نقش بازاریابی رابطه مند در تسهیل وفاداری هواداران تیم‌های هندبال سپاهان و مس کرمان
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.523
کد مقاله : 2829-10THCONF
نویسندگان
1عضو هیات علمی/دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
2عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس
3باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران
چکیده
مقدمه: امروزه شرکت‌هایی با عملکرد برتر در صنایع مختلف به دنبال رویکردی جهت حفظ مشتریان و جلب وفاداری آنها می-باشند. بازاریابی رابطه‌مند به عنوان رویکردی جدید در تحقیق و عمل ثابت کرده که یکی از موفق‌ ترین رویکردها می‌باشد. هدف این تحقیق بررسی تأثیر ابعاد بازاریابی رابطه‌مند بر وفاداری هواداران تیم‌های هندبال نسبت به حامیان‌ مالی تیم‌های سپاهان و مس کرمان در فصل 95-1394 لیگ برتر هندبال ایران بود.
روش شناسی: روش تحقیق از نوع همبستگی و از نظر هدف کاربردی است که به شکل میدانی انجام شده است. بدین منظور 326 نفر از هواداران دو تیم مس و سپاهان با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار استفاده شده در پژوهش، پرسشنامه‌ای محقق ساخته است که ضریب آلفای کرونباخ آن 83/0 و روایی پرسشنامه با نظر‌خواهی از متخصصین رشته تربیت‌بدنی و مدیریت ورزشی تاٌیید شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون در سطح معناداری 0/05 استفاده شد.
یافته ها: نتایج همبستگی پیرسون نشان داد که بین چهار بعد بازاریابی رابطه‌مند (اعتماد، ارتباطات، تعهد و مدیریت تعارض) و وفاداری هواداران نسبت به حامیان‌مالی رابطه معنادار و مثبتی وجود دارد (r=0.36، sig=0.001). همچنین نتایج رگرسیون چندگانه نشان داد که بعد تعهد بیشترین تاٌثیر را در وفاداری هواداران دارد.
بحث و نتیجه گیری: باتوجه به نتایج، لزوم توجه به ارتباط بین چهار بعد بازاریابی رابطه‌مند و میزان وفاداری به حامیان ‌مالی در هواداران، ازسوی مدیران حامیان‌ مالی به منظور اتخاذ راهبرد‌های موفق ضروری به نظر می‌رسد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
The role of relationship marketing in facilitating of fans loyalty in handball’s teams of Sepahan and Mes Kerman
Authors
Seyed Nemat Khalife, Isa Eskandari, Amin Kalani
Abstract
Introduction: Today, companies with superior performance in different industries are looking approach to customer retention and loyalty. Relationship marketing as a new approach in research and practice has proved that it is one of the most successful approaches. The purpose of this study was to evaluate the impact of relationship marketing on the loyalty of handball fans of Mes Kerman and Sepahan teams’ sponsors in the 2015-16 season of Iranian premiere league of handball.
Methodology: Research method of this study was correlation, and applied in terms of purpose which was conducted in the field form. The population of this study was 326 fans of both teams, Mes and Sepahan, evaluated through the descriptive survey research method. Instrument used in this study was the researcher made questionnaire that Cronbach's alpha coefficient was 0.83 and validity of questionnaire was confirmed by polls of physical education and sport management specialists. For data analysis, descriptive and inferential statistic (Pearson correlation coefficient and regression) were used.
Result: Pearson correlation results showed that there was a positive and significant relationship among four dimensions of relationship marketing (trust, communication, commitment and conflict management) and loyalty of fans to sponsors (r=0.36, sig=0.001). Also, the results of multiple regressions showed that commitment have the greatest impact on loyalty of fans.
Discussion: According to the results, it seems that it’s necessary for managers to notice the relationships among the four dimensions of relationship marketing and loyalty of fans to sponsors. With regard to aforementioned issue, such managers can adopt successful strategies.
Keywords
Relationship marketing, loyalty fans, Sponsors, handball