مقایسه منتخبی از ویژگی‌های آمادگی جسمانی و فیزیولوژیکی ورزشکاران حرفه‌ای زن سبک‌های کیوروگی و پومسه شهر تهران
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.524
کد مقاله : 2806-10THCONF
نویسندگان
1تربیت بدنی
2دانشگاه علوم تحقیقات تهران
3دانشکده تربیت بدنی شهید بهشتی
چکیده
مقدمه: عملکرد در تکواندو به عوامل تکنیکی، تاکتیکی، ویژگی‌های روانی، جسمانی، فیزیولوژیکی بستگی دارد و این عوامل در مسابقات بسیار تعیین‌کننده‌اند. فعالیت بدنی و نیازهای فیزیولوژیکی رقابت‌های تکواندورزشکاران را به جنبه‌های مختلف آمادگی جسمانی-حرکتی مانند توان هوازی وبی‌هوازی، قدرت عضلانی، توان عضلانی، انعطاف‌پذیری، سرعت و چابکی نیازمند می‌کند. هدف از مطالعه حاضر توصیف و مقایسه منتخبی از ویژگی‌های آنتروپومتریکی و فیزیولوژیکی دخنران تکواندو کار 25 تا 30 سال شهر تهران در دو سبک کیوروگی و پومسه بود.
روش شناسی: دو گروه ۱۲ نفری از ورزشکاران در سطح حرفه‌ای (میانگین قد ۱٫۰۳±۱۶۵٫۲۵ سانتی‌متر و ۲٫۲۴±۵۹٫۲۵ کیلوگرم برای سبک کیوروگی میانگین قد ۱٫۵۵±۱۶۵٫۰۸ سانتی‌متر و وزن ۲٫۴۷±۵۷٫۸۵ کیلوگرم برای سبک پومسه ) به‌عنوان آزمودنی انتخاب شدند. ویژگیهای تیپ بدنی به روش هیث-کارتر ودرصدچربی به روش چین پوستی هشت نقطه ای تعیین شد. آزمودنیها به مدت ۱۰تا ۱۵ دقیقه حرکات نرمشی و کششی به منظور گرم کردن بدن انجام دادند. آزمون‌های پرش سارجنت، چابکی، آزمون ظرفیت هوازی و بی هوازی انجام شد.
یافته ها: یافته‌ها نشان داد که بین متغیرهای تیپ بدن، ترکیب بدن ، حداکثر اکسیژن مصرفی،توان انفجاری پاها و اوج توان بیهوازی تفاوت معنیداری وجود نداشت (05/ 0 ≤p ). اما تفاوت بین متغیرهای پرش درجا ، چابکی و میانگین توان بی‌هوازی معنی‌داربود(05/ 0 ≥p).
بحث و نتیجه گیری: با توجه به یافته های این پژوهش می توان چنین برداشت کرد که در ورزش های رزمی ازجمله رشته تکواندو درصد چربی پایین و حجم توده عضلانی بیشتر ازمزیت هاست. گونه پیکری ورزشکاران تکواندو از نوع مزومورفی است که ویژگی ها ی اکتومورفی رانیز دارند در حالی که آندومورفی آنان پایین است.همچنین با توجه به معنی دار بودن چابکی،پرش درجا و میانگین توان بی هوازی می توان چنین برداشت کرد که در سبک کیوروگی به چابکی و میزان پرش بالا و همچنین میانگین توان بی هوازی بهتری نسبت به سبک پومسه نیاز است به دلیل اینکه ماهیت سبک کیوروگی حالت انفجاری و باتغییر مسیرهای ناگهانی و پرش های بسیار است، در صورتی که سبک پومسه یک سری حرکات متوالی از پیش تعیین شده با یک ریتم یکنواخت است و فاقد حرکات انفجاری است.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Comparison of a selection of physical fitness and physiological specifications of Kiurogi and Poomsae styles in professional athletic women of Tehran
Authors
hojatolah nikbakht, khosro ebrahim
Abstract
Introduction: Performance in taekwondo may be determined by technical, tactical factors, psychological, physical and physiological characteristics. The physical activity and physiological requirements of taekwondo competition make athletes to need several aspects of fitness, including aerobics and anaerobic power, muscular strength, muscular power, flexibility, speed and agility. The purpose of this paper was to describe and compare a selection of anthropometric and physiological specifications of female taekwondo athletes aged 25-30 years in Tehran in two Kiurogi and Poomsae styles. Methodology: Two 12-member groups of professional athletes were selected as testable subjects with average height of 165.25±1.03 cm and weight of 59.25±2.24 Kg for Kiurogi and 165.08±1.55 cm and 57.85±2.47 Kg for Poomsae. Characteristics of physical type were determined by Heath-Carter method and fatness percentage was determined by 8-point skin fold method. The subjects performed the exercise and stretching movements for body warm up. Sargent jumping, agility, aerobic and anaerobic capacity tests were performed.
Results: The findings showed that there was no significant difference between variables of physical type, physical composition, maximum oxygen consumed, explosive capability of feet and anaerobic capability peak (P≥0.05) but a significant difference between variables of site jumping, agility, and anaerobic capability average (P≤0.05) was observed. Discussion: Due to the result of this research which can divine that in Martial arts such as taekwondo, low body fat percentage and volume of muscle mass are advantages. Taekwondo athletes body type are mesomorph which have ectomorph characteristics, and endomorph rate is low. Also, due to the validity of agility, jumping, and an average of anaerobic capacity which can divine that more agility and high intensity jumps rates and also a better average of anaerobic capacity in sparring in comparison to Poomsae is required. Sparring is an explosive with a lot of changing direction and jumping while is series predetermined techniques with the same rhythm and without explosive movements in Poomsae.
Keywords
Taekwondo, Kiurogi Style, Poomsae Style, Physical fitness, Physiological Variables