اثر تمرین استقامتی بر بیان mRNA UCP1 در بافت چربی قهوه‌ای موش‌های نر چاق C57BL/6
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.502
کد مقاله : 2764-10THCONF
نویسندگان
1دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی اصفهان-دانشگاه اصفهان
2دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
3دانشکده علوم، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
4پژوهشگاه رویان، پژوهشکده زیست فناوری جهاد دانشگاهی، مرکز تحقیقات علوم سلولی، گروه زیست فناوری مولکولی، اصفهان، ایران
چکیده
مقدمه: پروتئین های جفت نشده میتوکندریائی (UCPs) در BAT نقش مهمی در تعادل انرژی دارند. در این روش UCP-1 امکان تولید انرژی اضافه از چربی و گلوکز را به صورت رهایش گرما برای BAT فراهم می‌کند. .UCP1 جزئی از محتوای میتوکندری است که عمدتا در BAT بیان می شود.این mRNA، شیب الکترو شیمیایی ایجاد شده در زنجیره انتقال الکترون داخل میتوکندری را ناپدید می سازد و تهویه را به صورت رها سازی انرژی به شکل گرما جفت نشده می سازد.مطالعات اخیر نشان داده اند که فعالیت بدنی موجب افزایش PGC-1α و FNDC-5 و به دنبال آن افزایش UCP1 و ترموژنز می شود. البته تحریکات بالای SNS در طول ورزش مشاهده شده است و همچنین مشخص شده است که BAT بسیار در طول ورزش فعال می باشد.بنابراین هدف از مطالعه حاضر بررسی اثر تمرینات استقامتی بر بیان mRNA UCP1 در BAT موش‌های نر چاق C57BL/6 می‌باشد.
روش‌شناسی: 12 موش نر به مدت 12 هفته رژیم غذایی پرچرب مصرف کردند و پس از آن به صورت تصادفی به دو گروه مساوی
(HF/HF- SED)،(HF/HF-EX) تقسیم شدند.24 ساعت پس از آخرین جلسه تمرینی موش‌ها قربانی و BAT آن‌ها جدا شد.برای اندازه گیری بیان ژن از روش Real Time PCR استفاده شد.
یافته ها: نتایج افزایش معنادار بیان UCP1 در BAT موش‌های تمرینی را در اثر 8 هفته تمرین استقامتی را نسبت به گروه بی تحرک را نشان داد.
بحث‌ونتیجه‌گیری: اخیرا نشان داده شده‌است بیان UCP1 به دلیل مصرف HFD افزایش نشان می‌دهد، که در مطالعه حاضر این میزان در گروه چاق تمرینی آشکارتر بود. افزایش بیان UCP1 در BAT که به دنبال تمرین استقامتی در موش‌های چاق مشاهده شد، احتمالا می‌تواند اثرات مفید تمرین بدنی را در کاهش وزن و علائم بیماری‌های متابولیک آشکار کند.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
The effect of endurance training on the expression of UCP1 mRNA in brown adipose tissue of obese male C57BL/6 mice
Authors
Samaneh Shirkhani, Fateme Kazeminasab, Mohammad Marandi, Fahime Esfarjani, Kamran Ghaedi, Mohammad Hosein Nasr Esfahani
Abstract
Introduction: The mitochondrial uncoupling proteins (UCPs) of brown adipose tissue (BAT) play an important role in energy balance. In this manner UCP1 provides the ability for BAT to release excess energy from fat depots and glucose as heat. UCP1 mRNA is a contain of mitochondria which mainly express in BAT. This mRNA disappears the electrochemical gradient in electron transport chain and uncouple the respiration with releasing heat. Recent studies demonstrated that physical activity caused an increase in PGC-1α and FNDC5 which was followed by an increase in UCP1 content and thermogenesis. Also elevated stimulation of SNS during exercise was observed and demonstrated that BAT was highly active in exercise training. Therefore, the aim of present study was to determine the effect of endurance training on the expression of UCP1 mRNA in brown adipose tissue of obese male C57BL/6 mice.
Methodology: 12 male mice were fed high fat diet during 12 weeks. They divided into two same (HF/HF-EX)(HF/HF- SED) randomly. 24 hours after the last practice session they sacrificed and their BAT isolated for gene expression with real time PCR.
Results: result showed a significant increase in UCP1 level in BAT of trained group due to 8 week endurance training in contrast SED group.
Discussion: Recently it has been shown that UCP1 expression due to HFD consumption increases, which in this study it was more obvious in EX group. Increased level of UCP1 in BAT which is the result of endurance training in obese mice probably can illustrate the benefits of training on weight loss and metabolic disorders symptoms.
Keywords
brown adipose tissue, Gene expression, UCP1, thermogenesis, Obesity