شناسایی و رتبه‌بندی موانع و عوامل توسعه باشگاه‌های فوتبال منتخب استان مازندران (در دو محور نیروی انسانی و فنی)
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.514
کد مقاله : 2809-10THCONF
نویسندگان
1دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.
2کارشناسی ارشد تربیت بدنی، دانشگاه پیام نور مرکز تهران
3استادیار مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران
4استادیار مدیریت ورزشی، دانشگاه مازندران
5کارشناسی ارشد بیومکانیک ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.
چکیده
مقدمه: فوتبال به عنوان معروف‌ترین ورزش در جهان است که تاثیر بی‌اندازه‌ای در زندگی بشر گذاشته است و روزبه‌روز بر محبوبی آن افزوده می‌شود؛ همچنین می‌تواند شرایط سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جهان را تغییر دهد. هدف از مطالعه‌ی حاضر شناسایی موانع و عوامل توسعه باشگاه فوتبال منتخب استان مازندران است در دو بعد نیروی انسانی و فنی می‌باشد.
روش شناسی: روش تحقیق در این پژوهش از نوع آمیخته (کمی و کیفی) و روش نمونه‌گیری در آن هدفمند دردسترس می‌باشد. در مرحله کیفی با 20 نفر از نمونه آماری پژوهش، مصاحبه نیمه‌ساختاریافته انجام و موانع و عوامل شناسایی شدند. بخش کمی تحقیق از نوع توصیفی- تحلیلی است. در این بخش به رتبه‌بندی موانع و عوامل شناسایی‌شده، پرداخته شد. پرسشنامه‌ی محقق ساخته بین150 نفر از نمونه آماری تحقیق، توزیع شد. پرسشنامه، از موارد شناسایی‌شده در مصاحبه، ساخته و سوالات آن در سه بخش اطلاعات جمعیت‌شناختی، موانع و عوامل توسعه بود. روایی محتوایی پرسشنامه به تایید تعدادی از اساتید مدیریت ورزشی رسید، همچنین پایایی آن نیز از طریق آلفای کرونباخ محاسبه شد. جهت تحلیل و رتبه‌بندی موانع و عوامل شناسایی‌شده از آزمون فریدمن و نرم‌افزار spss 20 استفاده شد.
یافته ها: نتایج نشان داد که در محور نیروی انسانی، مهمترین مانع و عامل به ترتیب، نبود بستر مناسب برای پذیرش استعدادها و ایجاد شایسته‌سالاری در باشگاه‌های استان بودند؛ همچنین در محور فنی، مهم‌ترین مانع و عامل به ترتیب، مناسب نبودن تمرینات آماده‌سازی و ساختارهای تاکتیکی و استفاده از علم روز فوتبال برای تمرینات، بودند.
بحث و نتیجه گیری: با توجه به نتایج این پژوهش می‌توان پی‌برد که فوتبال استان مازندران در این بخش‌ها دارای ضعف-هایی است و مسئولان این استان برای رساندن فوتبال این استان به جایگاه واقعی خود نیازمند بررسی جدی موارد ذکر شده و رفع آن‌ها هستند.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Identification and ranking of development obstacles and factors of selected football clubs in Mazandaran Province (In two axis of the human and technical sources)
Authors
Abolfazl Darvishi, Azam Narimani Pirposhte, Morteza Dousti, Masoumeh Kalateh Seifari, Zahra Hatami Joshaghan
Abstract
Introduction: Football as the most popular sport in the world has profound impact on human life and has growing popularity. Also, it can be changed political, social and economic conditions. The aim of this study was to identify obstacles and factors of development in Mazandaran province selected football clubs in two axis of the human and technical sources.
Methodology: This research method in present study was mixed method (qualitative and quantitative) and the sampling was purposeful and available. In the qualitative phase performed semi-structured interviews with 20 patients of statistical sample and were identified obstacles and factors. The section of quantitative research was taken by descriptive analysis. In this section to rank obstacles and factors identified were discussed. Researcher made questionnaire was distributed between 150 people of the research statistical sample. Questionnaire that made of items identified in the interview and its questions was in three sections: demographic information, obstacles and factors development. The content validity was confirmed by the number of sports management professors and its reliability was calculated using Cronbach's alpha. For data analysis and ranking of obstacles and factors identified, the Friedman test and software SPSS 20 were used.
Results: Results showed that in human source axis, the main obstacles and factors were respectively, the lack of proper grounds for accepting talents and create meritocracy in clubs of province, also the technical axis main obstacles and factors were respectively, inappropriateness preparation training and tactical structures and use of science of the day to practice football.
Discussion: According to the results, it can be realized that football of Mazandaran province in these sectors is weak and football officials of the province should resolved mentioned problems to deliver province football to its deserved place.
Keywords
obstacles, Football, mazandaran