تاثیر مهارت‌های انسانی مدیران بر مدیریت تعارض‌ها‌ در هیئت‌های ورزشی
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.499
کد مقاله : 2757-10THCONF
نویسندگان
1دانشجو/ دانشگاه آزاد شیراز
2استادیار گروه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی (مدیریت ورزشی)، دانشکده هنر و معماری، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران.
چکیده
مقدمه: مهارت‌های انسانی، توانایی کار با افراد و گروه‌ها و درک و ایجاد انگیزش در آنهاست. این مهارت‌ها به اثربخشی مدیر ورزشی در انجام وظایف و تحت تاثیر قرار دادن رفتارهای مجموعه نیروی انسانی کمک می‌کنند. مدیریت تعارض نیز عمل شناسایی و اداره تعارض با یک شیوه معقول، عادلانه و کارا است. بهبود و توسعه دانش و مهارت‌های مدیریتی مدیران در سطوح مختلف می‌تواند روش مناسبی جهت مثبت شدن اثر تعارض‌های سازمانی و دستیابی به سیاست‌ها و اهداف سازمان باشد.
روش‌شناسی: جامعه آماری تحقیق شامل کلیه مدیران (رؤسا، نایب‌رئیسان، دبیران) هیئت‌های ورزشی استان فارس در سال 1395 بودند (141=N). روش پژوهش از نوع مطالعات توصیفی-همبستگی و به شکل میدانی انجام شده است. ابزار تحقیق شامل دو پرسشنامه استاندارد مدیریت تعارض رابینز (1994) و مهارت‌های سه‌گانه مدیریتی گودرزی (1381)، به ترتیب با ضریب آلفای کرونباخ 0/70 و 0/97 می‌باشد. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش‌های آمار توصیفی (میانگین، جدول، نمودار و ...) و آمار استنباطی (آزمون کولموگروف اسمیرنوف، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی ساده) استفاده گردید.
یافته ها: نتیجه آزمون همبستگی پیرسون جهت بررسی رابطه بین مهارت‌ انسانی و راهبردهای مدیریت تعارض نشان داد که بین مهارت انسانی و راهبرد راه‌حل‌گرایی رابطه مثبت و معنی‌داری وجود دارد (0/015≥P و 204/ 0=r). بنابراین هرچه مهارت‌های انسانی مدیر بالاتر باشد تمایل بیشتری برای استفاده از راهبرد راه‌حل‌گرایی خواهد داشت. یافته‌های تحلیل رگرسیون خطی ساده این پژوهش نشان داد که مهارت‌های‌ انسانی به‌تنهایی نمی‌تواند تغییرات راهبردهای مدیریت تعارض مدیران هیئت‌های ورزشی استان فارس را پیش‌بینی کنند.
بحث و نتیجه‌گیری: راهبرد راه‌حل‌گرایی می‌تواند به عنوان راه‌حلی بسیار موثر در حل تعارض‌های سازمانی مورد استفاده قرار گیرد. اما مدیرانی می‌توانند چنین راهبردی را ترجیح دهند و بهترین راه‌حل را ارائه کنند که حس همکاری، مشارکت و همفکری را در خود پرورش داده باشند، به نظر و احساسات دیگران احترام بگذارند و در انجام امور مصلحت طرفین را در نظر بگیرند، به بیان دیگر مهارت‌های انسانی بالایی داشته باشند. این موضوع در صورتی به بهترین وجه تحقق می‌یابد که کارها و تصمیم‌گیری‌ها در محیطی با صداقت، روراستی و برابر انجام گیرد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Effect of human skills of managers on conflicts management in sports associations
Authors
Zeynab Niknam, Seyed Mohammad Ali Mirhosseini
Abstract
Introduction: Human skills are ability to work with individuals and groups and understanding and making motivation for them. These skills help to effectiveness of sport managers in administrative tasks and impress behaviors of human resources collection. Conflict management is an action to identify and manage conflicts in a reasonable manner, a fair and efficient method. Improving and development of knowledge and management skills at various levels can be an appropriate way to affect positive organizational conflicts and achieve policies and objectives of the organization.
Methodology: Statistical population in this study consisted of all managers (president, vice president, secretary) sports associations of Fars province in 2016 (N=141). The method of research was descriptive-correlation and have been conducted field studies. The survey instrument consisted of 2 standard questionnaires Robbins conflict management (1994) and Goudarzi triple management skills (1381), with Cronbach's alpha coefficient of 0.70 and 0.97, respectively. To analyze the data, descriptive statistics (mean, tables, graphs, etc.) and inferential statistics (Kolmogorov-Smirnov test, Pearson correlation coefficient and simple linear regression) were used.
Results: As a result, Pearson correlation test to study the relationship between human skills and conflict management strategies showed that there is a significant relationship between human skills and solutionism strategy (P≤0.015 , r=0.204). Therefore, higher the manager human skills be more willing to use solutionism strategy. The results of analysis simple linear regression showed that human skills alone can not predict the changes conflict management strategies of Fars Sports Associations managers.
Discussion: Solutionism strategy can be used to solve organizational conflicts as a very effective solution. But managers can prefer such a strategy and the best provide solution that Feeling of collaboration, participation and consultation have grown up there, Respect the opinions and feelings of others and the administrative tasks consider the interests of both parties, In other words, human skills are high. This subject matter will be realized better if the tasks and decisions take in a climate of sincerity, honesty and equality.
Keywords
Human skills, Conflict, Solutionism, Sports associations