بررسی عوامل توسعه ورزش روستایی بر اساس سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی از دیدگاه مقام معظم رهبری و ارائه مدل مفهومی
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.50
کد مقاله : 3584-10THCONF
نویسندگان
1رئیس گروه نظارت و ارزیابی
2کارشناس ورزش
چکیده
مقدمه: افزایش سطح سلامت و تندرستی ، بهره گیری بهتر از نیروی کار و افزایش اشتغال در بخش های مختلف ورزشی و غیر ورزشی از اثرات ملموس رشد و توسعه ورزش می باشد ضمن اینکه دولت ها برای بهره مندی از مزایای دراز مدت ورزش آن را به عنوان یک کالای سرمایه ای به حساب آورده و برای رونق آن به خصوص در بخش ورزش همگانی و تفریحات سالم توجه ویژه ای اعمال می کنند. لذا با توجه به ظرفیت های گسترده و عمیق اقتصادی ورزش و تأثیرآن بر اقتصاد کشور، تدوین برنامه هایی منسجم در راستای اقتصاد مقاومتی برای هر یک از بخش های ورزش امری ضروری و اجتناب ناپذیر است.
روش شناسی: پژوهش حاضر پژوهشی توصیفی- تحلیلی است که به روش پیمایشی انجام شده است. با توجه به اینکه پژوهش به دنبال سؤالات مطرح شده درپرسشنامه کاملاً تخصصی بوده و پاسخگویان می بایست از جامعه ای با اطلاعات حرفه ای نسبتاً جامع انتخاب می شدند به همین منظور جامع آماری شامل ۶۰ نفر از مدیران ،کارشناسان ارشد وزارت ورزش و جوانان و صاحب نظران در زمینه ورزش می باشد.
یافته ها: از آمارتوصیفی برای توصیف ویژگی های فردی آزمودنی ها و در روش آمار استنباطی از آزمون فریدمن برای بررسی و رتبه بندی شاخص ها و عوامل توسعه استفاده گردید و از ۴۰ سوال مطرح شده در پرسشنامه، پنج مولفه یا اقدام متناظر که متناسب با سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی تلخیص و بعد از هدف گذاری بصورت مدل مفهومی ارائه گردید.
بحث و نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان می دهد پنج اولویت اول توسعه ورزش روستایی که اقدامات متناظر با پنج رکن اصلی اقتصاد مقاومتی از دیدگاه مقام معظم رهبری می باشد بترتیب تأمین تجهیزات و اقلام ورزشی از تولیدکنندگان داخلی در احداث ابنیه و زیر ساخت های ورزشی روستایی با هدف کاهش اعتبارات هزینه ای ادارات دولتی، بهره مندی از تجهیزات کم مصرف و پربازده در اماکن ورزشی روستایی با هدف کاهش مصرف انرژی (آب، برق، گاز)، توسعه و ترویج ورزش همگانی از منظر بهبود شرایط زندگی و ایجاد روحیه نشاط و سلامتی با هدف کاهش هزینه های درمان، استفاده از ظرفیت خیرین ورزشی یار روستایی با هدف تکمیل و احداث اماکن ورزشی در مناطق روستایی و در آخر ایجاد قوانین تسهیل ورود مشارکت بخش خصوصی با هدف افزایش فرهنگ پذیری ریسک سرمایه گذاری در مناطق روستایی می باشد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
The review of rural sport development based on the general policies of resistance economy from the perspective of the Supreme Leader to present Conceptual Model
Authors
Ahmad Saeidi Kia, Hadi Khalili, Mehdi Mostejaboldaveh
Abstract
Introduction: Maximizing health and well-being, the better utilization of the workforce and increasing employment in the various sporting and non-sporting sport development are tangible effects while the government benefits from long-term benefits of exercise to consider it as a good investment. And for its prosperity, especially in the field of sport and recreation impose special attention. So, considering the enormous and deep capacity of economic of sport and the impact on the economy in country, developing integrated programs are necessary and inevitable for each sector of sport in the resistance economy .
Methodology: This study is cross-sectional study conducted through a survey. Since the study followed strictly, specific questions raised are gathered and the respondents should be selected fairly comprehensive professional society with information. For this purpose, the statistical society consisted of 60 managers, senior specialists and experts in sport and youth ministry.
Results: Descriptive statistic to describe the demographic characteristics of subjects and inferential statistic (Friedman test) was used to evaluate and rank the indicators and factors of development of the 40 questions posed in the questionnaire and five corresponding components or actions that fit with the general policies of resistance economy tabloid and was presented as a conceptual model after targeting.
Discussion: The results indicate the first five priorities of rural sport development that are corresponding actions to the five main pillars of the resistance economy from the perspective of the Supreme Leader as follows: Providing sport equipment and items from local producers to construct buildings and infrastructure of rural sports aimed at reducing the cost of government departments, benefit from the low-power and high-efficiency equipment to reduce energy consumption in rural sport facilities (water, electricity, gas), developing and promoting sport for all in terms of improving living conditions, creating the spirit of vibrancy and health with the aim of re completing construction and sports sites in rural areas reducing health care costs, using the potential donors rural sport with the aim of and finally create laws facilitating the entry of private sector participation to increase the risk taking culture of investment in rural areas.
Keywords
Factors of development, General policies, Resistance economy, The development of rural sports