بررسی ارتباط بین کایفوز و ریتم اسکاپولاهومرال در والبیبالیست های حرفه‌ای
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.497
کد مقاله : 2771-10THCONF
نویسندگان
1کارشناسی ارشد آسیب شناسی و حرکات اصلاحی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
2استادیار آسیب شناسی و حرکات اصلاحی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه گیلان،رشت،ایران
چکیده
مقدمه: عضلات متصل به کتف موقعیت قرارگیری آن را کنترل می کنند و تغییر در عملکرد این عضلات عامل مهمی در بیومکانیک غیرطبیعی مجموعة شانه است. حرکات کتف و ریتم اسکاپولوهومرال نقش عمده‌ای در حرکات شانه و بازو دارند. کایفوز یکی از شایع ترین ناهنجاری ستون فقرات است که می‌تواند بر حرکت کتف اثر بگذارد. از طرف دیگر ماهیت تکراری حرکات والیبال، ممکن است به مشکلات قابل توجه مرتبط با ستون فقرات منجر شود. از این رو تحقیق حاضر به دنبال مطالعة ارتباط بین کایفوز و ریتم اسکاپولوهومرال والیبالیست‌های حرفه‌ای می باشد.
روش‌ شناسی: جامعه تحقیق 40 والیبالیست زن حرفه ای با میانگین (سن: 68/3±40/25 سال، قد: 07/0±64/1 متر، وزن: 52/9±4/63 کلیوگرم، شاخص توده بدنی: 76/3±51/23 کیلوگرم بر متر مربع بودند که به طور منظم حداقل سه جلسه در هفته تمرین داشته و چهار سال سابقه فعالیت حرفه ای داشته و به صورت هدفدار انتخاب شدند. برای اندازه گیری کایفوز از خط کش منعطف و برای ریتم اسکاپولوهومرال از روش LSST استفاده شد.
یافته ها: نتایج آزمون هبستگی پیرسون نشان داد که رابطه معنی داری بین ناهنجاری کایفوز و فاصله بین دو کتف ، بین ناهنجاری کایفوز و ریتم اسکاپولا هومرال راست در زاویه صفر درجه ، فاصله کتف راست در زاویه 90 درجه و همچنین با فاصله کتف چپ در زاویه صفر درجه و زاویه 45 درجه وجود دارد اما رابطه معنی داری بین بقیه متغیرها مشاهده نشد.
بحث و نتیجه‌ گیری: هنگام دور شدن بازو در والیبالیست های مبتلا به کایفوز کتف زودتر از زمان مقرر شروع به چرخش بالایی می‌کند و زودتر از زمان مقرر چرخش رو به بالای آن متوقف می شود. احتمالاً این عامل به همراه پروترکشن نسبی کتف در والیبالیست‌های مبتلا به کایفوز سبب محدودیت دامنة حرکتی مفصل اسکاپولاتوراسیک و مفصل شانه می‌شود که این عوامل نیز نسبت ریتم اسکاپولوهومرال را دچار اختلال می کنند. به دلیل ضعف عضلات پشتی، زوج نیروهایی که موجب چرخش کتف می شوند، به موقع عمل نمی‌کنند و تغییراتی را در هماهنگی مجموعة شانه به وجود می‌آورند. در تحقیق حاضر می‌توان گفت که ضعف عضلات نگه دارندة کتف و ستون فقرات سبب بر هم خوردن ریتم اسکاپولوهومرال در والیبالیست های مبتلا به کایفوز شد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Investigation of the relationship between kyphosis and scapulohumeral rhythm in professional volleyball players
Authors
salehe soleimani
Abstract
Introduction: Muscles that attached to the scapula control its position and changing in the function of these muscles is an important factor to biomechanics abnormality of shoulder. Movement of scapula and scapulohumeral rhythm have major role in the movement of the shoulder and arm. Kyphosis is the most common abnormality of spinal that effect on the movement of the shoulder. On the other hand repetitive nature of volleyball movements may lead to significant problems related to the spinal column. This research seeks to study the relationship between kyphosis and scapulohumeral rhythm in professional volleyball players.
Methodology: The study population included 40 professional female volleyball players (age: 25.40±3.68 years, height: 1.64±0.07 m, weight: 63.4 ±9.52 kg, body mass index: 23.51 ± 3.76 kg per square meter) who exercise three times a week and have four years of professional experience were selected. We used flexible ruler to measure kyphosis and LSST method for scapulohumeral rhythm.
Results: Pearson correlation test results showed a significant relationship between Kyphosis and the distance between the two scapula (p=0.01, r=0.389), between Kyphosis and scapulohumeral rhythm right at an angle of zero degrees (p=0.001, r=0.561), angle of 90 degrees (p=0.01, r= 0.394) and also the distance left scapula blade at an angle of zero degrees (p=0.001, r=0.531) and angle of 45 degree (p=0.02, r=0.350), but there was no significant relationship between the other variables.
Discusstion: Scapula go to upward rotation and stop earlier In abdouction movment of arm at vollyball players with kyphosis. These factors, together with relatively shoulder protraction would limit the range of motion of scapulothoracic and shoulder joint and also disrupt the scapulohumeral rhythm. Because of the muscle weakness in upper of back, couples forces that rotate the scapula, do not act in a timely manner and change coordination at shoulder. In this study, weakness in muscle holders of scapula and spine caused disrupt scapulohumeral rhythm of volleyball players that were suffering from kyphosis.
Keywords
Kyphosis, scapulohumeral rhythm, professional volleyball players