تفاوت عزت نفس کودکان با و بدون اختلال هماهنگی رشدی
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.500
کد مقاله : 2777-10THCONF
نویسندگان
1دانشگاه تهران
2دانشیار // دانشگاه تهران
چکیده
مقدمه: اختلال هماهنگی رشدی(DCD) عنوانی است که برای نام‌گذاری کودکانی استفاده می‌شود که از نظر کسب و اجرای مهارت‌های حرکتی هماهنگ و یادگیری مهارت‌ها و فعالیت‌های روزانه بسیار ضعیف‌تر از همسالان خود هستند و نسبت به سن تقویمی خود تاخیر دارند؛ درحالی که هیچ مشکل جسمی و عصبی که به طور بارز مشهود باشد، ندارند. این کودکان از مشارکت در بازی‌ها و فعالیت‌های حرکتی دوری می‌کنند. کاهش مشارکت در فعالیت‌های حرکتی و ورزشی ممکن است در نتیجه ضعف در مهارت‌های اجتماعی و روانی نظیر عزت‌نفس باشد. هدف از پژوهش حاضر بررسی تفاوت عزت‌نفس کودکان DCD و سالم بود.
روش شناسی: جامعه آماری پژوهش حاضر شامل تمام کودکان 7 تا 11 سال شهرستان آبدانان بود. دو گروه 16 نفری از کودکان سالم و DCD به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. برای سنجش عزت‌نفس از پرسشنامه خودادراکی کودکان(SPPC) استفاده شد. کودکان حاضر در پژوهش، به سوالات این پرسشنامه پاسخ دادند. پرسشنامه SPPC دارای 36 سوال در 6 خرده مقیاس که عزت‌نفس کودکان 7 تا 11 سال را می‌سنجد. برای مقایسه 2 گروه از آزمون تحلیل واریانس یک‌راهه(ANOVA) استفاده شد.
یافته ها: نتایج آزمون ANOVA نشان داد که کودکان DCD در تمام 6 خرده مقیاس عزت‌نفس شامل شایستگی‌تحصیلی(0.001P< ، 43.50=(1،30)F)، شایستگی ‌اجتماعی (0.001P< ، 34.90=(1،30)F)، شایستگی ورزشی (0.001P< ، 20.92=(1،30)F)، ظاهرجسمانی(0.001P< ، 33.37=(1،30)F)، سازماندهی رفتاری (0.024=P ، 5.63=(1،30)F) و خود ارزشی کلی(0.00016=P ، 18.50=(1،30)F)، به طور معناداری ضعیف‌تر از کودکان سالم بودند.
بحث و نتیجه گیری: بر اساس یافته‌های این پژوهش مشخص شد که کودکان دارای اختلال هماهنگی رشدی عزت‌نفس پایین‌تری نسبت به کودکان سالم دارند. عزت‌نفس پایین باعث ترس این کودکان از ضعیف عمل‌کردن در بازی‌ها و فعالیت‌های حرکتی و درنتیجه مشارکت نکردن در این گونه فعالیت‌ها است. عدم موفقیت در فعالیت‌های گروه همسالان نیز باعث پایین‌آمدن عزت‌نفس، در نتیجه مقایسه خود با گروه همسالان می‌شود.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
The difference of self-esteem in children with and without development coordination disorder
Authors
Abouzar Darabi, Mahmood Sheikh, Elaheh Arabameri
Abstract
Introduction: Developmental Coordination Disorder (DCD) is the title used for naming children who in terms of the acquisition and perform motor skills is poor and daily activities are much weaker than their peers and have delay compared to their chronological age, while haven’t physical or neurological problem. This children avoid to participate in games and activities. Reduced participation in sport and physical activity may be as a result of poor psychological skills such as self-esteem. The purpose of this study was to examine the difference of self-esteem in children with and without DCD.
Methodology: Participants included children aged 7 to 11 years of Abadan city. The sample comprised two groups: DCD and healthy groups included 16 child. To measure self-esteem of the child used of Self-Perception Profile for Children (SPPC) and they completed questionnaire. SPPC questionnaire had 36 questions in six subscales of the self-esteem that measured children aged 7 to 11 years old. To analyze the results of two groups ANOVA was used.
Results: the results of ANOVA test, showed that children with DCD in all six subscales of self-esteem included Scholastic Competence (F(1.30)=43.50, P<0.001), social competence (F(1.30)=34.90, P<0.001) Athletic Competence (F(1.30)=20.92, P<0.001), Physical Appearance (F(1.30)=33.37, P<0.001), Behavioral Conduct (F(1.30)=5.63, P=0.024) and Global Self- Worth (F(1.30)=18.50, P=0.00016), significantly poor than healthy children.
Discussion: Based on findings, it was found that children with DCD have lower self-esteem than healthy children. Low self-esteem leads to children fear of poorly perform in games and physical activities, and therefore haven't participate in such activities. Failure in peer group activities also decrease self-esteem, as the result of comparison of themselves to the peer group.
Keywords
Developmental Coordination Disorder, Self-esteem, self-perception profile, Children