ارتباط منابع شغلی با پیوندکاری معلمان تربیت‌بدنی استان خراسان رضوی و ارائه مدل
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.517
نویسندگان
دبیر تربیت بدنی-آموزش و پرورش استان خراسان رضوی
چکیده
مقدمه: اکثر سازمان‌ها از وجود نداشتن پیوندکاری کارکنان خود رنج می‌برند که این موضوع منجر به تحمیل هزینه‌های گزافی به سازمان‌ها شده است. تبیین وضع اسفناک سازمان‌ها ازنظر پیوند داشتن با شغل خود صاحب‌نظران از عبارت‌هایی مانند شکاف پیوندکاری، حضور فیزیکی در محل کار، درگیر شدن در امور شخصی و کارکنان نامرئی استفاده کرده‌اند. پیشرفت و بهبود تربیت بدنی در مدارس و دستیابی آموزش و پرورش به اهداف مدنظر در این زمینه نیازمند وجود معلمین تربیت بدنی است که با شغل خود پیوند داشته باشند. منابع شغلی به ابعاد فیزیکی، روان-شناختی، اجتماعی و سازمانی شغل اشاره می‌کند. که به نوعی الزام-های شغل و هزینه‌های فیزیولوژیکی و روان‌شناختی مرتبط با آن را کاهش می‌دهد. همچنین در دست‌یابی به اهداف شغلی مؤثر بوده و رشد، یادگیری و توسعۀ فردی را به همراه دارد. انتظار میرود با انجام این پژوهش مدیران و مسئولان مربوطه عوامل علی مؤثر بر پیوندکاری معلمان تربیت بدنی را شناخته و براساس این شناخت زمینه‌های لازم برای پیوندکاری معلمان را فراهم کنند.

روش شناسی: روش تحقیق توصیفی _ پیمایشی، هدف کاربردی، جامعه آماری تحقیق 360 نفر بوداند. جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه، منابع شغلی باکر (2014) و سرانجام پیوندکاری شاوفلی و سالونزا (2003) استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون ساده و مدل معادلات ساختاری استفاده گردید.

یافته ها: نتایج نشان می‌دهد رابطه بین متغیر منابع شغلی مؤلفه‌های آن (فرصت‌های رشد و توسعه و مربی‌گری) با پیوندکاری به لحاظ آماری معنادار است همچنین نتایج ضریب رگرسیون حاکی از همبستگی 125/. بین دو متغیر با ضریب تعیین تعدیل شده 0/016 می‌باشد. و مدل معادلات ساختاری منابع شغلی و پیوندکاری معلمان تربیت بدنی استان خراسان رضوی برازش مناسبی دارد.

بحث و نتیجه گیری: نتایج پژوهش با تحقیقات آلزیود و همکاران (2014)؛ وانسبورگ و همکاران (2014) همسو بود. با توجه به نتایج پژوهش می‌توان گفت برای داشتن معلمان تربیت‌بدنی که با شغل خود پیوند داشته باشند باید مسئولان مدرسه و دیگر مسئولان زمینه‌های لازم برای افزایش منابع شغلی و به خصوص کیفیت‌زندگی کاری معلمان تربیت‌بدنی فراهم آورند.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
The relationship between career resources and work engagement of Khorasan Razavi physical education teachers and model presentation
Authors
Narges Shahrokhnia
Abstract
Introduction: Most organizations suffer from lack of work engagement of their employees which leads to exorbitant costs. In terms of explaining the plight of organizations linked with own job, experts use words such as work engagement crack, physical presence in the workplace, engaging in personal matters and invisible staff. Improving physical education in schools and achieving strategic objectives in the field of education require teachers of physical education associated with their jobs. Career resources refer to the physical aspects, psychological, social and organizational points out jobs reducing typical physiological and psychological requirements of jobs and costs. It also was effective in achieving career goals and growth, learning and personal development of its existing. We expect that this research identify managers and relevant officials to causal factors affecting physical education teachers and work engagement to provide necessary fields for teachers work engagement.
Methodology: The research method was a descriptive survey with practical purpose. The study population was 360 people. Questionnaire for data collection were career resources Baker (2014) and finally working link Shavfly and Salvnza (2003). To analyze data, Pearson correlation coefficient, simple regression and structural equation modeling were used.
Results: The results showed the relationship between occupational sources its components (growth and development opportunities and mentoring) with statistically significant link was working. The results also showed regression coefficient of correlation 0.125 and 0.016 were adjusted by a factor between two variables. Structural equation modeling of career resources and physical education teachers work engagement in Khorasan Razavi province had a good fit.
Discussion: The results of research Lzyvd et al. (2014); Vansbvrg et al (2014) was consistent. According to the results, it can be said to have links to physical education teachers with their jobs School officials and other authorities have the necessary background to enhance the quality of working life, career resources and to provide physical education teachers.
Keywords
Career Resources, Work Engagement