تاثیر شش هفته آسیب استرین تکراری بر ساختار بافت شناسی (تنوسیت، ماده زمینه ای) تاندون آشیل در مدل حیوانی
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.516
نویسندگان
1کارشناس ارشد آسیب شناسی و حرکات اصلاحی، دانشکده علوم ورزش دانشگاه آزاد اسلامی کرج،ایران
2دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه ازاد اسلامی واحد کرج
3دانشجوی کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی،دانشکده علوم ورزش،دانشگاه صنعتی شاهرود،ایران
4دانشجوی کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی،دانشکده علوم ورزش،دانشگاه بیرجند،ایران
چکیده
مقدمه: انقباضات اکسنتریک تکراری با آسیب استرین تکراری در عضله و تاندون مرتبط بوده و با افزایش تنوسیت سلولی کاهش نیرو همراه می باشد. تغییرات در شرایط فیزیکی و بیولوژیکی موجب تغییر ترکیب بیوشیمیای، ساختار و تشکیلات هیستولوژیکی و خواص مکانیکی بافت می شود این تغییرات سبب تاندونپاتی و التهاب در بافت تاندون می گردد. با این وجود، اثر سن بر ریسک ایجاد این آسیب و ریکاوری پس از آن به ندرت مورد مطالعه قرار گرفته است.
روش شناسی: شانزده سر موش صحرایی نر مسن (18 تا 22 ماه ) به دو گروه کنترل (8 سر) و آسیب استرین تکراری (8 سر) تقسیم شدند. گروه آسیب استرین تکراری تحت 6 هفته (5بار در هفته) انقباضات اکسنتریک زیربیشینه سریع با استفاده از دستگاه محقق ساخته قرار گرفت. پس از 4هفته استراحت غیرفعال، تغییرات هیستوپاتولوژیکی تاندون آشیل پای مورد آزمایش در گروه های مدل آسیب استرین تکراری و کنترل مورد ارزیابی قرار گرفت.
یافته ها: رنگ آمیزی هماتوکسیلین- ائوزین و در نهایت بررسی به وسیله نرم افزار image j نشان دهنده تغییرات هیستوپاتولوژیکی شامل افزایش ماده زمینه ای و تنوسیت تنها در گروه مدل بود.
بحث و نتیجه گیری: این یافته ها پیشنهاد می کند که در موش های سالمند و تغییرات هیستوپاتولوژیکی تاندون آشیل از قبیل افزایش تنوسیت سلولی و ماده زمینه ای پس از 4 هفته استراحت غیرفعال بعد از اعمال انقباضات اکسنتریک تکراری همچنان باقی می ماند.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
The impact of six week repetitive strain injury on histology (tenocytes, grounded substance) achilles tendon in an animal model
Authors
shoaib zandi, pouya rabiei, behnam vaisi, shoaib zandi
Abstract
Introduction: Repetitive eccentric contractions are associated with repetitive strain injury (RSI) of muscle and tendon and were accompanied by an increase in extracellular matrix (ECM), atrophy, and reduce force. Changes in physical and biological conditions lead to changes in biochemical composition, structure and mechanical properties of tissue, this change will tendonopathy histological inflammation in the tendon tissue. However, a research gap exists regarding the effect of aging on injury susceptibility and recovery to repetitive strain exposures.
Methodology: 16 elderly male Sprague-Dawley rats (18 to 22 months) were divided to two groups: control (n=8) and RSI (n=8). RSI group underwent 6 weeks (5 days/week) of fast velocity submaximal eccentric contractions using the devices were self-made. After four weeks off, histopathological changes Achilles tendon strain foot injury model tested in duplicate and control groups were evaluated.
Results: Hematoxylin and eosin stain (H & E) and finally review by software image j also showed histopathologic changes were presented only in RSI group that included increase in non-contractile area and increased tenocyte cell.
Discussion: Results suggested that in aged rat force deficit and histopathological changes of achille tendon such as included increase in non-contractile area and Increased tenocyte cell after chronic strain injury were reminded after 4 weeks of inactive rest.
Keywords
Repetitive eccentric, Tenocytes, Histologic changes, animal model