ارتباط بین طول ساعات رانندگی با انحنای گردن در رانندگان تاکسی درون شهری فعال و غیرفعال
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.51
کد مقاله : 3585-10THCONF
نویسندگان
1دانشگاه ارومیه
2فارغ التحصیل کارشناسی ارشد دانشگاه ارومیه
چکیده
مقدمه: هدف از پژوهش حاضر بررسی ارتباط بین طول ساعات رانندگی با انحنای گردن در رانندگان تاکسی درون شهری فعال و غیرفعال است.
روش شناسی: پژوهش حاضر از نوع توصیفی-همبستگی، که به ارزیابی انحنای گردن در رانندگان تاکسی درون شهری فعال و غیرفعال شهر شیراز پرداخته است. جامعه پژوهش رانندگان تاکسی درون شهری شهر شیراز است که بیش از دوسال سابقه کاری داشته اند. با استفاده از جدول مورگان، به ازای حجم جامعه 800 نفری، حجم نمونه 260 نفر بدست آمد. با در نظر گرفتن احتمال ریزش 300 پرسشنامه در بین رانندگان توزیع گردید. انتخاب نمونه به روش نمونه گیری هدفمند عمل شد، 62 نفر رانندگان کوتاه مدت فعال ، 77 نفر رانندگان کوتاه مدت غیر فعال ، 56 نفر دیگر بلند مدت فعال و65 نفر دیگر رانندگان بلند مدت غیر فعال بودند. برای اندازگیری انحنای گردن از گونیامتر و برای اندازگیری انحنای کمر و پشت از خط کش منعطف استفاده شد.
یافته ها: یافته های این تحقیق بیان کننده این است که ساعات رانندگی کوتاه مدت و غیر فعال بودن با انحنای گردن ارتباط معنی داری دارد. اما ساعات رانندگی کوتاه مدت و فعال بودن با انحنای گردن، ارتباط معنی داری ندارد. این نشان می دهد انجام فعالیت ورزشی می تواند این ارتباط را از بین ببرد. همچنین نتایج این پژوهش نشان می دهد ساعات کاری بلند مدت و غیر فعال بودن با انحنای گردن و نیز ساعات کاری بلند مدت و فعال بودن با انحنای گردن، ارتباط معنی داری دارد.
بحث و نتیجه گیری: نتایج تحقیق نشان می دهد کاهش زمان کاری و انجام فعالیت ورزشی باعث بهبود وضعیت گردن شده و نیز زاویه انحنای گردن به وضعیت نرمال نزدیک تر می شود.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
The relationship between long hours of driving with spinal curvatures in active and passive urban taxi drivers
Authors
Narmin Ghani Zadeh Hesar, Zahra Daneshmand, Zahra Sadehdel Fadafan
Abstract
Introduction: It is reported that taxi drivers are under exposure to car vibration, low mobility, prolonged sitting, improper posture, frequent bending and twisting, long-term exposure to musculoskeletal injuries. The aim of this study was to examine the association between long hours of driving with spinal curvatures in active and passive urban taxi drivers.
Methodology: The study had a cross-correlation methodology, which assessment of neck curve in active and passive taxi drivers within the city Shiraz. The study population included taxi drivers within the city of Shiraz who had more than two years work experience. With Morgan, for the amount of 800 people, the sample size was 260. In view of the likely loss of 300 questionnaires were distributed among drivers. Sampling was done by purposive sampling, 62 short-term active drivers, 77 drivers short-term non-active, long-term 56 other active and non-active long-term 65 other drivers. For measuring the curve of the neck of the goniometer.
Results: The findings suggest that short-term and passive driving hours and the curve of the neck were higher. But short-term and active driving hours and the curve of the neck not correlated. This suggests that exercise can destroy the relationship. Long-term work and disabled with neck curve were higher and also long working hours and being active with the curvature of the neck also were higher.
Discussion: The results show a decrease in working time and exercise to improve communication with the curve of the neck and also the angle of curvature of the neck will be closer to the normal positions and postures.
Keywords
Driving time, The curvature of the neck, Curved back, Lumbar lordosis, The taxi drivers, Taxi drivers disabled