ارتباط بین کیفیت زندگی و شرکت در فعالیت های ورزشی اوقات فراغت در افراد میانسال فعال شهر اردبیل
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.504
کد مقاله : 2784-10THCONF
نویسندگان
1پژوهشگاه تربیت بدنی
2دانشجوی دانشگاه ارومیه
چکیده
مقدمه:کیفیت زندگی عبارت است از برداشـت هـر شخص از وضعیت سلامت خود و میزان رضایت از این وضع.نتایج تحقیقات انجام شده نشان می‎دهد کیفیت زندگی تحت تاثیر عوامل متعددی قرار می‎گیرد که یکی از مهم‎ترین این عوامل افزایش سن می‎باشد که به دنبال آن فرد تغییرات جسمانی زیادی را در خود حس می‎کند. این تغییرات که حاصل افزایش سن و رسیدن به دوران میانسالی می‎باشد می‎تواند کیفیت زندگی افراد را تحت الشعاع قرار دهد. ولی یکی از راه‎هایی که افراد میانسال می‎توانند از سیر نزولی این تغییرات جسمانی بکاهند و کیفیت زندگی خود را همچنان در سطح بالایی نگه دارند انجام فعالیت‎های ورزشی در زمان اوقات فراغت می‎باشد.تحقیقات زیادی در زمینه تاثیر فعالیت‎های ورزشی بر کیفیت زندگی انجام شده اما تحقیقات اندکی در این زمینه بر روی افراد میانسال انجام گرفته است. به همین منظور در این تحقیق برآنیم تا ارتباط بین کیفیت زندگی و شرکت در فعالیت‎های ورزشی اوقات فراغت در افراد میانسال فعال شهر اردبیل را مورد بررسی قرار دهیم.
روش شناسی:این تحقیق از نوع توصیفی-همبستگی بوده که به لحاظ روش جمع آوری اطلاعات، میدانی است.به همین منظور از پرسشنامه‎های فعالیت بدنی شارکلی(SHARKLY)با ضریب اعتبار 86/0و همچنین پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی– فرم کوتاه(WHOQOL-BREF )با ضریب اعتبار 95/0 استفاده شد.جامعه آماری پژوهش افراد میانسال 40 تا 60 سال شهر اردبیل بود که تعداد 240 نفر از زن و مرد فعال به صورت داوطلب از ایستگاه‎های تندرستی، باشگاه‎های ورزشی و پارک‎ها انتخاب گردیدند.در این تحقیق از ضریب همبستگی پیرسون جهت بررسی ارتباط بین شرکت در فعالیت‎های ورزشی و کیفیت زندگی استفاده شد و همچنین از روش‎های آمارتوصیفی شامل میانگین و انحراف معیار با استفاده از نرم افزارspss استفاده شد.
یافته ها: نتایج تحلیل‎های آماری متغیرهای پژوهش حاضر نشان دادند که ضریب همبستگی پیرسون بین کیفیت زندگی و شرکت در فعالیت‎های ورزشی 242/ 0با سطح معناداری 027/ 0می‎باشد. بدین ترتیب با توجه به ضریب همبستگی پیرسون و سطح معنا‎داری بدست آمده (05/ 0)P ≥ می‎توان گفت که ارتباط معناداری بین کیفیت زندگی و میزان شرکت در فعالیت‎های ورزشی اوقات فراغت درافراد میانسال فعال شهر اردبیل وجود دارد.
بحث و نتیجه گیری: انجام فعالیت‎های ورزشی در زمان اوقات فراغت علاوه بر فواید جسمانی، مزایای دیگر بسیاری نیز دارد که از مهم‎ترین این عوامل ارتقا کیفیت زندگی می‎باشد. با توجه به نتایج این پژوهش می‎توان گفت که با حضور افراد در فعالیت‎های ورزشی اوقات فراغت، کیفیت زندگی آنها افزایش یافته و این امر هم در زندگی شخصی و هم زندگی کاری آنان تاثیر بسزایی دارد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
The relationship between quality of life and participation in leisure sports activities in middle-aged people active in Ardabil
Authors
Robab Yadollahzadeh
Abstract
Introduction: Quality of life is the understanding of every person's health status and satisfaction of this condition. Other studies showed that quality of life can be affected by multiple factors, one of the most important factors are aging. These changes are the result of aging and reach middle-age can affect their quality of life. But one of the ways that middle-aged people can reduce the decline in physical changes and quality of life continue to hold high-level is sports activity. Much research has been done on the impact of exercise on quality of life but little research has been done in this area on middle-aged people. Therefore, in this study the relationship between quality of life and participation in leisure sports activities in middle-aged people active in the Ardabil.
Methodology: This study was cross-correlation and was field kind in terms of data collection. For this purpose, the physical activity questionnaire Sharkly (SHARKLY) by 0.86 reliability coefficient as well as the World Health Organization Quality of Life Questionnaire - Short Form (WHOQOL-BREF) by 0.95 reliability coefficient were used. The study population was people aged 40 to 60 years in Ardabil unlimited due to active seniors community and cross-sectional study, 240 men and women active in volunteer health stations, sports clubs and parks were selected. In this study, the Pearson correlation coefficient was used to assess the association between participation in sports activities and quality of life as well as descriptive statistics such as mean and standard deviation using SPSS software.
Results: Statistical Results of this study showed that the correlation coefficient between the variables of quality of life and participation in sports activities was 0.242 with a significance level of 0.027. Thus, according to Pearson correlation coefficients achieved significance level (P≥0.05), it can be said that there was a significant correlation between quality of life and active participation in sports, leisure, in adults in Ardabil.
Discussion: Leisure-time and sports activities in addition to the physical benefits, have many benefits that enhance the quality of life is the most important factor. According to results of this study can be said that people's participation in leisure sports activities, increasing quality of life And this matter has a considerable impact on their personal life and work life.
Keywords
quality of life, Exercise, active middle-aged people