رابطه بدبینی سازمانی با تعهد سازمانی کارکنان وزارت ورزش و جوانان ایران
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.498
کد مقاله : 2775-10THCONF
نویسندگان
1هیات علمی دانشگاه کردستان
2دانشجوی دکتری / دانشگاه شاخص پژوه اصفهان
3هیات علمی دانشگاه اصفهان - پژوهشگاه شاخص پژوه اصفهان
چکیده
مقدمه : در کسب و کار امروز که در آن دانش یک قدرت مهم بحساب می‌آید، منابع انسانی به عنوان یک دارایی، تحت عنوان کارایی و اثربخشی کسب و کار به جای عناصر هزینه به آن نگاه می شود. روشن است که اهداف سازمانی با کارمندانی که به موقع کار می کنند، بسیار آسان دیده خواهد شد. از غیبت اجتناب می کنند و قبول می کنند که برای سازمان کارکنند. از سوی دیگر کارکنانی که احساسات منفی نسبت به محل کار خود دارند و نسبت به سازمان خود بدبین هستند به مدیران خود اعتماد ندارند و کمک منفی یا کمک بسیار کمی به سازمان دارند.
روش شناسی : در این مطالعه رابطه بدبینی سازمانی و تعهد سازمانی کارکنان وزارت ورزش و جوانان مورد مطالعه قرار گرفت. جامعه آماری کلیه کارکنان وزارت ورزش و جوانان به تعداد 880 نفر بودند که با استفاده از فرمول sampel power spss تعداد 370 نفر با در نظر گرفتن ضریب عدم پاسخگویی 10% به عنوان نمونه انتخاب شدند. بدین منظور، از پرسشنامه توسعه یافته توسط دین و همکاران (1998) برای بدبینی سازمانی و پرسشنامه میر و آلن (1991) برای تعهد سازمانی استفاده شد. در پرسشنامه آلن و میر، تعهدات کارمندان(تعهد عاطفی، مستمر و هنجاری) و در پرسشنامه بدبینی دین و همکاران نگرش بدبینانه کارمندان (نگرش شناختی و عاطفی و رفتاری) مورد بررسی قرار گرفت. برای تحلیل داده ها از همبستگی پیرسون و معادلات ساختاری با استفاده از SPSS22 وAmoss 23 استفاده گردید.
یافته ها: یافته ها رابطه منفی بین بدبینی سازمانی با تعهد سازمانی را نشان دادند. همچنین بدبینی سازمانی پیش بینی کننده تعهد سازمانی در کارکنان وزارت ورزش و جوانان بودند. بدبینی سازمانی موجب ایجاد حس بی تفاوتی و بی علاقگی نسبت به سازمان می‌شود. و افراد واکنش های منفی از خود نشان می دهند که نتایج منفی برای سازمان در بر خواهد داشت و در نهایت باعث کاهش تعهد سازمانی می-شود.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
A study on investigation of the relationship between organizational commitment and organizational cynicism among the employees of youth and sport ministry
Authors
Sardar Mohammadi, Manizheh Jahanbin, Hossein Moshraf Javadi
Abstract
Introduction: In today’s businesses, which knowledge is an important power, human resources are seen as an important investment asset for the efficiency and effectiveness of businesses instead of cost elements. It is obvious that watching organizational goals will be very easy with employees who come to work on time, avoid absenteeism and have adopted the organization they work for. On the other hand, employees who cherish negative feelings towards their workplace, do not trust their directors and think they are being contribute negatively or very little to the organization. In this study, organizational commitment and organizational cynicism levels of employee working in the ministry of youth and sport were investigated and the relationships between these two variables were explored.
Methodology: The questionnaire developed by Dean et al. was used for organizational cynicism, and the scale developed by Meyer and Allen was used for organizational commitment. In the first part of the study, definitions of organizational commitment and organizational cynicism were made, their conceptual frameworks were drawn in detail and then findings about the study were used. The population of the study was determined as employees working at the ministry of youth and sport, and the study sample was identified as 370 people. Questionnaires were sent to ministry employees using the sample power formula method. Questionnaires were returned the responses in the returned questionnaires encoded and analyzed in accordance with the statistical analysis program SPSS and Amos 23, factor analysis, reliability test, frequency analysis, one-way variance analysis (ANOVA test) and Pearson correlation analysis were used to analyze the data.
Results: The results of the study showed the negative relation between organizational cynicism and organizational commitment. Organizational cynicism causes the sense of disinterest towards the organization. The employees showe the negative reactions, as a result there will be negative consequences for the organization and eventually reduces the organizational commitments.
Keywords
Organizational commitment, Organizational Cynicism, Ministry of youth and Sport