رابطه بین خودکارآمدی و هوش هیجانی با عملکرد شغلی داوران والیبال
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.522
کد مقاله : 2828-10THCONF
نویسندگان
1دانشجو کارشناسی ارشد
2هیات علمی / دانشگاه اصفهان
3استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه اصفهان
چکیده
مقدمه: با شناخت راه‌های مؤثر در ایجاد اثربخشی بیشتر نیروهای انسانی و حرکت در راستای آن‌ها، می‌توان موجب افزایش عملکرد شغلی و دستیابی به هدف‌های اصلی سازمان شد. داوران از جمله نیروهای انسانی اساسی و بسیار مهم در برگزاری رویدادهای ورزشی هستند؛ ایشان یکی از دشوارترین و پرمسئولیت‌ترین وظایف را در بین عوامل اجرایی، بر عهده دارند و بایستی در شرایط روحی پرفشار، اعمال بازیکنان را به‌‌سرعت تفسیر و نتیجه و رأی‌ آن‌‌را مطابق قانون لحاظ کنند. صلاحیت داوران والیبال در رویدادهای این رشته، اهمیت خاصی در جامعه‌ ورزشی، رسانه‌ها، مسائل مدیریتی و مالی باشگاه‌ها دارد، لذا مجهز نمودن ایشان به یک‌سری از مهارت‌ها و به‌خصوص توانایی‌های روان‌شناختی، آنان را قادرخواهد کرد تا از عهده‌ این کار سخت برآیند.
هدف از این پژوهش، تعیین رابطه ‌بین خودکارآمدی و هوش هیجانی با عملکرد شغلی داوران والیبال بود.
روش شناسی: روش تحقیق حاضر به لحاظ هدف، کاربردی و به لحاظ نوع، توصیفی از شاخه‌ همبستگی بود که جمع‌آوری داده‌های آن نیز به‌صورت میدانی انجام گرفت. جامعه‌‌ آماری این پژوهش را 111 نفر داور ملی و بین‌المللی والیبال از 44 کشور تشکیل دادند. نمونه‌ پژوهش به‌‌صورت تمام شمار و در دسترس تعیین شد. از پرسشنامه به‌‌عنوان ابزار جمع‌آوری اطلاعات استفاده شد و برای حصول اطمینان از روایی ابزار، از روش روایی صوری و محتوایی توسط خبرگان امر استفاده گردید؛ پایایی پرسشنامه‌ها نیز توسط ضریب آلفای کرونباخ تأیید شد.
یافته ها: نتایج بیانگر سطوح بالای متغیرهای پژوهش در بین داوران والیبال و نیز وجود ارتباط معنادار بین متغیر خودکارآمدی و همچنین بین مؤلفه‌های هوش هیجانی به جز مؤلفه خودمدیریتی با عملکرد شغلی ایشان بوده است، ولی این همبستگی بین متغیر خودکارآمدی و عملکرد شغلی با حضور متغیر تعدیل‌گر هوش هیجانی معنادار نبود؛ نتایج آزمون رگرسیون نشان داد که هیچ‌یک از مؤلفه‌های هوش هیجانی پیش‌بین معناداری برای عملکرد شغلی داوران والیبال نیستند؛ تفاوت‌‌‌های معناداری در میانگین متغیرهای خودکارآمدی و عملکرد شغلی بر اساس ویژگی‌های جنسیت و ملیت مشاهده گردید، ولی در سایر متغیرها و ویژگی‌های جمعیت‌شناختی، این تفاوت مشاهده نشد.
بحث و نتیجه گیری: با توجه به نتایج این پژوهش می‌توان عنوان کرد که تقویت فاکتورهای خودکارآمدی و هوش هیجانی در ارتقاء سطح عملکرد شغلی داوران والیبال مؤثر و مفید می‌باشد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
The relationship between self-efficacy and emotional intelligence with job performance in volleyball referees
Authors
Hossein Karami Borujeni, Masood Naderian Jahromi, Mahdi Salimi
Abstract
Introduction: Identifying the most effective methods of creating more effectiveness of human resources and moving towards them, can enhance job performance and achieving the organizations main objectives. Referees, including human resources who are crucial and very important in holding sport events. They have one of the most difficult and burdensome tasks among executive factors, and should interpret quickly the players action and apply their score based on the law in terms for high spirits. Competence of volleyball referees in this field events, has an especial importance in the sports community, the media, financial and management issues of club, therefore equipping them to some skills and especially psychological abilities, will make them more powerful to do this difficult work. The aim of this study was to determine the relationship between self-efficacy and emotional intelligence and job performance of volleyball referees.
Methodology: The research method in terms of the purpose was applied, and in terms of type was descriptive and correlational, that data collection was also conducted in this field. Statistical population included 111 national and international volleyball referees from 44 countries. The sample was determined by counting all and accessible. The questionnaire was used as a means of gathering detailed data and to ensure validity, content validity method was used by experts. confirmation of the reliability of the questionnaire was taken by Cranach’s Alpha coefficient.
Results: The results indicate high levels of variables between the volleyball referees and significant correlation between Self-efficacy variable and also between emotional intelligence components except self-management with their Job performance has been; But the correlation between Self-efficacy and Job performance in the presence of emotional intelligence to adjuster variable was not statistically significant. Test results of regression showed that none of the components of emotional intelligence were not significant as a predictor for job performance of volleyball referees. In the mean of self-efficacy and job performance based on gender and nationality characteristics, significant differences were observed, but in other demographic variables and properties, there was no significant difference.
Discussion: Based on the results of present study, it can be concluded that strengthening and development of self-efficacy and emotional intelligence factors in volleyball referees, is useful and effective in their Job performance.
Keywords
Self-efficacy, Emotional intelligence, Job performance, Referees, Volleyball