ساخت و اعتباریابی مقیاس حمایت از ورزشکاران نخبه در ورزش قهرمانی
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.515
کد مقاله : 2810-10THCONF
نویسندگان
1دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی،مدرس دانشگاه . گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی. دانشگاه نهاوند. همدان.ایران
2دانشیار، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه رازی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران.
3استادیار مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.
چکیده
مقدمه: هدف از این پژوهش، ساخت و اعتباریابی ابزار حمایت از ورزشکاران نخبه زن در ورزش قهرمانی است.
روش شناسی: جامعۀ آماری کلیۀ ورزشکاران زن نخبه بودند که 200 نفر با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند به پرسشنامۀ پژوهش پاسخ دادند. پس از بررسی روایی صوری و محتوایی از آلفای کرونباخ، تحلیل عاملی اکتشافی و جهت بررسی روایی سازه از تحلیل عاملی تاییدی استفاده شد.
یافته ها: نتایج اجرای تحلیل عاملی نشان داد که پایایی ابزار با استفاده از آلفای کرونباخ برای مولفه‌های نه گانه بین 73/ 0 تا 89 /0 بود. نتایج تحلیل عاملی تاییدی نشان داد که مقیاس 46 سوالی حمایت از ورزشکاران نخبه زن در نه عامل نیاز به حمایت اجتماعی (7 گویه)، حمایت مالی (6گویه)، نیازهای شغلی ( 4گویه)، سبک زندگی (7گویه)، حمایت های پزشکی (5گویه)، حمایت های ورزشی (5 سؤال) حمایت های آموزشی- تحصیلی (5گویه) حمایت دولت (4 گویه) و زیرساخت ها و امکانات (3 گویه) دسته بندی شدند.
بحث و نتیجه گیری: مدل نه عاملی مقیاس حمایت از ورزشکاران زن نخبه دسته بندی مناسبی الگوی حمایت از بانوان در ورزش قهرمانی بود
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Build and validate scale of female elite athletes support in championship sport
Authors
Elham Arian, Bahram Yousefi, Hossein Eydi
Abstract
Introduction: The purpose of this study was to introduce scale of female elite athletes support in championship sport.
Methodology: Study population included all elite female athletes that 200 of them responded to the questionnaire after content validity used Cronbach's alpha, exploratory factor analysis and for construct validity confirmatory factor analysis was used.
Results: Result showed that for reliability of scale used Cronbach's alpha for nine factors was between 0.73 and 0.89. Result of confirmatory factor analysis showed that 46 items of supporting scale of elite female athletes in nine factor classified as the need for social protection (7 items), financial support (6 items), job requirements (4 items), Lifestyle (7 items), medical support (5 items), support for sports (5 items), academic support (5 items), government support (4 items), and infrastructure and facilities (3 items).
Discussion: 9 factor model scale of supporting elite female athletes was a proper classification to support women in the championship sport.
Keywords
Athletes, Championship sport, Financial Support, Social support, Women