تأثیر فاصله‏‌دهی تمرین و مداخله پس‌گستر بر یادگیری ناپیوسته مهارت پرتاب آزاد بسکتبال
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.506
نویسندگان
1عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان
2عضو هیات علمی دانشگاه سمنان
3کارشناسی ارشد دانشگاه سمنان
چکیده
مقدمه: در طی فرایند تثبیت، بازنمایی حافظه پردازش‌های بیشتری را در رابطه با مهارت تمرین‎شده اعمال می‌کند تا حافظه جدید را با شبکه مغزی موجود هماهنگ کرده و آن را در حافظه بلندمدت ثبت کند. هدف از پژوهش حاضر تأثیر فاصله‎دهی تمرین و مداخله پس‌گستر بر یادگیری ناپیوسته پرتاب آزاد بسکتبال بود.
روش‌شناسی: تعداد 30 آزمودنی دارای شرایط پژوهش از پسران بسکتبالیست شهرستان بوکان به‌صورت انتساب به سه گروه؛ فاصله جلسه 24 ساعت، فاصله جلسه 24 ساعت و مداخله و فاصله جلسه کمتر از یک ساعت تقسیم شدند. براساس تعریف یادگیری ناپیوسته توسط ترمپ و پروته‌آ (2010) بخش اصلی تحقیق شامل تمرین همه گروه‎ها در دو جلسه 90 دقیقه‎ای درنظر گرفته شد. برای جمع‏آوری اطلاعات از آزمون پرتاب آزاد بسکتبال هریسون و برای فعالیت مداخله‎ای از پرتاب دارت استفاده شد. نمره اولین کوشش با نمره آخرین کوشش جلسه قبل برای تعیین یادگیری ناپیوسته مورد استفاده قرار گرفت و آزمون یادداری بعد از جلسه دوم پس از گذشت دو ساعت در قالب یک دسته‎کوشش پنج‌تایی انجام شد.
یافته ها: به‌منظور بررسی نرمال بودن داده‌ها از آزمون شاپیرو-ویلک و برای تعیین برابری واریانس‌ها از آزمون لوین استفاده شد که نتایج نشان‏دهنده نرمال بودن داده‌‏ها و برابری واریانس‌ها بود (p>0/05). اختلاف معناداری در مقایسه نمرات پیش‏آزمون پرتاب آزاد بسکتبال گروه‏های پژوهش وجود نداشت (p=0/051، F=3/328). نتایج نشان داد تفاوت بین گروه‌های مختلف پژوهش در یادگیری ناپیوسته (p=0/002) و نمرات یادداری (p=0/016) معنادار است.
بحث و نتیجه‌گیری: نتایج به‎دست‌آمده با پژوهش شمس (2015) که بیان داشته است، حافظة مربوط به تکلیف، بعد از اکتساب مهارت، در مرحلة استراحت و بی‏تمرینی مهارت، ثبات، ارتقا و تحکیم می‏یابد، همراستا است. پژوهش‌ها نشان می‌دهد اگر افراد به‌اندازه‌کافی استراحت کنند، بهتر می‌توانند مطالب جدید را بیاموزند. نتایج به‏دست‏ با تأیید نظریۀ تثبیت استاندارد از نظریۀ تثبیت حافظه و تحکیم اطلاعات پیروی می‏کند که براساس آن فواصل استراحت بین جلسات تمرین موجب سازماندهی اطلاعات و حافظه قبلی شده، سطح اجرا را بهبود و یادگیری بعدی را تسهیل می‏کند.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
The effect of distribution of practice and retroactive intervention on offline learning of basketball free throw skill
Authors
Ahmad Nikravan, Behrooz Golmohammadi, Behzad Ghasemi
Abstract
Introduction: In consolidation process, the memory retrieval lead to more processing of skill and the new memory connected to existing brain network and register in long-term memory. The aim of present research was to investigate the effect of the distribution of practice and retroactive intervention on offline learning of basketball free throw skill.
Methodology: 50 novice subjects of Boukan҆s boys participated and were chosen and classified into three groups including 24 hours between sessions, 24 hours between sessions and retroactive intervention, and 1 hours between sessions. Harrison ability test was used to measure the performance and dart throw was considered for retroactive intervention activity. The main part of the study included training and pre-test, two sessions of practice and retention test. Regarding the meaning of offline learning based on Trempe and Proteau (2010), the difference between the marks of first session final attempt group and second session primitive attempt group was considered as the offline learning mark. Retention test was performed after two hours of the second session in a block of 5 trials.
Results: One-way variance analysis test were applied to analyze data. The outcomes showed the difference between offline learning (p=0.002) and retention marks of research groups (p=0.016) was significant. The groups with enough time to rest between two sessions have a higher level of performance in the next day.
Discussion: The present study is in line with Shams (2015) study results which stated related-task memory, after the acquisition of skills in the stage of resting between practice, promote and consolidated. Research indicated that if people get enough rest, will be better able to learn new things. Based on this results, it can be concluded that to promote learning rate and prevent the disruption of skill learning, individuals should attend to their daily activities and sleep patterns.
Keywords
Offline Learning, Retention, Retroactive Intervention, Sleep Deprivation