طراحی و تدوین برنامة راهبردی ورزش قهرمانی بانوان استان گیلان
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.519
کد مقاله : 2778-10THCONF
نویسندگان
1استادیار/ دانشگاه گیلان
2دانشجو / دانشگاه گیلان
3دانشجو/ دانشگاه گیلان
چکیده
مقدمه:هدف از تحقیق حاضر، طراحی و تدوین راهبرد توسعة ورزش قهرمانی بانوان استان گیلان بود.
روش شناسی:روش تحقیق، توصیفی و از نوع مطالعات موردی بود . همچنین جامعة آماری تحقیق شامل کارشناسان اداره ورزش و جوانان استان ، مربیان و داوران ، پیشکسوتان و قهرمانان استان بودند. نمونة آماری تحقیق، 40 نفر که به علت محدود بودن جامعة آماری، به صورت کل شمار انتخاب شده بودند . برای جمع آوری اطلاعات از منابع کتابخانه ای و مرور ادبیات و پیشینة تحقیق، مصاحبه و پرسشنامه استفاده شد . پس از تهیة پرسشنامه بسته به منظور چارچوب و راهنمای پژوهش روایی محتوایی آن توسط استادان و متخصصان مربوطه و پایایی آن با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ و با ضریب 0/85 تأیید شد . جهت دسته بندی شاخص ها از آزمون فریدمن و برای تعیین جایگاه ورزش قهرمانی بانوان از ماتریس های IFE و EFE استفاده گردید .
یافته ها:نتایج تحقیق نشان داد بالا بودن استعدادهای بالقوه (Mean Rank=5.5) در بخش قوت ها ، فضا ، امکانات و تجهیزات ورزشی (Mean Rank=5.49) در بخش ضعف ها ، تعداد بانوان تحصیل کرده (Mean Rank=3.4) در بخش فرصت ها ، ترک ورزش به دلیل مشکلات اقتصادی و معیشتی (Mean rank=6.34) در بخش تهدید ها بود.
بحث و نتیجه گیری: به طور کلی پس از ترسیم ماتریس های IFEوEFE جایگاه ورزش قهرمانی بانوان استان گیلان در منطقه WT قرار گرفت. بنابر نتایج تحقیق جهت برون رفت از این منطقه باید استراتژهای تدافعی را بکار برد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Design and develop a strategy for women championship sport in Guilan province
Authors
shahram shafiee, Fatemeh Saeedi, Fatemeh Katebi Jahromi
Abstract
Introduction: The aim of study was to design and develop the strategy of women championship sport in Guilan Province.
Methodology: For this purpose, descriptive and case study methods were used. The statistical community of research included youth and sport office staff, coaches, referees, deans and champions in the province. The sample involved in 40 person, due to the limited statistical population, was selected as a whole through the research. To gather information, we used library resources, literature review, interviews and questionnaires. After preparing the questionnaire depending on the context and study guideline, content validity was confirmed by professors and experts and its reliability was confirmed using Cronbach's alpha coefficient of 0.85. Friedman test was used to classify the indexes and IFE and EFE matrices were used to determine the criteria of classification of women championship sport status.
Results: The results showed that the high potential talents (Mean Rank=5.5) was in faculties sector, space, facilities and sport equipment (Mean Rank=5.49) were in the shortcomings, the number of well-educated women (Mean Rand=3.4) was in the opportunities, and the lack of exercises due to economic and livelihood problems was as threats (Mean Rank=6.34).
Discussion: In general, after drawing and planning the matrix division of IFE & EFE, the women championship status in Guilan province was on the region of WT. The results showed that to get out of this impasse, defensive strategies should be used.
Keywords
Ladies, Gillan Province, Championship, SWOT Analysis, Strategic Plan