تاثیر یک دوره تمرین ورزش در آب و مصرف مکمل آب انار بر برخی از متغیرهای ترکیب بدنی و نیمرخ چربی زنان دارای اضافه وزن
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.505
کد مقاله : 2786-10THCONF
نویسندگان
1دانشجوی دکتری، مرکز تحقیقات طب‌ورزشی، دانشگاه آزاداسلامی، واحد نجف‌آباد،نجف‌آباد،ایران
2استادیار، مرکز تحقیقات طب‌ورزشی، واحد نجف‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف‌آباد، ایران
چکیده
مقدمه: دخالت ورزش و رژیم غذایی یکی از استراتژی‌های مفید برای کاهش وزن که یک اپیدمی و معضل جهانی است، توصیه می شود. هدف از تحقیق حاضر بررسی اثر شش هفته تمرینات ورزش در آب همراه با دریافت مکمل آب انار بر برخی از متغیرهای ترکیب بدن و نیمرخ چربی زنان دارای اضافه‌وزن بود.
روش شناسی: نمونه آماری شامل 45 زن دارای اضافه‌وزن بود. نمونه‌گیری به صورت دردسترس و هدفمند انجام شد. افراد در دو گروه تجربی یک (گروه ورزش در آب، 15 نفر)، تجربی دو (گروه ورزش در آب و مکمل آب انار، 15 نفر) و گروه کنترل (15 نفر بدون تمرین و مصرف مکمل) قرار گرفتند. گروه تجربی دو به مدت شش هفته به تمرینات ورزش در آب (3 بار در هفته به مدت 60 دقیقه) همراه با مصرف روزانه 200 میلی‌لیتر آب انار پرداختند. متغیر‌های ترکیب بدنی شامل وزن، شاخص توده بدن و توده چربی اندازه گیری شده توسط دستگاه آنالیز ترکیب بدن و متغیرهای نیمرخ چربی خون شامل تری گلیسیرید و کلسترول بود که در حالت پایه و پایان مطالعه اندازه‌گیری شد. داده‌ها با استفاده از تحلیل کوواریانس تجزیه‌ و تحلیل شد (05/ 0>p).
یافته ها: مقایسه با گروه‌های دیگر(05/ 0>P) مشاهده شد. در سطوح نیمرخ چربی تفاوت معناداری مشاهده نشد (09/ 0<P).
بحث و نتیجه گیری: آب انار حاوی مقادیر زیادی از پلی فنولها است که خاصیت آنتی اکسیدانی دارد و در کاهش چربی، نقش بسزایی دارد.. ترکیب تمرینات ورزش در آب به همراه مصرف آب انار اثرات سودمند این مکمل طبیعی بر کاهش متغیرهای ترکیب بدن را چند برابر افزایش می دهد. استفاده از این مکمل در رژیم‌های لاغری به همراه تمرینات ورزشی توصیه می شود.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
The effect of an aquatic exercise program and pomegranate juice supplementation on some variables of body composition and lipid profile of overweight Women
Authors
Batool Amini Najafabadi, Mahnaz Marvi Esfahani
Abstract
Introduction: Overweight has been famous as a global epidemic. Intervention of exercise and diet is one of the useful strategies recommended for weight loss. The aim of the research was to investigate the effect of six week aquatic exercises and receiving the pomegranate juice supplementation on some variables of body composition and lipid profile of overweight women.
Methodology: Statistical sampling included 45 overweight women. Statistical sampling was conducted in the form of targeted and available. People were put in two experimental and control groups (n=15). One experimental group (n=15) received 200 ml of pomegranate juice and aquatic exercises, and another experimental group (n=15) performed aquatic exercises. The experimental groups engaged for six weeks aquatic exercises (3 times a week for 60 minutes). Body composition parameters included body weight, body mass index and boby fat that measured by body composition analyser. Blood fat profile parameters included triglycerides and cholesterol. All parameters measured in pre and post intervention. The data were analyzed by covarians analysis (P<0.05).
Results: After six weeks of intervention, there was a significant reduction in body weight, body mass index and body fat in group of pomegranate juice supplementation and exercise compared to the other groups (P<0.05). The significant difference were not observed in lipid profile surfaces.
Discussion: Pomegranate juice contains large amounts of polyphenols, which have antioxidant properties and plays an important role in fat reduction. The combination of aquatic exercise with pomegranate juice increase beneficial effects of this natural supplement to reduce body composition variables several times. The use of this supplement with exercise is recommended for weight loss.
Keywords
Overweight women, Lipid profile, Body composition, Aquatic exercises, Pomegranate juice supplementation