بررسی و مقایسه خطرپذیری در برابر سوء مصرف (سیگار، مواد مخدر و الکل) در سربازان ورزشکار و غیر ورزشکار
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.511
کد مقاله : 2768-10THCONF
نویسندگان
1مدرس تربیت بدنی/دانشگاه امام علی (ع)/تهران/ایران
2مدرس روان شناسی/ دانشگاه علمی کاربردی/ تهران/ایران
3مدرس تربیت بدنی/دانشگاه امام علی (ع)/تهران/ایران_
چکیده
مقدمه: مصرف مواد مخدر، خشونت و رفتارهای جنسی، عامل بسیاری از مرگ و میرهای سنین نوجوانی و اوایل بزرگسالی است .. بسیاری از رفتارهای پرخطر هم چون سیگار، الکل، مواد مخدر و روابط جنسی نامطمئن در سنین قبل از 18 سالگی اتفاق می افتند . بیش از 90 درصد افراد از نوجوانی مصرف مواد را آغاز می کنند. از آنجا که بیشترین آمار پرسنل را در نیروهای مسلح پرسنل وظیفه شامل میشود و همچنین در حساس ترین سن به دوره ضرورت اعزام میشوند.پژوهش حاضر با هدف مقایسه میانگین های خطرپذیری در برابر سیگار، مواد مخدر و الکل بین افراد عضو و غیرعضو درتیم ورزشی و بررسی نقش برخی متغیرهای مرتبط با ورزش بر خطرپذیری انجام خواهد خواهد گرفت.
روش شناسی: روش تحقیق این پژوهش توصیفی بود که به شکل میدانی اجرا شده است.جامعه آماری آن را کلیه سربازان یکی از یگان های ارتش با میانگین سنی 20/2 که در سال 94 مشغول به انجام وظیفه بودند. از این میان تعداد 300 نفر بصورت تصادفی ، به عنوان نمونه آماری این تحقیق انتخاب شده و در دو گروه ورزشکار و غیر ورزشکار قرار گرفتند برای سنجش خطرپذیری در برابر سوء مصرف از مقیاس خطرپذیری نوجوانان ایرانی (IARS) استفاده شد. علاوه بر این، پرسشنامه ای که در آن نوع ورزش، مدت زمان عصویت در تیم ورزشی، سطح رقابتی، مسابقات، شرکت در اردوی ورزشی و میزان فعالیت ورزشی گنجانده شده بود، مورد سؤال قرار گرفت. برای تجزیه وتحلیل داده ها از برنامه نرم افزاری SPSS و روش های آماری توصیفی و استنباطی(آزمونT و ضریب همبستگی پیرسون) جهت تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد. (0/05=α)
یافته ها: نتایج تحلیل هر یک از متغیرهای وابسته به تنهایی نشان می دهد که عضویت در تیم ورزشی بر گرایش به مصرف الکل (05/0 >P و 3/338= F) تأثیر معنی داری دارد. اگرچه میانگین گرایش به سیگار و مواد مخدر در اعضای تیم ورزشی بیشتر از غیر عضو است، اما این تفاوت از نظر آماری و در سطح 0/05 معنی دار نشده است..
بحث و نتیجه گیری: در مجموع یافته های تحقیق نشان داد که بین عضویت در تیم های ورزشی و رفتارهای خطرپذیر رابطه منفی و معنی داری وجود دارد که این امر میتواند مورد توجه مربیان ورزشکاران و مسولین یگان های نظامی قرار گیرد و از فعالیت های ورزشی به عنوان یک عامل جهت کاهش خطرپذیری در برابر سوء مصرف (سیگار، مواد مخدر و الکل) در سربازان استفاده شود.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Review and compare risk taking against misuse (cigarette, drugs and alcohol) in athletic and non-athletic soldiers
Authors
sajad panahifar, sajad mohammadyari
Abstract
Introduction: Drug misuse, violence and sexual behaviors cause many deaths in adolescence and early adulthood. Many high-risk behaviors such as smoking, alcohol, drugs and unsafe sexual relations occur before the age of 18. More than 90% of young people begin use drugs. Present study aimed to compare risk averages against smoking, drugs and alcohol among members and nonmembers of sports teams and investigate the role of sports-related variables on the risk taking.
Methodology: The research method was descriptive implemented as a field study which population included all soldiers of army units with an average age of 20.2 years engaged in military service in 2015. 300 soldiers were randomly selected as the subjects for the study and were divided in two groups of athletes and non-athletes to measure risk against the misuse that Iranian Adolescent Risk-taking Scale (IARS) was used. In addition, the questionnaire which questions about exercise, membership time of the sports team, competitive level, competitions, sports camp and exercise were asked was utilized. For data analysis, SPSS software and descriptive and inferential statistical methods (T-test and Pearson correlation coefficient) was used to analyze the data. The probability of error in the survey (α=0.05) were determined.
Results: The results of each dependent variables alone showed that the membership in sport teams had a significant impact on tendency to alcohol (P≤0.05, F=3.338). However, the average smoking and drugs tendency in sport teams members was more than non-members, but this difference was not significant at the level 0.05.
Discussion: To reduce the risk factors against misuse (smoking, drugs and alcohol), sport activities should be used among soldiers.
Keywords
Risk taking, Misuse, Membership of sports team, soldier