ارتباط رفتار فروش اخلاقی با وفاداری مشتریان فروشگاه‌های ورزشی شهر تبریز
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.513
نویسندگان
گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد اهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اهر، ایران
چکیده
مقدمه: بازاریابی همواره در جامعه متهم به استفاده از دروغ، تقلب، تجاوز به حریم خصوصی افراد، ترویج مصرف گرایی و عدم رعایت اخلاق است. امروزه فروشگاه و یا هر موسسه‌ای که پایبند به اصول اخلاقی بازاریابی نباشد یا حتی فروشندگان آن، رفتار فروش اخلاقی را رعایت نکنند، می‌تواند موجب سلب اعتماد مشتری از فروشنده گردد و در پی آن وفاداری مشتریان را تحت تأثیر قرار دهد. هدف از تحقیق حاضر بررسی ارتباط رفتار فروش اخلاقی با وفاداری مشتریان فروشگاه‌های ورزشی شهر تبریز است.
روش شناسی: روش تحقیق حاضر از نوع توصیفی-همبستگی بود. جامعه آماری کلیه مصرف کنندگان کالاهای ورزشی بالای 20 سال تبریز بود که نمونه آماری بر اساس جدول مورگان 384 نفر تعیین شد و بصورت تصادفی ساده انتخاب شدند. 314 نفر از مشتریان، پرسشنامه های تحقیق را بصورت کامل تکمیل نمودند. برای سنجش رفتار فروش اخلاقی از پرسشنامه محقق ساخته شامل 10 گویه و با دو مولفه (صداقت در آگاهی دادن و ایجاد اطمینان در خریدار) و برای سنجش وفاداری از پرسشنامه استاندارد راندل تیل (2005) با 26گویه و 5 مولفه استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های کلموگروف- اسمیرنف، تی تک نمونه ای و همبستگی پیرسون استفاده شد.
یافته ها: تجزیه و تحلیل داده های تحقیق نشان داد که بین رفتار فروش اخلاقی با وفاداری مشتریان فروشگاه‌های ورزشی شهر تبریز رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد (0/328=r). همچنین بین مولفه های صداقت در آگاهی دادن و ایجاد اطمینان در خریدار با وفاداری مشتریان رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد (به ترتیب برابر 0/250=r و 0/326=r).
بحث و نتیجه گیری: با توجه به نتایج تحقیق می توان گفت فروشندگان اخلاق مدار و فروشندگانی که رفتارهای اخلاقی را جزء فاکتورهای بازاریابی خود قرار می دهند، موجب می شوند مشتریان نسبت به آن فروشگاه وفاداری بیشتری داشته باشند. فروشگاه هایی که صرفاً دنبال فروش کوتاه مدت نبوده و کسب رضایت بلند مدت مشتری را از طریق ارائه کالاها و خدمات همراه با ارزشهای اخلاقی برتر و متمایز، وجهه همت خود قرار می دهند، بالطبع نفوذ بیشتری در بازار هدف داشته و مشتریان وفادارتری نسبت به سایر رقبا خواهند داشت. بنابراین پیشنهاد می شود فروشندگان در فروش کالاهای ورزشی خود، صداقت در معرفی کالا و کیفیت آن را مد نظر قرار دهند.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
The relationship between ethical sales behavior and customer loyalty of sporting goods stores in Tabriz
Authors
Reza Hajiloo, Mahboob Sheikhalizadeh
Abstract
Introduction: Marketing is always accused of the use of lie and fraud, interference in individual's privacy, promotion of consumerism, and failure to follow ethics. Today, shops or organizations which do not commit to the ethical principles of marketing or even sales persons who fail to follow ethical sales behavior can cause a loss of customer trust and, accordingly, customer loyalty. This article aimed to study the relationship between the ethical sales behavior and customer loyalty of sporting goods stores in Tabriz.
Methodology: This was a descriptive-correlational study. The statistical population consisted of all sporting goods consumers aged over 20 in Tabriz. According to the Morgan table, a total of 384 individuals were enrolled as the sample using simple random sampling. Out of 384 participants, we received 314 responses. In order to evaluate the ethical sales behavior, a 10-item researcher-designed questionnaire (Honesty in raising awareness and creation of buyer confidence) was employed. For evaluating the loyalty, standard Rundle-Thiele (2005) questionnaire was used (26 items and 5 elements). The Kolmogorov-Smirnov test, one-sample t-test, and Pearson correlation were utilized to analyze the data.
Results: The results showed that ethical sales behavior had a positive, significant relationship with customer loyalty (r=0.328). The elements of honesty in raising awareness and creation of buyer confidence had a positive, significant relationship with customer loyalty, r=0.250 and r=0.326, respectively.
Discussion: According to the results, it is claimed that ethical salespersons and those who consider the ethical behaviors in marketing cause customer loyalty. Shops which do not seek short-term sales, yet consider long-term customer satisfaction through the provision of goods associated with distinctive ethical values are influential in target markets and would have more loyal customers compared to other rivals. Therefore, salespersons are recommended to take honesty into account in goods introduction and quality.
Keywords
Ethical Sales Behavior, loyalty, Sporting Goods Store