ماهرانه و مهارت های ورزشی به توانایی حفظ تعادل در موقعیت های گوناگون بستگی دارد، فاکتور تعادل به عنوان یکى از مهمترین عوامل اثر گذار بر ثبات جسمانى، همبستگى بالایى را با عملکرد تیراندازى نشان می دهد. این تحقیق، مقایسه سطح تعادل ایستا زنان و مردان تیم ملی کاراتای ایران بود.
روش شناسی:جامعه آماری شامل ۲۰ نفر از اعضای تیم ملی کاراتای زنان و مردان ایران بودند. ۱۰ مرد (سن 60/ 4±62/ 2۵ سال، قد 05/5±56/ 177 سانتیمتر، وزن ۴۶/۸±۲۱/ ۷۴ کیلوگرم) و ۱۰ زن (سن 54/1±12/ 23 سال، قد 21/4±18/ 164 سانتیمتر، وزن 07/8±06/ 58 کیلوگرم) بصورت هدفدار انتخاب به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. تعادل ایستا آزمودنی ها با استفاده از تست لک لک بین دو گروه زنان ومردان کاراته کار مورد ارزیابی قرار گرفت.
یافته‌ها: به منظور تجزیه و تحلیل آماری، از میانگین و انحراف استاندارد، آزمون KS و آزمون تی تست مستقل برای مقایسه مقادیر میانگین متغیرهای کمی بین گروهی استفاده شد.
بحث و نتیجه گیری: نتایج نشان داد که بین تعادل ایستا زنان و مردان کاراته کار تفاوت معناداری وجود دارد که تعادل ایستا مردان بهتر از زنان بوده است.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Comparison of static balance in men and women Islamic Republic of Iran karate national team
Authors
Shahab Ghahremani, shahab ghahremani
Abstract
Introduction: Performing skillful and athletic skills depends on the ability to maintain balance in various occasions. Balance as one of the most important factors influencing physical stability, show a high correlation with performance. The aim of this study was to compare the static balance of men and women karate national team.
Methodology: The population consisted of 20 members of Iran karate national team of men and women, 10 men (age 25.62±4.60 years, height 177.56±5.05 cm, weight 74.21±8.46 kg) and 10 women (age 23.12±1.54 years, height 164.18±4.21 cm, weight 58.06±8.07 kg) were purposively selected as sample. Static balance test of subjects was evaluated by storks test between men and women.
Results: For statistical analysis, the mean and standard deviation, KS test and independent t-test was used to compare mean values of continuous variables between groups.
Discussion: The results showed that there was a significant difference between static balance of women and men karate that balance of men was better than women.
Keywords
Static balance, Karate, National team