نقش سرمایه اجتماعی در ایجاد مزیت رقابتی شرکت‌های تولیدی ورزشی
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.520
نویسندگان
1کارشناس ارشد مدیریت ورزشی، دانشگاه تربیت مدرس
2عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.
چکیده
مقدمه:امروزه صنعت ورزش بعنوان عاملی مؤثر درتوسعه ابعاد اجتماعی واقتصادی، نقش مهمی دراقتصاد کشورها ایفا میکند، یکی از زیرساختهای اصلی صنعت ورزش، تولیدکنندگان ورزشی هستند. کسب مزیت رقابتی از مهمترین اهدافی است که شرکتها دنبال میکنند. ازعوامل موثر درکسب مزیت رقابتی شرکتهای تولیدی ورزشی دارایی‌های نامشهود بویژه سرمایه اجتماعی میباشد. ناهاپیت و گوشـال جنبه-های مختلف سرمایه اجتماعی را درسه طبقه جای میدهند: ساختاری، رابطه ای وشناختی. هدف ازمطالعه حاضر تعیین نقش سرمایه اجتماعی درمزیت‌رقابتی شرکتهای تولیدی ورزشی شهرتهران بود.
روش شناسی:این تحقیق کاربردی از نظر استراتژی توصیفی همبستگی و از نظر مسیر اجرا، ازنوع پیمایشی بود. جامعه آماری شامل مدیران شرکتهای تولیدی ورزشی تهران (600 نفر) بود که شرکتهایی موردبررسی قرارگرفتند که حداقل 5 سال اززمان تاسیس آنها گذشته باشد ومدیران فروش، تولید وبازاریاب درشرکت فعالیت داشته باشند، بنابراین، روش نمونه‌گیری بصورت هدفمند حجم نمونه 210 نفر برآوردشد. بمنظور گردآوری داده‌ها از دو پرسشنامه استاندارد سرمایه اجتماعی ومزیت رقابتی استفاده شد. برای تجزیه‌و‌تحلیل داده‌ها به دلیل نرمال نبودن توزیع از آزمون اسپیرمن و درنهایت ازرگرسیون خطی درنرم افزار SPSS‌ نسخه 21 بهره بردیم.
یافته ها:نتایج تجزیه و تحلیل داده‌ها نشان‌دادکه بین سرمایه اجتماعی بامزیت رقابتی (0.527 r= و 0.001 p=) درشرکتهای تولیدی ورزشی رابطه معناداری درسطح (0.01≤p) وجوددارد. همچنین بین ابعادسرمایه اجتماعی شامل بعدرابطه ای (0.482= rو 0.001= p)، ساختاری (0.476= r و 0.001= p) وشناختی (0.473= r و 0.001= p) بامزیت رقابتی رابطه معناداری درسطح (0.01≤p) وجوددارد. نتیجه رگرسیون خطی نیز نشان دادکه درسطح 0.001 سرمایه اجتماعی به خوبی تغییر درمزیت رقابتی را تبیین میکند، و فرمول Y=1.225+0.54X حاصل شد.
بحث و نتیجه گیری:سرمایه اجتماعی و ابعادآن شامل بعدرابطه ای که نشانگر اعتماد؛ هنجارها؛ تعهدات وانتظارات؛ وهویت است، بعدساختاری که نشانگر روابط شبکه ای؛ پیکربندی شبکه ای وسازمان مناسب است وهمچنین بعدشناختی که نشانگر زبانها و کدهای مشترک و حکایات مشترک است بامزیت رقابتی ارتباط معناداری داشت. بااین وجود این تاثیر ازشدت زیادی برخوردارنیست بنابراین برای کسب مزیت رقابتی ازطریق سرمایه‌های نامشهود میتوان اثرات سایرسرمایه ها مانندسرمایه فکری یاروانشناختی را دراین شرکتها موردبررسی قرارداد. بااین وجود دراین زمینه به مدیران پیشنهادمیشود اقداماتی کلیدی را باتوجه به ابعادسرمایه اجتماعی بویژه در بعدرابطه ای؛ مانند تشکیل تیمها و گروههای کاری بین واحدهای سازمانی مختلف جهت ایجادارتباط ازکارکنان تامدیران، ایجاد اعتماد بین کارکنان باانتشار همه اخبار و شفاف‌سازی و یا فراهم کردن تعهدسازمانی ازطریق ارائه پاداش وبرقراری عدالت؛ برنامه ریزی کنند.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
The role of social asset in creating competitive advantage for sports manufacturing companies
Authors
Mohammad Ehsani, Hashem Kozechian
Abstract
Introduction: These days, sport as effective factor in developing economical and social aspects, plays an important role in economics of all countries. One of the main underlying aspect is sports manufacturers. Getting competitive advantage is one of the most important aims which the companies follow and one of the effective factors is intangible capital specially social capital. Nahapiet & Ghoshal classify different aspects of social capital in three category: Structural, Relational & Cognitional. The aim of this study was to determine the social capital role in competitive advantage in sports manufacturing companies in Tehran.
Methodology: This applied research is descriptive and correlational that has done in survey form. The study population consisted of managers in sports manufacturing companies in Tehran (600 people), the companies were studied that 5 years have been passed from their foundation and sale, product and marketing managers were working there, so the samples were selected based on the subjective sampling 210 people were chosen. In order to collect the required data two questionnaires including: social asset and competitive advantage were used. To analyze the results of the quantitative data, both descriptive and inferential statistics were used (Kolmogrov Smirnov test, Spearman correlation and linear regression) in SPSS v 21.
Results: The results showed that between social capital and competitive advantage of sports manufacturing companies (p=0.001, r=0.527) is a significant relationship (p≤0.01). Also is a significant relationship between dimensions of social capital include structural (p=0.001, r=0.476), relational (p=0.001, r=0.482) and cognitional (p=0.001, r=0.473) with competitive advantage (p≤0.01). The result of linear regression in 0.01 showed that social asset can explain any change in competitive advantage and it resulted in this formula: y=1.225+0.54x.
Discussion: Social capital and its include relations which show reliance, manners, commitment expectation and identities, structural dimension which shows net relation, is known suitable, mean while cognition dimension which shows language common codes and explanation has meaningful relation with competitive advantage. It doesn’t have much effect therefore, to get competitive advantage through unseen capitals, it is possible to study the effects of other capital such as mental or psychological capitals in these companies. Anyhow in this respect, the managers are suggested to do some key actions of social capital especially relations such as forming team works in various department in the organization among all staff and managers. Forming reliance among staff through publishing all news and making clear everything providing commitment through giving. reward all should be programmed.
Keywords
Social asset, Competitive Advantage, Sports manufacturing company