اثر یک دوره تمرینات هوازی با شدت متوسط بر فاکتورهای پیش بینی کننده آترواسکلروزیس در زنان یائسه کم تحرک
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.52
کد مقاله : 3587-10THCONF
نویسندگان
1دانشجو دکتری تخصصی گرایش فیزیولوژی ورزشی قلب و عروق و تنفس، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
2دانشیار فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه علامه طباطبائی.
چکیده
مقدمه: بیماری های قلبی عروقی یکی از مهم ترین علل مرگ و میر زنان پس از یائسگی است. فعالیت بدنی یک جزء کلیدی در پیشگیری و مدیریت بیماری های قلبی عروقی است. شواهد نشان داده اند که همبستگی زیادی بین سطوح بالای لیپوپروتئین های آتروژنیک بخصوص لیپوپزوتئین های کم چگال (LDL)، خطر مرگ و عوارض ناشی از بیماری های قلبی عروقی وجود دارد. لذا هدف از پیوهش حاضر بررسی اثر یک دوره تمرینات هوازی با شدت متوسط بر فاکتورهای پیش بینی کننده آترواسکلروزیس در زنان یائسه کم تحرک بود.
روش شناسی: بیست زن یائسه کم تحرک برای شرکت در مطالعه داوطلب شدند و در دو گروه تمرین هوازی (سن 0/87 ± 55/3 سال، وزن 3/09 ± 70/31 کیلوگرم، شاخص توده بدن 0/97 ± 27/67 کیلوگرم بر متر مربع) و کنترل ( سن0/74 ± 56/15 سال، وزن 2/31 ± 70/38 کیلوگرم و شاخص توده بدن 1/22 ± 27/77 کیلوگرم بر متر مربع) تقسیم شدند. گروه تجربی یک دوره تمرین هوازی متوسط ( 8 هفته، هر هفته 3 جلسه و هرجلسه 45 دقیقه با شدت 50 تا 65 درصد ضربان قلب ذخیره ) دریافت کردند. نمونه های خونی ناشتا آزمودنی ها در در حالت پایه و هشت هفته پس از برنامه تمرینی برای اندازه گیری لیپپروتئین های پرچگال (HDL)، لیپوپروتئین های کم چگال (LDL)، کلسترول و تریگلیسیرید جمع آوری گردید. بررسی سطح سرمی با استفاده از تکنیک فتومتریک صورت گرفت. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 23 و آزمون T مستقل و وابسته تجزیه و تحلیل شدند. سطح معناداری P≤0.05 در نظر گرفته شد.
یافته ها: یافته ها نشان داد، در گروه تجربی LDL، کلسترول و تریگلیسرید پس از انجام برنامه ی تمرینی نسبت به مقادیر اولیه کاهش معنادار و HDL افزایش معنادار داشت. در حالی که در گروه کنترل کاهش معناداری HDL نسبت به مقادیر مشاهده شد (P<0.05).
بحث و نتیجه گیری: علاوه بر افزایش میزان HDL و کاهش LDL، برنامه ورزشی سبب بهبود کیفیت LDL در جریان خون می شود، که سبب کاهش خطر ابتلا به آترواسکلروزیس می گردد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
The effect of a period of moderate-intensity aerobic training on predictor factors of atherosclerosis in sedentary postmenopausal women
Authors
Diana Keyhani Boroojeni, Bakhtiar Tartibiyan
Abstract
Introduction: Cardiovascular disease is one of the most prevalent causes of death in women after menopause. Physical activity is a key element in the prevention and management of cardiovascular diseases. Evidence has established a strong relationship between elevated levels of atherogenic lipoproteins, particularly low density lipoprotein (LDL) cholesterol, and the risk of death and complications from cardiovascular causes. So the purpose of this study was to evaluate the effect of a period of moderate-intensity aerobic training on predictor factors of atherosclerosis in sedentary postmenopausal women.
Methodology: In this semi experimental study, 20 sedentary postmenopausal women divided into two groups of high intensity interval training (n=10, mean age 55.30±0.87 years, weight 70.31±3.09 kg, body mass index 27.67±0.97 kg/m2) and control (n=10, mean age 56.15±0.74 years, weight 70.38±2.31 kg, ,body mass index 27.77±1.22 kg/m2), respectively. The experimental group received high intensity interval training (8 weeks, 3 sessions per weeks and 45 min per session with 50–65% of heart rate reserve) program for 8 weeks. Subjects fasting blood was collected for measurement of high density lipoprotein (HDL), low density lipoprotein (LDL), Cholesterol, Triglyceride concentrations at baseline and 8 weeks after exercise program. Evaluation of serum levels were performed by using photometric techniques. The data analyzed using SPSS-23 and independent and dependent T student test. Significance level of p≤0.05 considered.
Results: The results showed that LD, Cholesterol, Triglyceride concentrations had a significant decrease and HDL had a significant increase compared to basal after the exercise program in experimental group, while the control group had significant decrease in HDL compared to baseline values (P<0.05).
Discussion: In addition to increasing HDL cholesterol and decreasing LDL cholesterol, the exercise program is concluded to have improved the quality of the circulating LDL, which may reduce the risk of atherosclerosis.
Keywords
Moderate-intensity aerobic training, Atherosclerosis, Sedentary postmenopausal women