تاثیر ارزش ویژه برند بر قصد خرید مجدد مشتریان محصولات ورزشی مجید
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.507
نویسندگان
گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد اهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اهر، ایران
چکیده
مقدمه: ارزش ویژه برند، ارزش قابل توجه موجود در یک برند شناخته‌شده، بطوریکه مصرف‌کنندگان حاضرند برای آن کالا مبلغ بیشتر نسبت به کالایی با همان سطح کیفیت اما برند متفاوت بپردازند و می‌تواند به‌عنوان کل مطلوبیتی که مشتری از مصرف برند به دست می‌آورد تعریف شود. برند قوی اطمینان مشتریان را نسبت به خدمات افزایش داده و موجب می گردد خریداران تصمیم به خرید مجدد آن برند بگیرند. برندی که ارزش ویژه بالایی داشته باشد بی‌شک می‌تواند دلیلی بر قصد خرید مجدد مشتریان باشد. هدف تحقیق حاضر بررسی تاثیر ارزش ویژه برند بر قصد خرید مجدد مشتریان ورزشی محصولات مجید است.
روش شناسی: روش تحقیق حاضر از نوع توصیفی-همبستگی بود. جامعه آماری کلیه مشتریان محصولات ورزشی مجید در شهر تبریز بود که نمونه آماری بصورت تصادفی ساده و بر اساس جدول مورگان 384 نفر تعیین شد. تعداد 266 مشتری ورزشی پرسشنامه های تحقیق را بصورت کامل تکمیل نمودند. برای سنجش ارزش ویژه برند از پرسشنامه استاندارد دانسو و یو (2001)، شامل 14 گویه و 4 مولفه و برای سنجش قصد خرید مجدد از پرسشنامه پرسشنامه پارک و همکاران (۲۰۰۸) با 4 گویه استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های کلموگروف- اسمیرنف، همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی ساده استفاده شد.
یافته ها: تجزیه و تحلیل داده های تحقیق نشان داد که بین ارزش ویژه برند با قصد خرید مجدد مشتریان محصولات ورزشی مجید رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد (48/ 0=r). همچنین نتایح تحلیل رگرسیونی نیز نشان داد که ارزش ویژه برند بر قصد خرید مجدد مشتریان تاثیر معنی داری دارد (000/ 0=sig؛ 495/ 0= β).
بحث و نتیجه گیری: با توجه به نتایج تحقیق حاضر می توان گفت زمانی که میزان ارزش ویژه برند افزایش می‌یابد، به تبع آن، قصد خرید مجدد نیز افزایش می یابد. آنچه از یک برند با تجربه مستقیم (استفاده شخصی) یا غیرمستقیم (از طریق تبلیغات) در ذهن مشتری شکل می‌گیرد پایه‌های تصمیم خرید را بنا می‌کند. قصد خرید مجدد، نوعی رفتار مبتنی بر شناخت و احساسات است و زمانی که خریدار ارزش و اهمیت ویژه و خاصی را از سوی برند دریافت کند و آگاهی و تصویر ذهنی کافی از خرید خود نسبت به آن برند داشته باشد، شرایط را برای خرید مجدد از آن برند فراهم خواهد دید. بنابراین پیشنهاد می شود فروشندگان محصولات ورزشی مجید برای مراجعه مجدد و حفظ خریداران خود همواره خدماتی را ارائه دهند که خریدار ارزش مورد نظر خود را از خرید دریافت کند.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
The effect of brand equity on customer repurchase intention of Majid sporting goods
Authors
Parisa Angoori, Mahboub Sheikhalizadeh
Abstract
Introduction: Brand equity is the commercial value that derives from consumer perception of a famous brand name of a particular product or service and the customers are ready to pay higher prices, rather than the product or services by different brand but the same quality . It is also defined as the overall desirability gained by the customers concerning the brand consumption. Strong brand increases the customer confidence towards the services and causes repurchase intention. High brand equity is undoubted reason of customer repurchase intention. This article aimed to study the effect of brand equity on customer repurchase intention of Majid sporting goods.
Methodology: This was a descriptive-correlational study. The statistical population consisted of Majid sporting goods customers in Tabriz. According to the Morgan table, a total of 384 individuals were enrolled as the sample using simple random sampling. Out of 384 forwarded questionnaires, we received 266 responses. In order to evaluate the brand equity, standard Danthu and Yoo (2001) scale (14 items and 4 elements) was employed. The 4-item Park et al. (2008) scale was used to assess the repurchase intention. The Kolmogorov-Smirnov test, Pearson correlation, and simple linear regression were utilized to analyze the data.
Results: The results showed that the brand equity had a positive, significant relationship with repurchase intention of Majid sporting goods (r=0.48). The results of regression analysis showed that brand equity is effective in customer repurchase intention (β=0.495, Sig.=0.000).
Discussion: According to the results, it is claimed that when brand equity rises, repurchase intention increases. What forms as a result of direct (personal) or indirect (through the advertisement) experience of a brand builds purchase decisions. Repurchase intention is a kind of behavior based on the cognitive and emotional behavior. When buyers receive the brand value and importance and have an adequate awareness and image concerning the purchase, they reach the repurchase intention. Therefore, Majid sporting goods seller are recommended to offer certain services by which customers receive the desired value.
Keywords
brand equity, Repurchase Intention, Majid Sporting Goods