بررسی عوامل مؤثر بر توسعه ورزش قهرمانی استان‌های ایران و ارائه الگوی پیشنهادی
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.518
نویسندگان
1استادیار مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه گیلان، رشت، گیلان
2استاد مدیریت ورزشی دانشگاه گیلان
3استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، گیلان
4استادیار برنامه ریزی آموزشی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه گیلان، رشت، گیلان
چکیده
مقدمه: توسعۀ متوازن، چالش بزرگ اغلب کشورهای در حال توسعه است. ضمناً ابعاد کلان توسعه و متغیرهای جغرافیایی از عواملی هستند که می‌توانند روند توسعه‌یافتگی استان‌ها و در نتیجه توسعه‌یافتگی ورزش قهرمانی را تحت تأثیر قرار دهند. بنابراین، هدف این مطالعه تعیین میزان اثرگذاری ابعاد و شاخص‌های توسعۀ ملی، متغیرهای اقلیمی-جغرافیایی و ابعاد مختلف توسعۀ ورزش قهرمانی جهت ارائه مدل توسعۀ ورزش قهرمانی استان‌های کشور بود.
روش شناسی: جامعۀ و نمونۀ آماری بر اساس تقسیمات کشوری سال 1390، شامل 30 استان بود. این پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی و تکنیک جمع‌آوری داده‌‌های آن کتابخانه‌ای است که با استفاده از 39 شاخص توسعۀ ملی (شامل ابعاد اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی)، 5 متغیر جغرافیایی و 48 شاخص توسعۀ ورزش، سطح توسعه‌یافتگی استان‌های ایران و اثرگذاری آنها بر توسعۀ ورزش قهرمانی از سال 1385 تا 1390بررسی شده است. در این پژوهش، از روش‌های آماری استاندارد کردن، تحلیل عاملی، تحلیل خوشه‌ای و رگرسیون پنل برای تحلیل داده‌ها استفاده شد.
یافته ها: یافته‌های این پژوهش، نشان داد در تمام ابعاد توسعۀ ملی و توسعۀ ورزش قهرمانی میان استان‌های کشور نابرابری وجود دارد و به طور متوسط 6/33 درصد از استان‌ها بسیار توسعه‌یافته، 12/92 درصد توسعه‌یافته، 31/84 نسبتاً توسعه‌یافته، 30/41درصد محروم و 18/50 درصد بسیار محروم بودند. ضمناً در ابعاد توسعۀ ملی و ورزش قهرمانی، استان‌های تهران و سمنان نسبت به سایر استان‌ها توسعه‌یافتگی بیشتری داشتند و استان‌ سیستان و بلوچستان نیز جزء استان‌های محروم و توسعه‌نیافته بود. تحلیل مدل‌های پیشنهادی نشان داد بیشترین ضریب اثرگذاری در مدل مربوط به ابعاد کلان توسعه به ترتیب به توسعۀ فرهنگی (0/192=β) و توسعۀ اجتماعی (0/155=β)، در مدل متغیرهای جغرافیایی به مساحت استان (1/160-=β) و متوسط سالانۀ بارش (0/067-=β) تعلق داشت.
بحث و نتیجه گیری: با توجه به این که تغییر عوامل کلان توسعۀ ملی و متغیرهای جغرافیایی، خارج از کنترل مسئولان و برنامه‌ریزان ورزش قهرمانی کشور است، پیشنهاد می‌گردد بر توسعۀ منابع انسانی و زیرساخت‌ها و امکانات ورزشی به ویژه در استان‌های محروم، تمرکز بیشتری شود. هم‌چنین، سطوح توسعه‌یافتگی استان‌ها در هریک از ابعاد توسعۀ ورزش قهرمانی و میزان اثرگذاری هر یک از عوامل و شاخص‌های توسعه، می‌تواند برای تدوین برنامه‌های توسعۀ بلندمدت، میان‌مدت و تعیین اولویت تخصیص منابع مورد استفاده گیرد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
The study of influencing factors on Iran provinces championship sport development and present a proposed model
Authors
Mina Mallaei, Rahim Ramzani-nejhad, Majid Yasoori, Mohammad Javadi-poor
Abstract
Introduction: One of the biggest challenges that most developing countries face, is having a balanced development. Also, the macro dimensions of the development and the geographical variables are the factors which can affect the procedure of development in provinces, and consequently the professional sport development. Therefore, the purpose of this study was to determine the effect of the national development indexes and dimensions, geographical-climatic variables, and different dimensions of the professional sport development in order to present a new model for developing the professional sport in the provinces of the country.
Methodology: The population of the study and the sample included 30 provinces, according to the Iranian administrative division in 2011. The present study is of the descriptive-analytic type and the data was gathered using the library, where the development level of the provinces in Iran, and their effectiveness on the professional sport development between 2006 and 2011, were studied, on the basis of 39 national development indexes (social, economic, and cultural dimensions), 5 geographical variables, and 48 indexes of sport development. In this study, the statistical methods involving standardization, factor analysis, cluster analysis, and panel regression were used for analyzing the data.
Results: The results showed that there is an inequality in all the dimensions of national development and professional sport development among the provinces, and in average, 6.33 percent of the provinces were highly developed; 12.92 percent were developed; 31.84 were relatively developed; 30.41 were underdeveloped; and 18.50 percent were highly underdeveloped. Also, in case of the national and professional sport development, Tehran and Semnan were more developed compared to the rest, and Sistan-Baluchestan was the deprived and underdeveloped province. The analysis of the proposed models showed that the most significant impact factor in the model related to the macro dimensions of the development, were the factors, respectively, the cultural development (β=0.192) and social development (β=0.155); in geographical variables model , this significance belonged to the area of the province (β=-1.160), the average annual precipitation (β =-0.067).
Discussion: The level of development in provinces, and the effectiveness rate of each development index and factor, can be used for designing long-term and mid-term development plans, and it can also give us the opportunity for determining the priority of resource allocation.
Keywords
sport development, Provinces development, Championship sport, economic development, social development