اثر تمرین استقامتی بر بیان FNDC5 mRNA و miR-665-3p در عضله دوقلو موش‌های نر چاق C57BL/6
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.510
کد مقاله : 2804-10THCONF
نویسندگان
1دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
2دانشکده علوم، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
3پژوهشگاه رویان، پژوهشکده زیست فناوری جهاد دانشگاهی، مرکز تحقیقات علوم سلولی، گروه زیست فناوری مولکولی، اصفهان، ایران
چکیده
مقدمه: فعالیت بدنی موجب القای بیان ژن FNDC5 در عضله اسکلتی، و به دنبال آن ترشح irisin می شود. irisin موجب افزایش بیان ژن UCP1 و تبدیل بافت چربی سفید به بافت چربی قهوه ای می شود. بنابراین هزینه انرژی و مصرف کالری را بهبود می بخشد. هدف این تحقیق بررسی اثر تمرین بر بیانFNDC5 و miR-665-3p پیش بینی شده در تنظیم بیان ژن FNDC5 در عضله دوقلو موش‌ های نرچاق نژاد C57BL/6 می‌باشد.
روش شناسی: 18 سر موش نر با سن 6 هفته ای و وزن 20-15 گرم از پژوهشکده رویان خریداری شد، و سپسس به دوگروه تقسیم شدند: 1. گروه کنترل که رژیم غذایی نرمال ( 10درصد انرژی از چربی) استفاده کردند. 2. گروهی که رژیم غذایی پرچرب ( 60 درصد انرژی از چربی) به مدت 12 هفته استفاده کردند. بعد از مشاهده تفاوت وزنی معنادار، موش ها به گروه تمرین کرده و گروه بی تحرک تقسیم شدند. گروه تمرینی به مدت 8 هفته تحت تمرین بدنی بر روی تردمیل، با سرعت 28 متر بر دقیقه، 60 دقیقه در روز و 5 روز در هفته قرار گرفتند. 24 ساعت بعد از آخرین جلسه تمرینی، موش ها قربانی شدند و عضله دوقلو جدا و در دمای -80 ° نگهداری شد. در این تحقیق برای اندازه گیری بیان ژن از روش Real-time PCR استفاده شد.
یافته ها: نتایج افزایش معنادار بیان FNDC5 و کاهش بیان miR-665-3P در موش های چاق تمرین کرده نسبت به گروه چاق تمرین نکرده را نشان داد که ارتباط منفی معنی داری در بیان mRNA و microRNA مشاهده شد.
بحث و نتیجه گیری: کاهش بیان miR-665-3p ( microRNA تنظیم کننده در بیان FNDC5) به دنبال تمرین استقامتی نشان می دهد که احتمالا این miR در تنظیم بیان FNDC5 در عضله دوقلو موش های نر چاق نقش تنظیمی دارد که می تواند اثرات مفید تمرین بدنی را بر کاهش وزن و افزایش مصرف انرژی بدن بیان کند.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
The effect of endurance training on the expression of FNDC5 mRNA and miR-665-3p in gastrocnemius muscle of obese male C57BL/6 mice
Authors
Fateme Kazeminasab, Mohammad Marandi, Kamran Ghaedi, Fahime Esfarjani, Mohammad Hosein Nasr Esfahani
Abstract
Introduction: Exercise training induces the expression of the FNDC5 gene in muscle, producing irisin, which can convert white fat into brown fat, so enhancing metabolic uncoupling and hence caloric expenditure. The aim of this study was to investigate the effect of exercise on the expression of FNDC5 mRNA and miR-665-3p in regulating expression of FNDC5 in gastrocnemius muscle obese male C57BL/6 mice.
Methodology: 18 male mice were obtained from Royan institute at 6 weeks of age with body weight 15-20 g, and randomly divided into two groups: 1) control group fed with standard rodent chow (10% kcal from fat) (n=6) and 2) High Fat Diet (HFD) group fed with a high fat (60% kcal from fat) diet for 12 weeks. After the significant weight difference between the groups, mice were divided to training (obese/Ex) (n=6), sedentary (obese/Sed) (n=6) groups. Training group received exercise on a motor-driven treadmill at 28 m/min (0% grade) for 60 min/day, 5 days/week for 8 weeks. 24 hours after the last exercise session, mice were sacrificed and gastrocnemius muscle was excised and stored at -80° C. For the measurement of gene expression, Real-time PCR method was carried out in this study. All variables were compared by independent t test. Correlation was calculated using the Pearson product moment correlation. P values<0.05 were considered to be significant.
Results: Data revealed that FNDC5 expression was significantly (P<0.05) higher in trained mice when compared with sedentary mice. Also miR-665-3p was significantly (P<0.05) decreased in trained mice. Their expression showed a significant negative correlation.
Discussion: Decreased expression of the miR-665-3p (Regulatory microRNA in FNDC5 expression) followed by endurance training shows that this microRNA has a regulatory role in regulating the expression of FNDC5 mRNA in gastrocnemius muscle of obese male mice.
Keywords
Endurance training, FNDC5 mRNA, miR-665-3p, obese male mice, High Fat diet