تأثیر کیفیت دوست ورزشی بر انگیزه درونی و عملکرد ورزشی نوجوانان فوتبالیست
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.503
کد مقاله : 2783-10THCONF
نویسندگان
دانشگاه صنعتی شاهرود
چکیده
مقدمه: آن دسته از روابط و تعاملات درون‌فردی که به‌واسطه مشارکت ورزشی توسعه می‌یابند؛ نقش مهمی در تجارب مثبت ورزشی افراد دارد. تحقیقات نشان می‌دهد که همسالان و دوستان به تسهیل مهارت‌ها و رفتارهایی که برای رشد و توسعه افراد مهم است کمک می‌کنند. در واقع، همسالان تأثیری مثبت و منفی را بر تجارب ورزشی افراد دارند، برای مثال پذیرش همسالان و دوستی ورزشی با افزایش عملکرد ورزشی و انگیزش درونی در نوجوانان ارتباط دارد. همچنین کودکان و نوجوانان، فرصت برای تعامل مثبت با همسالان و توسعه و تقویت دوستی را به عنوان منبعی اصلی لذت ورزشی ذکر کرده‌اند. بنابراین، هدف از انجام این پژوهش، بررسی تأثیر کیفیت دوست ورزشی بر انگیزه درونی و عملکرد ورزشی نوجوان فوتبالیست بود.
روش شناسی: این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش شامل نوجوانان (12 تا 16 ساله) شرکت کننده در مدارس فوتبال شهرستان شاهرود بود که از بین آن ها 135 نوجوان (12 تا 16 ساله) به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه های کیفیت دوست ورزشی (ویس و اسمیت، 1999)، انگیزه درونی (پلتییر و همکاران، 1995) و عملکرد ورزشی (گلن، 2003) استفاده شد. داده ها با استفاده از روش های همبستگی پیرسون و مدلسازی معادلات ساختاری تحلیل شد.
یافته ها: نتایج نشان داد که کیفیت دوست ورزشی بر انگیزه درونی و عملکرد ورزشی تأثیر مستقیم و معنادار دارد. همچنین کلیه شاخص های برازش نیز، نشان از برازش مطلوب مدل دارند.
بحث و نتیجه گیری: با توجه به یافته‌های پژوهش به والدین و مربیان پیشنهاد می‌شود که بر دوست‌گزینی نوجوانان در محیط‌های ورزشی نظارت کافی داشته باشند و به آنان راهنمایی‌های لازم را ارائه دهند تا دوستانی لایق و شایسته انتخاب نمایند؛ زیرا کیفیت این دوستان می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در انگیزه و عملکرد ورزشی نوجوانان داشته باشد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
The effect of sport friendship quality on intrinsic motivation and sport performance of adolescents soccer players
Authors
Seyed Reza Hosseininia, Nahid Daroghe Arefi
Abstract
Introduction: The interpersonal interactions and relationships that develop through sport participation play an important role in people’s positive experiences in sport. Research shows that peers and friends help to facilitate skills and behaviors that are important for people’s development. Indeed, peers have been shown positive and negative effect on youth’s sport experiences. For example, peer acceptance and sport friendship are associated with performance and intrinsic motivation among adolescents. Also, children and adolescents cited the opportunity to have positively interaction with peers and develop and strengthen friendships as a principal source of enjoyment in sport, so that, the purpose of this research was to study the effect of sport friendship quality on intrinsic motivation and sport performance of adolescents soccer players.
Methodology: The method applied in this research was descriptive-correlation. The population of this study consisted of adolescents (12-16 year) that participated in Shahrood soccer schools, which 135 adolescent were chosen among them as a sample. Sport friendship quality (Weiss & Smith, 1999), intrinsic motivation (Pelletier et al, 1995) and sport performance (Glen, 2003) questionnaires were used to collect data. Then, data were analyzed by Pearson correlation and path analysis (Amos).
Results: Findings indicated that sport friendship quality and intrinsic motivation has a direct and significant impact on sport performance. Also the model showed a good fit to the data.
Discussion: According to the results of this study suggested that parents and educators have been adequate oversight on finding friend of teenagers in sport environments and to give them the guidance they need to choose a competent friends; Because, the quality of this friends can have a decisive role in adolescents' motivation and athletic performance.
Keywords
sport friendship, Intrinsic Motivation, sport performance