رویکردی آمیخته به بسترهای توسعه کارآفرینی در صنعت ورزش استان همدان و ارائه راه کارهای اجرایی
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.521
کد مقاله : 2820-10THCONF
نویسندگان
1عضو هیأت علمی / دانشگاه بین المللی امام رضا (ع)
2دانشگاه ازاد اسلامشهر
3دانشگاه بین المللی امام رضا
چکیده
مقدمه: بهره مندی از فرصت های موجود در صنعت ورزش در جهت کمک به عرصه کارآفرینی و اشتغال در استان همدان، ایجاب می نماید تا نظام راهبردی و مدونی بر آن حاکم باشد. بر مبنای چنین برنامه جامعی، ورزش استان خواهد توانست بدون تاثیرپذیری از شرایط محیطی، حرکت توام با بهره وری خود را استمرار بخشد.
روش شناسی: بر مبنای روش تحقیق آمیخته (کیفی و کمی) جامعه آماری تحقیق را در مرحله کیفی (مصاحبه با12 نفر از نخبگان حوزه کارآفرینی استان همدان ) و در مرحله کمی (99 نفر از مدیران، ورزشکاران و کارآفرینان ورزشی و همچنین صاحبنظران حوزه گردشگری استان همدان) تشکیل دادند.
یافته ها: بر اساس نتایج، حاصل از کد گذاری محوری مصاحبه های کیفی بسترهای کارآفرینی به مقوله های تبلیغات، ساخت و تولید وسایل و تجهیزات ورزشی، مدیریت اماکن و برنامه ریزی ورزشی، امور آموزشی و پژوهشی، حوزه امور فرهنگی، حوزه ورزش قهرمانی و همگانی، حوزه خدمات ورزشی و حوزه تکنولوژی اطلاعات تقسیم بندی شدند. در بخش کمی و بر اساس نتایج آزمون تحلیل عاملی اکتشافی مهمترین گویه های مربوط به هر یک از بسترهای توسعه کارآفرینی در حوزه تبلیغات گویه (تبلیغات از طریق رسانه (صدا و سیما، روزنامه و مجلات عمومی یا ورزشی)، در حوزه ساخت و تولید وسایل و تجهیزات ورزشی (تاسیس باشگاه های رشته های مختلف ورزشی)، در حوزه مدیریت اماکن و برنامه ریزی ورزشی گویه (مدیریت اماکن و تجهیزات ورزشی)، در حوزه امور آموزشی و پژوهشی گویه (آموزش رشته های مختلف ورزشی) در حوزه امور فرهنگی ورزشی گویه (اعطای وام به جوانان دارای طرح های اشتغال زایی ورزشی)، در حوزه ورزش همگانی، قهرمانی و حرفه ای گویه (پرورش و تربیت مربیان ورزشی برای ورزش های حرفه ای و قهرمانی) ، در حوزه خدمات ورزشی گویه (توریسم ورزشی و ایجاد اماکن توریستی ورزشی) و در حوزه تکنولوژی اطلاعات یا IT گویه (تاسیس سایت های اینترنتی ورزشی) از جمله مهمترین موارد محسوب می شوند.
بحث و نتیجه گیری:به مدیران امر پیشنهاد می شود، تا با در نظر الگوی اجرایی حاصل از نتایج، به مواردی نظیر ایجاد برنامه هایی توسط بانک ها به منظور حمایت مالی از ورزشکاران کارآفرین و ارتقای امنیت اجتماعی در میان صاحبان کسب وکارهای ورزشی، پوشش بیمه، شکست کسب وکار و بیکاری با در نظر گرفتن مزایای مالی و ثبات مالیاتی و همچنین ایجاد صنف یا اتحادیه ی ورزشکاران کارآفرین در راستای حمایت از کسب وکار بتوان کمک مفیدی به این استان کرد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Mix approach on the substrates of entrepreneurship development in sport industry in Hamedan province and providing executive solutions
Authors
Abstract
Introduction: The entrance of sport industry into the area of entrepreneurship and employment and other physical activities in Hamedan province, make it necessary to make a systematic, strategic and compiled plan. Based on such a comprehensive and strategic plan, the sport of the province will be able to move toward success without the influence of environmental conditions.
Methodology: Based on the research method which was mix approach, in first step deep conservation with 12 experts and 99 samples consisted of managers, athletes and sports entrepreneurs as well as tourism experts formed the province. However, in order to identify indicators of development of entrepreneurship, the comprehensive model of entrepreneurship (Mirzaee Ahrranjani, 2010), all concepts, events, and organizational and social phenomena (such as entrepreneurship) on three dimension of framework, structure, form behavioral and conceptual model of the study.
Results: Based on the results, Based on the results, the most important items related to each substrate for the development of entrepreneurship in the field of advertising items through the media (radio and television, newspapers and general or sports magazines), in the field of manufacturing equipment and sports equipment (established clubs in different sports), in the field of facilities management and planning in the field of sports items (facilities management and sporting equipment) items in the field of educational and research activities (education, different sports), in the field of cultural affairs and sports items (giving to youth sports job creation schemes), in the field of sports for all, professional and championship items (training for professional sports and championship sports coaches), in the field of sports items (sports tourism and create tourist sites and sports) and in the field of information technology or IT items (established web sites and sports) are considered among the most important cases.
Discussion: Finally, it is proposed to managers to make plans through banks with support entrepreneurship athletes and develop the social security among managers of sport business, insurance coverage, the failure in the business and jobless, considering financial benefits and tax stability to involving the creative people in private section through social security organization, can help to this province in a appropriate way.
Keywords
Entrepreneurship, Entrepreneurship's Substrates, Sport, Hamedan province, mix method