از قصد تمرین تا تمرین: نقش جهت گیری علی تمرین
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.509
کد مقاله : 2801-10THCONF
نویسندگان
استادیار گروه علوم ورزشی، دانشگاه دامغان
چکیده
مقدمه: تعدادی از مدل‌های شناختی– اجتماعی، فرض می‌کنند که متغیرهای شناختی متفاوتی در فرایند اتخاذ رفتاری همچون اشتغال به فعالیت بدنی، درگیر هستند. یکی از این متغیرها، قصد تمرین است. اگرچه سازه قصد تمرین در تبیین تغییر رفتار سلامتی ضروری است، توان پیش‌گویانه‌اش محدود است و در تلاش برای انتقال مقاصد به رفتار، افراد با موانع بسیاری مواجه می-شوند. این احتمال وجود دارد جهت‌گیری علی افراد در این انتقال، نقش داشته باشد.
روش‌شناسی: 230 دانشجو به صورت خوشه‌ای چند مرحله‌ای از بین دانشجویان دانشگاه دامغان انتخاب شدند. برای ارزیابی مراحل تغییر رفتار تمرینی از مقیاس مراحل تغییر رفتار تمرینی کاردینال (1997)، به منظور سنجش جهت‌گیری علی تمرین از پرسشنامه جهت‌گیری علی تمرین روز و همکاران (2001)، به منظور ارزیابی قصد تمرین از روش گودین (1995) و به منظور سنجش میزان رفتار ورزشی، از ابزار گودین و شفر (1985) استفاده شد. به منظور تحلیل داده‌ها از ضریب همبستگی تفکیکی و نیمه تفکیکی پیرسون، آزمون z فیشر و آزمون تحلیل رگرسیون خطی استفاده شد.
یافته ها: نتایج نشان داد که بین قصد تمرین و میزان تمرین، ارتباط معنی‌داری وجود ندارد (p>0.05). اما ارتباط بین قصد تمرین و مراحل تغییر رفتار تمرینی معنی‌دار بود. نتایج همچنین نشان داد که ارتباط بین قصد تمرین و جهت‌گیری استقلالی تمرین از نظر آماری معنی‌دار است. نتابج ضریب همبستگی نیمه تفکیکی نشان داد که ارتباط بین قصد تمرین و مراحل تغییر رفتار با کنترل متغیر جهت‌گیری استقلالی تمرین معنی‌‌دار است (p = 0.001) و بر اساس نتیجه آزمون z فیشر، کاهش معنی‌داری داشته است. جهت‌گیری استقلالی، پیش‌بینی کننده معنی‌دار قصد تمرین بود.
بحث و نتیجه‌گیری: نتایج تحقیق حاضر بر اهمیت جهت‌گیری علی افراد در اشتغال به رفتار تمرینی تاکید می‌کند. افراد با جهت-گیری استقلالی بیشتر، به دلیل خودمختاری بالاتر برای پرداختن به تمرین، قصد تمرین بیشتری داشته و در مراحل بالاتر تغییر رفتار قرار دارند. لذا ایجاد حس استقلال می‌تواند، قصد تمرین افراد را برای اشتغال به فعالیت‌بدنی افزایش دهد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Exercise intention until exercise: The role of exercise causality orientation
Authors
Hesam Ramezanzade
Abstract
Introduction: A number of social-cognitive models hypothesize that different cognitive variables are involved in the process of adopting behaviors such as PA engagement. One of these variables is exercise intention. Although the construct of intention is indispensable in explaining health behavior change, its predictive value is limited and when trying to translate intentions into behavior, individuals are faced with various obstacles. It is possible for causality orientation to be involved in this transition.
Methodology: The number of 230 male and female students in Damghan University were selected. Stage of exercise behavior change scale (Cardianl, 1997), causality orientation of exercise questionnaire (Rose, Markland & Parfitt 2001), Godin's (1995) method (for assess exercise intention) and Gondin and Shephard´s method (for assess exercise behavior) were used. For data analysis, semi-partial and partial Pearson correlation coefficient, Fishe's z and linear regression analysis tests were used.
Results: The results showed that there was no significant relation between exercise intention and exercise behavior (p>0.05). But there was a significant relation between exercise intention and stages of exercise behavior change. Also, the results showed that there was a significant and positive relation between exercise intention and autonomy orientations. Partial Pearson correlation coefficient showed that relation between exercise intention and stages of exercise behavior change (by controlling autonomy orientation variable) was significant. Also according to Fisher's z test, it had significant decreases. Autonomy orientation was significant predictors of the exercise intention.
Discussion: The results of this study emphasized on the importance causality orientation in PA employment. People with more autonomy orientation have more exercise intention (because higher independence for the practice) and they are at higher stages of behavior change. So creation a sense of independence can increase exercise intention
Keywords
exercise intention, causality orientation of exercise, Stages of exercise behavior change