تاثیر 8 هفته تمرینات باراوسل بر دامنه حرکتی، قدرت عضلانی و زاویه لوردوز کمری دانش آموزان دختر
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.495
کد مقاله : 2770-10THCONF
نویسندگان
1دانشجوی آسیب شناسی و حرکات اصلاحی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان(خوراسگان)، اصفهان، ایران
2هیات علمی
3دانشجوی دکتری آسیب شناسی و حرکات اصلاحی، دانشگاه اصفهان، اصفهان ، ایران
چکیده
مقدمه: باراوسل انتقال حرکات و تمرینات باله از حالت ایستاده به حالت افقی و روی زمین است. تمرینات باراوسل شامل حرکاتی است که به طور مداوم بر روی عضلات موافق و مخالف انجام میشود و تمام عضلات درگیر تمرین میشود.
روش شناسی: تحقیق حاضر به تعیین تاثیر 8 هفته تمرینات باراوسل بر دامنه حرکتی، قدرت عضلانی و زاویه لوردوز کمری دانش آموزان دختر پرداخته است. در تحقیق نیمه تجربی حاضر20 نفر از دانش آموزان دختر مقطع دبیرستان که به ناهنجاری لوردوز کمری مبتلا بودند به صورت داوطلبانه شرکت کردند. آزمودنی ها به صورت تصادفی به دو گروه تجربی(10 نفر با میانگین سنی 2/1±9/16 سال، قد 52/0±160 سانتی متر، وزن 9/9±1/60 کیلوگرم)و کنترل(10 نفر با میانگین سنی 02/1±4/16 سال، قد 25/0±160 سانتی متر، وزن5/5±63 کیلوگرم) تقسیم شدند. گروه تجربی تمرینات باراوسل را به مدت 8 هفته و3 روز در هفته به مدت 60ـ45 دقیقه انجام می دادند. دامنه حرکتی کمر با استفاده از آزمون بشین و برس ، قدرت عضلات سرینی بزرگ و راست شکمی به ترتیب از طریق آزمون های سنجش قدرت عضله سرینی و درازو نشست و زاویه لوردوز کمری با استفاده ازخط کش منعطف قبل و بعد از هشت هفته تمرین باراوسل اندازه گیری شد. داده ها و اطلاعات با استفاده از روش آماری ANOVA برای داده‌های تکراری در بسته نرم افزاری SPSS نسخه 21 تجزیه و تحلیل آماری شد(P≤0/05).
یافته ها: نتایج نشان داد دامنه حرکتی کمر، قدرت عضلات سرینی بزرگ و راست شکمی بعد از هشت هفته تمرینات باراوسل به طور معناداری افزایش یافت(P≤0/05).همچنین زاویه لوردوز کمری آزمودنیهای تحقیق در پس آزمون کاهش معناداری داشت. (P≤0/05) بحث و نتیجه گیری:بنابراین می توان از این تمرینات در برنامه های حرکات اصلاحی برای افزایش دامنه حرکتی مفاصل، افزایش قدرت عضلانی و اصلاح عارضه لوردوز کمری استفاده نمود.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Effect of 8 week Barreausol exercises on range of motion, muscle strength and angle of Lumbar Lordosis in female students
Authors
Giti Hajimoradi, Reza Mahdavinejad, Morteza Sadeghi
Abstract
Introduction: Barreasoul is the movement of bale exercise from the standing posture to the horizontal posture on the ground. Barreasoul exercises include those activities that are constantly involve agonist and antagonist muscles. All the muscles exercise together simultaneously.
Methodology: The present study investigated the effects of 8 week Barreasoul exercise on the range of motion, muscle strength and lumber lordosis angle on female students between the age of 15 to 17 years. 20 high school female students who had lumbar lordosis were voluntarily selected. They were divided into two experimental group (N=12) and control group. Feature of experimental group was the average age 16.9+1.2, The average height 160±0.52 cm, and the average weight 60.1±9.9 Kg. As for control group the average age, height and weight were 16.4±1.02, 160±0.25 cm and 63±5.5 kg. The experimental group was exposed to Barasoul exercise for 8 weeks, 3 session of 45 to 60 minutes per week. Lumbar range of motion was measured by sit and reach test, gluteus and abdominal muscle strength was measured by gluteus muscle strength evaluation test and up test respectively. Lumber Lordosis angle was measured by flexible ruler before and after eight weeks of Barasoul exercise. Data analysis was performed through ANOVA. For repeated data, SPSS 21 edition was used (P≤0.05).
Results: Results showed lumbar range of motion, muscle strength of large gluteal and abdominal right after eight weeks of Barasoul training increased significantly (P≤0.05). The lumbar lordosis angle also decreased significantly after the test (P≤0.05).
Discussion: So these exercises can be used in correction movement for increasing muscle range of motion, muscle strength and correction of lumber lordosis deformity.
Keywords
Barreasoul, Muscle strength, Lordosis, Range of motion, Teenager students