بررسی رابطه سرمایه ‌انسانی با چابکی سازمانی (مورد مطالعه: اداره‌کل ورزش وجوانان خراسان شمالی)
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.501
کد مقاله : 2779-10THCONF
نویسندگان
1دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
2دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران
3دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
چکیده
مقدمه: سازمان‌های ورزشی برای اینکه بتوانند جواب‌گوی نیازهای متنوع و جدید باشند و پاسخی درخور به تغییر و تحوّل‌های اثر‌گذار بر حوزة فعالیت خود بدهند، می‌بایست خودشان را با شرایط جدید وفق دهند. لذا پژوهش حاضر، با هدف بررسی رابطه سرمایه‌انسانی و چابکی‌سازمانی در اداره‌کل ورزش وجوانان استان خراسان‌شمالی صورت‌گرفت. تا میزان سرمایه انسانی و چابکی سازمانی سنجیده و راهکارهایی جهت افزایش این دو متغیر مهم ارائه شود.
روش شناسی: روش تحقیق ازنظر هدف کاربردی و ازنظر شیوة گردآوری داده‌ها توصیفی ازنوع همبستگی است. جامعة آماری شامل کلیه کارکنان اداره‌کل ورزش‌وجوانان استان‌خراسان‌شمالی، شامل 105 نفر بود، که ازنظر تمامی آن‌ها استفاده شد. بنابراین ازروش نمونه‌گیری کل شمار استفاده‌شد. جهت گردآوری داده‌ها از پرسشنامه چابکی سازمانی (محقق‌ساخته) و پرسشنامه سرمایه‌انسانی نادری (‌1390) استفاده شد. پایایی پرسشنامه‌ها بااستفاده از آلفای کرونباخ، برای سرمایه‌انسانی 895/ 0 و برای چابکی‌سازمانی 812/ 0 بدست‌آمد. به منظور تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از آمارتوصیفی (میانگین، انحراف معیار، درصد) و آماراستنباطی (آزمون‌های کولموگروف‌-اسمیرنف، t تک‌نمونه‌ای و ضریب همبستگی پیرسون) استفاده شد.
یافته ها: وضعیّت سرمایه انسانی کارکنان اداره‌کل‌ورزش‌وجوانان خراسان‌شمالی بالاتر ازسطح متوسط قراردارد (میانگین 443/ 3) . (2) وضعیّت چابکی‌سازمانی کارکنان اداره کل ورزش‌وجوانان‌خراسان‌شمالی بالاتر ازمیانگین نظری قراردارد (میانگین 421/ 3) . (3) بین شاخص کلی سرمایه انسانی و چابکی‌سازمانی کارکنان اداره‌کل ورزش وجوانان خراسان شمالی رابطة مثبت ومعناداری وجوددارد. نتایج رگرسیون چندگانه گام‌به‌گام نشان‌داد توانایی شناختی باضزیب همبستگی چندگانه و شایستگی فراشناختی توانایی پیش‌بینی چابکی سازمانی رادارند.
بحث و نتیجه گیری: باتوجه به نتایج این پژوهش می‌توان انتظارداشت هرچه سرمایه انسانی کارکنان بالاتر باشد، چابکی سازمانی نیز درآن سازمان بالا باشد. بنابراین مدیران سازمان های ورزشی با آگاهی از ابعاد و شاخص های چابکی سازمانی می توانند به انطباق بیشتر سازمان های ورزشی با تغییرات محیطی و بهره مندی از فرصت های موجود در محیط های پویای امروزی کمک کنند و در جهت ارتقاء و توسعۀ همه‌جانبۀ ورزش گام بردارند.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Relationship between human capital and organizational agility (Case study: North Khorasan sport and youth office)
Authors
Abbas Fakhrani, Rouhollah Alinia, Saeed Ashoori, Masoomeh Jamali
Abstract
Introduction: Sports organizations for proper respond to the new and diverse needs and change events affecting the scope of their activities, should adapt themselves to the new conditions. So the aim of this study was to examine relationship between human capital and organizational agility in North Khorasan sport and youth office.
Methodology: The method was descriptive-correlational. Statistical population was 105 person that all of them were selected as statistical sample.‌ The research instrument was organizational agility questionnaire (Researcher-Made) and human capital assessment scale of‌ Naderi (2011).‌ Validity of questionnaires was confirmed by experts and and its reliability with Cronbach's alpha (human capital α=0.8954 and organizational agility α=-0.812). For data analysis, descriptive statistics (mean, standard deviation and percent) and inferential statistics (k-s tests, one-sample t-test, pearson coefficient of correlation and stepwise multiple regression) were used.
Results: Results showed: (1) Human capital status in North Khorasan sport and youth office was upper than average (mean=3.443). (2) Organizational agility status was upper than average (mean=3.421). (3) There was significant and positive correlation between total index of human capital and organizational agility (r=0.645). (4) Stepwise multiple regression analysis showed that components of human capital, cognitive skill with multiple correlational coefficient (R=0.457) and meta-cognitive competences (R=0.510) can predict organizational agility.
Discussion: So we can conclude that whatever human capital of personnel be more we can see more organizational agility. Therefore, managers of sports organizations with aware of the dimensions and indicators of organizational agility can adapt sports organizations to the changing environment and benefit from the opportunities available in today's dynamic environments, help and take steps to promote and develop the all dimention of sport.
Keywords
Agility, Capital, Human capital, Organization Agility, North Khorasan, Sport and Youth