مطالعه مقایسه نمرات FMS بین سالمندان فعال در فعالیت های ورزشی و سالمندانی غیرفعال
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.496
کد مقاله : 2755-10THCONF
نویسندگان
1دانشجو
2دانشگاه تهران
چکیده
مقدمه: ارزیابی عملکرد باید شامل پارامترهایی مانند عدم تقارن اندامها، محدودیت های دامنه حرکتی، نقص در حس عمقی،و درد باشد. FMS در زمینه طب ورزش و عملکرد ورزشی بسیار معروف می باشد. هدف از این تحقیق مقایسه نمرات FMS بین سالمندان فعال و غیرفعال و بررسی رابطه بین نمرات FMS و افزایش سن افراد می باشد.
روش شناسی:مطالعه توصیفی از نوع همبستگی مقایسه‌ای است. افراد شرکت کننده شامل 55 نفر فعال در فعالیت های ورزشی(23 مرد و 32 زن) و 40 نفر غیرفعال ( 26 مرد و 14 زن) در سنین بین 48 تا 75 سال بودند. شرکت کنندگان به گروههای سنی با فاصله 5 سال تقسیم بندی شدند.
یافته ها: نتایج آزمون تی تست مستقل نشان دهنده این بودند که نمرات افراد فعال به طور معنی داری بالاتر از نمرات افراد غیر فعال بود(p<0.05). نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون نیز نشان دهنده رابطه معنی دار بین گروه های سنی و نمرات FMS ( P<0.01) بودند.
بحث و نتیجه گیری: نمرات آزمون عملکردیFMS با افزایش سن و کاهش سطح فعالیت ارفاد سالمند کاهش می یابد. نتایج این تحقیق نشان می دهد افراد سالمندی که دارای فعالیت ورزشی مناسب نیستند بیشتر مستعد آسیب، عدم تقارن اندامها، محدودیت در دامنه حرکتی، نقص در حس عمقی و درد نسب به افراد فعال می باشند.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Comparison of Functional Movement Screen (FMS) score between elderly active and inactive participant in sport activities
Authors
Abstract
Introduction: The assessment of function should include parameters that consider limb asymmetries, range of motion limitations, proprioceptive deficits, and pain. Functional Movement Screen (FMS) has gained popularity in the field of sports medicine and performance. The purpose of this study was to investigate comparison of Functional Movement Screen score between old active participants and inactive participants attended in sports activities and the relationship between functional movement ability and age.
Methodology: This was an observational study. 55 active participant (men=23 and women=32) and 40 inactive participants (men=26 and women=14) between the ages of 48 and 75 attended. Subjects were grouped by age (5-year intervals).
Results: Independent t-tests revealed that total FMS scores were higher among active participants vs inactive participants (P<0.05). Significant correlation between age groups and FMS total scores was found for all participants (Pearson correlation coefficients, P<0.01).
Discussion: FMS scores decline with aging and reduction of activity level. The findings of this study suggested that individuals without sport activity are more vulnerable to injury and limb asymmetries, range of motion limitations, proprioceptive deficits, and pain.
Keywords
FMS, injury, Elderly, assessment